7 resultater
... og kartframstilling, tilgjengelige ressurser. Geokjemisk kartlegging ...
... Erik Reimann, Clemens Eggen, Ola A. 0800-3416 Geokjemisk kartlegging i Sør-Norge 2014.047 During field work in the ...
Geokjemi er læren om jordklodens kjemiske sammensetning og kjemiske utvikling.
Fjordbunnen er godt egnet til å rekonstruere historiske klimaendringer. NGU-forsker Johan Faust har studert bunnsedimenter fra Trondheimsfjorden. Resultatene kan bidra til ytterligere forståelse av de menneskeskapte klimaendringene.
... - Grunnstoffene i vannet hvor laksen lever, setter et geokjemisk spor i fiskeskjellene, forteller forsker Belinda Flem ved Norges ...
... samarbeid: I fjor sommer gjennomførte NGU en omfattende geokjemisk prøvetaking av jord i kommunen. I år ble det gjort geofysiske ...
På kontinentalsokkelen arkiveres tungmetaller i sedimentene på havbunnen. NGUs undersøkelser av sedimentene i Norskehavet og Barentshavet viser at det er spor etter menneskelig aktivitet de siste 150 årene.
Fant ingen ansatte som matchet søket.