Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

124 resultater
... om naturressurser og miljøforhold. Innen regional geofysikk utfører NGU kartlegging og tolkning av jordens magnetfelt, ... en betydelig del av NGUs geofysiske aktiviteter.  Geofysikk er studiet av jordens fysiske egenskaper og de fysiske prosesser som ...

Tjenesten viser flybåren geofysikk, bakkegeofysikk, borehull-logging, petrofysikk og gravimetri. For bakkegeofysikk og borehull vises kartografi for geofysiske metoder. For flybåren geofysikk vises kartografi for fast vinge (fly) og helikopter.

Seksjon for geofysikk arbeider blant annet med kartlegging av grunnen i forbindelse med veg- og tunnelprosjekter. Målet er å kombinere geologiske og geofysiske metoder for å oppnå best mulig forståelse av undergrunnen, både i løsmasser og fjell. Seksjonen utfører også geofysiske målinger fra fly og helikopter, og på bakken.

Seksjonen er ansvarlig for de nasjonale gravimetri- og magnetometridatabasene i Norge, både på land og kontinentalsokkelen. Både datainnsamling og forskning utføres i nært samarbeid med partnere i industrien, og andre institusjoner og universiteter. Oljeindustrien trenger informasjon om de dypere deler av kontinentalsokkelen for å kunne forstå fundamentale prosesser som landhevning, bassengdannelse og temperaturutvikling gjennom geologisk tid. Kunnskapen er vesentlig for å kunne definere de mest lovende områdene for eventuelle funn av petroleumsforekomster. Informasjonen framkommer ved å integrere seismiske tolkninger med data om tyngde, magnetisme, varmestrøm og petrofysikk.

Geofysikk (MINN/MINS-programmet) ...
Geofysikk - trykte kart Tyngdeanomalikart Aeromagnetiske ... store format Geofysikkart i små format Geofysikk - MINN -data (Mineralressurser i Nord-Norge) ... Helgeland Nordreisa Ballangen Geofysikk - MINS -data (Mineralressurser i Sør-Norge) ...
... og medlemskap i faglige foreninger. Faggruppe for geofysikk. Årsrapport 1998. ...
... i San Francisco. Heder på verdens største geofysikk-møte Heder på verdens største geofysikk-møte ...
... 0800-3416 87.039 Arbeidsoppgavene til seksjon for geofysikk er gitt i NGUs statutter. Oppgavene deles i 4; regional geofysikk, ingeniørgeofysikk, malmgeofysikk og elektronikkverksted, hvorav de ...
... og framtidens måleutstyr og metoder. Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke. ...
... er delt i 2 bind. Teknisk Rapport nr. 45 (BVLI): Geofysikk i malmleting. ...
... Lars Petter 0800-3416 2000.003 Oppfølgende geofysikk og geologi på Pillarguri klebersone, Sel, Oppland. ...
... påvise Be-mineraliseringer i dette området. Detaljert geofysikk over Høgtuva Be-mineralisering, Rana, Nordland ...
... er langt mer ressurskrevende enn de to nevnte metodene. Geofysikk i vannprospektering fra spekkesoner i fjell. Reultater fra et ...
... Kartlegging av løsmasseavsetninger ved hjelp av geofysikk. Sammenligning av forskjellige elektriske- og eloktromagnetiske ...
... Kartlegging av løsmasseavsetninger ved hjelp av geofysikk. Utprøving av EM 31. ...
Statens vegvesen, Region Midt, planlegger krysning av Romsdalsfjorden med tunnel. Prosjektet er en del av E39 og den aktuelle parsellen er kalt Vik – Julbøen. Denne består av hengebru over Julsundet fra Julbøen på fastlandet til Nautneset på Otrøya og videre med tunnel under fjorden fra Otrøya til Vik i Tomrefjorden.
... miljø. Dekker vidt spekter innen naturgeografi, geologi, geofysikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med blant annet stor aktivitet ... Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Profil: Boreteknologi, formasjonsevaluering, petroleumsgeofysikk, ...
... i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk. Trykte kart ...
... geofysikkdatabasen (DRAGON) gir informasjon om regional geofysikk, bakkegeofysikk, petrofysikk og gravimetri. DRAGON-databasen (DiRect ...
... Det vises til NGU Rapport nr. 84.091: Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke (1984). Geologiske, geofysiske og ...
... Det vises til NGU Rapport nr. 84.091: Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke (1984). Geologiske, geofysiske og ...
... arbeidsområder, som omfatter bearbeiding av data for geofysikk, bergrunnsgeologi, kvartærgeologi, bekke- sedimentgeo-kjemi, ...
... og i vinduene, aldersdateringer, malmundersøkelser, geofysikk, kvartærgeologi, sand- og grusundersøkelser og geokjemi. ...
... men stor grad av overdekking gjør det ønskelig med geofysikk over flere av lokalitetene. Et kraftig kildeutslag fra løsmasser ...
... Koziel er svært rutinert, han har gjort geofysikk fra fly og helikopter i årevis, og vet når alt fungerer. ...
... avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU. Geofysikk Han fastslår at teknikken er meget verdifull for oppgradering og ... , det mest prestisjefylte tidsskriftet for anvendt geofysikk, utgitt av Society of Exploration Geophysicists i USA. Artikkelen har ...
Her vil du finne ulike historiske kartprodukter og nedlastbare datasett som ikke inngår i våre nasjonale geologiske databaser.
... gjennom denne løsningen. Ta kontakt med lagleder for Geofysikk  ved NGU angående dette.   NGUs geofysikkdatabase er ...
... i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk. En oversikt over kartene finner du her. Her kan du ...
NGU har publisert to nye geofysiske kart over Norge og tilgrensede områder. Kartene gir informasjon om de dypere delene av landet og kontinentalsokkelen, og brukes aktivt av blant annet oljeindustrien.
Regjeringen ønsker å igangsette geofysisk kartlegging fra fly og helikopter i Nord-Norge. Målet er å utvikle den mineralbaserte næringsvirksomheten. Det framgår av regjeringens videreutvikling av nordområdestrategien, som ble lagt fram i Tromsø 12.
... Marco Brönner (49) er ansatt som leder for seksjon for Geofysikk. Brönner har doktorgrad i geofysikk fra Universitetet i Hamburg og er internt rekruttert. ...
... av borpunkter (UTM-ref), opplysninger om metode (boring/geofysikk), type registrering og klassifisering i grupper. Ved utgangen av 1989 ...
... 0800-3416 84.119 I forbindelse med prosjektet "Geofysikk i vannprospektering fra sprekksoner i fjell" ble det utført IP, ...
... av et foredrag som ble holdt i Nordisk forening for anvendt geofysikk (Oulu, Finnland). Rapportene presenterer forskjellige metoder for å ...
... grunnlagsdata i form av blant annet berggrunnsgeologi og geofysikk. Hele området ble målt med høyoppløselig geofysikk i 2014 under MINN-programmet. Et mål med prosjektet er å benytte ...
Mandag 8. juli publiseres det geofysiske data målt fra helikopter i flere områder fra Jevnaker i nord til Skien i sør.
... kartdatabasen. Deretter brukes nyere kartlegging, geofysikk og flyfoto til å harmonisere geologien mellom kartbladene og til å ...
... for en økning i samtolkning av data fra fagområdene geofysikk, geologi, geokjemi, satelittdata og geodesi. Problem som må ...
... en rekke NGU-rapporter (Geofysisk Malmleting, Faggruppe for geofysikk) om SP-målinger i forbindelse med malmleting. Elektrokjemi, ...

Sider

2 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.