8 resultater
... Saltfjell- Svartisen utvalget utførte NGU sommeren 1975 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 1 300 km2 stort område mellom ...
... kartlegges vestover mot Tømmeråsen. Regional geokjemisk bly sink-undersøkelse. ...
Rapporten beskriver oppfølging av geokjemiske anomalier fremkommet ved NGU's undersøkelser 1975. Det er tatt 50 mineraljordprøver som er analysert på bly, sink, sølv og kadmium. Det er ikke fremkommet i konsentrasjoner som kan indikere ukjent malmineral- isering. Ved undersøkelsene ble det funnet 3 områder med klare tegn til tungmetall- forgiftning som ble bekreftet av høye konsentrasjoner av sink og kadmium i humus. Forgiftningsfeltene er knyttet til kjente mineraliseringer.
Erfaringene fra undersøkelsene over samvariasjonen multippel sclerose og bly summeres. Valg av prøvetakingstetthet for supplerende geokjemiske under- søkelser blir diskutert sammen med en rapport over utført feltarbeid.
Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere at: -kompleks geologi gjør det nødvendig å inndele de geokjemiske data i små homogene underområder -de medisinske data må inndeles i mindre enheter enn herreder -metallinnhold i de ulike geologiske formasjoner bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking.
Rapporten beskriver følgende samordnede malmunderøkelser ved Sagelvvatnet i Balsfjord kommune, Troms: -Geologisk kartlegging ved Sagelvvatnet og diamantboringer ved malmforekomsten i Mosbergvik. -Geokjemiske undersøkelser i Mosbergvik og 3 andre utvalgte områder. -Geofysiske målinger ved malmforekomsten i Mosbergvik. Bergartene består av lavmetamorfe dolomitter, kalksteiner, grønnsteiner og klorittskifre. Konglomerater er vanlig og fossilfunn indikerer Øvre Llandovery alder.
... eventuell ukjent mineralisering er det anbefalt å foreta en geokjemisk undersøkelse med jordprøvetaking. Ved de regionale ...
... NGU følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og geofysiske målinger (IP,SP, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.