6 resultater
Jordprøver fra Årosvassdragets nedbørsfelt er undersøkt for deres tungmetall- innhold. Innhold av de 29 grunnstoffer som er bestemt i prøvene, synes ikke å representere en miljørisiko.
... til en økning i tungmetallkonsentrasjonene i sigevannet. Geokjemisk undersøkelse av Tyrimyra avfallsplass. Ringerike kommune. ...
... foreslås nye analyser for å bekrefte funnene. Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Gull i bekkemose, bekkesediment og ...
... ved Borregaard Ind. Ltds svovelsyrefabrikk er undersøkt. Geokjemisk undersøkelse av avfallsfylling ved Borregaard Ind.Ltds. ...
Prosjektet tar sikte på å utgi et moderne geovitenskapelig atlas og databank til bruk ved prospektering for mineralressurser og i vurderingen av miljø- og geokjemiske problemstillinger innenfor et belte som strekker seg fra Vest- Norge til den østre grensen av Finland. Nord- og sydgrensene for prosjekt- området treffer kysten ved henholdsvis De syv Søstre og Stad. Forslaget inneholder ni delprosjekter: 1) Data.
... NGU utførte i tidsrommet 1984-87 en landsomfattende geokjemisk oversikts- kartlegging av metallinnhold i flomsedimenter. Det ble ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.