Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

143 resultater
... fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard Geokjemisk kartlegging på Svalbard ...
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i et ca. 200 km2 stort område nordøst for Askvoll. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av under- søkelsene.
... Sæther, B. Bersvendsen, J. 0800-3416 85.045 Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og 3 seksjoner etter arbeidsområdene - kjemiske analyser (25), geokjemisk kartlegging (9) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1984 viser ...
... ble det i 1979 og 1980 utført en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i området Otta- Vågå og på ...
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1974 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 200 km2 stort område mellom ...
... G. Bersvendsen, J.H. 0800-3416 87.031 Geokjemisk avdeling har 43 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (23), geokjemisk kartlegging (10) og edb (7). Avdelingenes regnskapstall for 1986 ...
... Bottenvik, G. Ottesen, R.T. 0800-3416 88.023 Geokjemisk avdeling hadde i 1987 45 ansatte som fordeler seg på avdelings- ... for data og systemtjeneste ut fra avdelingen. Årsrapport Geokjemisk avdeling 1987 ...
... G. Bersvendsen, J.H. 0800-3416 86.044 Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (24), geokjemisk kartlegging (10) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1985 ...
Som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Finnmarksvidda er det reanalysert prøver innsamlet i 1970 (oppdrag 968). For å redusere prøveantallet 3861) er prøver fra samme dreneringssystem slått sammen til en analyseprøve. Prøvene er analysert med plasmaspektrometer på 29 element hvorav 24 er framstilt i symbolkart (M ca. 1:250 000). Prøvestedene, ialt 804, ble markert på kart 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet.
Det er utført radiometriske og geologiske undersøkelser av urananomalier i bekkesedimenter i Bjøllådals-området, Saltfjellet. Målingene er gjort med bærbare scintillometre som registrerer totalstråling. Geologisk sett er området delt i to: Prekambriske gneiser i øst og antatt kambro-siluriske bergarter i vest. Uraninnholdet i bekkesedimentene er klart høyest innenfor gneis-området. Radiometriske målinger viser det samme.
I alt ble det tatt 34 sedimentkjerner ved undersøkelsen i Trondheimsfjorden. Analyseresultatene i sjiktene 0-2 cm, 8-10 cm og 40-45 cm ble sammenlignet. Resultatene viser at sedimentene i Trondheimsfjorden utgjør en relativt enhetlig masse. I de fleste sedimentkjernene er det, i de tre sjuktene, for- holdsvis små variasjoner i konsentrasjonen hos de fleste grunnstoffene. Mellom de forskjellige lokalitetene kan forskjellen være større på grunn av at sedimentene har forskjellig opprinnelsessted.
... - Reiser og opplæring - Regnskap -Prosjekter Årsrapport Geokjemisk avdeling 1983. ...
... bly og lettløselige tungmetaller (CX HM). Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
Berggrunnen på Svalbard skiller seg fra den på fastlandet, hvilket gir opphav til geokjemiske forskjeller i fastfjell, men også i løsmasser. Nasjonale grenseverdier og normverdier kan utgjøre en utfordring da noen grunnstoff forekommer lokalt i høyere konsentrasjoner. Denne undersøkelse presenterer data for prøver tatt i planområdet for Longyearbyen, 85 løsmasseprøver og 27 fastfjellsprøver. Alle prøvene ble analysert for 53 grunnstoff etter en Aqua Regia oppslutning.
... har uvanlige fordelingsmønstre, som bør følges opp. Geokjemisk prøvetaking i Vesterålen, sommeren 1985. ...
Det er tidligere påvist at multippel sklerose (MS) forekommer relativt sjeldent langs kysten av Norge og mer hyppig i innlandet. Dette har ført til tanker om hvorvidt en eller annen faktor knyttet til nedbør eller klima motvirker utvik- ling av MS i kystnære strøk.
... grunnlag for økonomisk utnyttelse av avgangsmaterialet. Geokjemisk undersøkelse av Ballangsvika avgangsdeponi. ...
... sedimentene nedstrøms for Lingsom- og Grotås-dammene. Geokjemisk undersøkelser i Åroselva, Røyken kommune. ...
... innsamlede prøver anbefales derfor analysert på kobber. Geokjemisk metodestudium Laksådal Oterstrand 1968. ...
Som en del av Nord-Trøndelagprogrammets undersøkelser i 1989, ble det foretatt geokjemiske undersøkelser i tilknytning til gullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune. I et 3 x 9 km stort område rundt forekomsten ble det samlet inn bekkesedie- menter som er analysert på gull og 29 andre grunnstoffer. Resultatene må sees i sammenheng med de samtidig gjennomførte geologiske og geofysiske under- søkelser i området.
... 0800-3416 90.102 NGU utførte i 1986-87 en regional geokjemisk kartlegging av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". ... på arsen, mangan, kadmium, kobolt, kobber og skandium. Geokjemisk kartlegging N-Ø for Ny Ålesund, Svalbard ...
... Oversikten er utarbeidet etter arkivet ved tidligere geokjemisk seksjon ved NGU. Endel opplysninger har vært vanskelig å ...
... ble utført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985. ...
... 0800-3416 90.103 NGU utførte i 1986-87 en regional geokjemisk undersøkelse av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". ... viser også høye verdier på en rekke andre element. Geokjemisk kartlegging ved St. Jonsfjorden, Svalbard ...
... heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull. Geokjemisk undersøkelse Karasjok 1967 Bind I IV. ...
Rapporten meddeler resultater fra geofysiske, geokjemiske og geologiske opp- følgingsundersøkelser på Sognefjellet somrene 1980 og 1981, utført i regi av Nord-Gudbrandsdalsprogrammet. Hensikten med undersøkelsene var å finne for- klaringen til Cu-anrikning i bekkesedimentprøver i randen av Jotundekket, og til Pb-anrikning i bekkesedimentprøver i metasedimenter.
... En vurdering av resultatene er sammenfattet i et geokjemisk tolkningskart. Det er registrert anomaliområder av interesse for ... med enkeltelementkart og faktorkart (159+ 5 sider Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Sluttrapport m 2 vedlegg. ...
... av datamaterialet er derfor gjennomført med et nytt geokjemisk atlas for Sør-Norge basert på bekkesedimenter som mål. En ... anvendt ved kart- fremstilling og statistisk behandling. Geokjemisk atlas over bekkesedimenter i Sør-Norge ...
... mer barytt i området enn det som allerede er påvist. En geokjemisk undersøkelse av bekkesedimenter fra Varangerhalvøya. ...
Bekkesedimenter fra 428 prøvelokaliteter i Mo i Rana-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultatkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
Objekt 48: Sandtjern skjerp Objekt 49: Skiftesmyra skjerp Objekt 50: Stordalen-anomaliene
Jordprøver fra Årosvassdragets nedbørsfelt er undersøkt for deres tungmetall- innhold. Innhold av de 29 grunnstoffer som er bestemt i prøvene, synes ikke å representere en miljørisiko.
Undersøkelsen ble pågynt i 1962 og har følgende problemstilling: 1. Hvor store er "bakgrunnsverdiene" for elementene - særlig malmelementene - i norske myrer, og fins det noen bestemte variasjoner i dem? 2. Hvordan er fordelingen av malmelementet i myrer ved enkelte kjente malm- forekomster? Hovedvekten er lagt på bestemmelse av "bakgrunnsverdier" i ombrogene myrer, men variasjoner i myrområdet ved den gamle koppergruva Åmdal i Telemark er også undersøkt.
Et tiprosentlig utvalg på 544 bekkesedimentprøver av en samling på 6664 prøver fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er analysert på33 grunnstoffer ved nøytronaktivering. Den geografiske fordeling av de 33 grunnstoffene er fremstilt på kart i målestokk 1:1 million. En statistisk bearbeiding og prinsipal-komponent analyse er utført. Resultatene er presentert på kart i målestokk 1:1 million. Flere områder med anomale verdier er avgrenset. Blant disse er Kongsmoen, Foldereid, Verrabotn og Gressåmoen.
... En ny lokalitet med Pb-Zn-anrikning er påvist. Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Bekkesedimenter. ...
... kartlegges nærmere før verdien av området avgjøres. Geokjemisk undersøkelse Orrefjell Leirvassfjell og Sørdalen. ...
Jord fra 428 prøvelokaliteter i Mo i Rana-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km 2. Rapporten inneholder tabeller og resultatskart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
... og gir en oversikt over kostnadene. Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya ...
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
... til en økning i tungmetallkonsentrasjonene i sigevannet. Geokjemisk undersøkelse av Tyrimyra avfallsplass. Ringerike kommune. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.