Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

33 resultater
Det er utført refraksjonsseismiske målinger langs tre profiler over Raitevarre Cu-Au-forekomst. Formålet med undersøkelsen var kartlegging av dyp til fjell samt undersøke plassering av eventuelle knusningssoner. I samtlige profiler er det indikert tre hastighetslag i de refraksjonsseismiske data. Det øverste laget har en seismisk hastighet i området 300-630 m/s og representerer tørre løsavsetninger (glasifluviale?). Mektigheten av laget varierer sterkt (0-9 m).
Wellington, New Zealand, ligger på en aktiv forkastning (vises midt i bildet). I 1855 ble byen rystet av et ... hjem til om lag 200.000 innbyggere. Rett under oss ligger en forkastning. Om å leve med geofarer Om å leve med geofarer ...
Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de står, og de får opp eit tredimensjonalt bilete av geologien akkurat der.
... vanngiver, men eiendommen gjennomsettes av en markert forkastning som kan følges sydover til Smedstad i Bærum. Prosjektet startes ...
... fjell og hvordan den sprer seg i sprekkene. Stor forkastning i Årdal, Sognefjord med Roelant van der Lelji i fronten. ...
... har fram til i dag trodd at dette var en såkalt postglasial forkastning, en bruddflate i fjellet skapt av et jordskjelv rett etter siste ...
... Resultatene viser at der er tale om en dextral strike slip forkastning af sencaledonsk eller yngre alder. To ældre deformationsfaser, ...
NGU har på oppdrag fra Statens vegvesen og Bane Nor bidratt med faglig rådgivning i kartlegging av omfang og årsak til setningsutvikling i Fredrikstad sentrum, med spesielt fokus på området rundt Glemmen og Rolvsøyveien. Området i og rundt Fredrikstad har komplekse grunnforhold med setningssensitiv leire, med stedvis stor tykkelse i dalførene. Berggrunnen er preget av gamle forkastnings- og/eller bruddsoner med soner av dypforvitring der fjellet er delvis omdannet til leirmineraler.
Vesentlige endringer i jordas landskap og interne struktur skjer langs aktive plategrenser, hvor langsomme konvergente bevegelser fører til deformasjon av tektoniske plater.
... tatt ved den tidligere kjente blokk. En nord-syd gående forkastning ble undersøkt, men aktiviteten der var ikke større enn i området ...
... For å klarlegge om området gjennom- skjæres av en forkastning anbefales seismikk. Videre anbefales magnetiske målinger i de ...
... på flyteskredaktivitet i nordre del av Surnas delta og forkastning/utglidning i randsonemateriale ytterst i fjorden. De ...
... en utholdende dårlig leder i nærheten av en kjent forkastning. Anomalien er grunn og tyder ikke på noen forbindelse med massive ...
... ledende og de magnetiske sonene. Det ble påvist en større forkastning nær Aibmejavri. Grensen mellom komatitt og amfibolitt ble påvist ...
... utført geofysiske målinger ved tre lokaliteter langs en forkastning. Hensikten var å vurdere potensialet for gullførende ...
Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de står, og de får opp eit tredimensjonalt bilete av geologien akkurat der.
... strøk på 220-230g og et fall på 10-30g mot nordvest. En forkastning antas å dele åsen i to halvdeler slik at kalksteinen opptrer i ...
Rapporten omfatter geofysiske målinger over et gjenstående område i sørøst i Raitevarre gneiskompleks, samt undersøkelse av tre mineraliserte forkast- ninger. Samlet i Raitevarre er det i perioden 1988-91 utført geofysiske målinger innenfor et område på ca. 27 km2. Årets målinger gir grunn til å anta at gneiskomplekset fortsetter lengre mot øst enn tidligere antatt, men med betydelig mindre mineraliserte soner enn i det sentrale gneiskomplekset.
... for sammentrykking i retningen NV-SØ. En yngre, større forkastning som påvirker alle bergartsenhetene, opptrer i øst. Langs denne ...
... 1718 Tverrfjellforekomsten er begrenset mot øst av en forkastning som har skåret av malmen i 350 - 400 m dyp. Det er antatt at ...
... 87.163 Kjerneboring gjennom en baryttmineralisert forkastning og geologiske under- søkelser i fortsettelsen av denne ...
... er baryttminerali- seringene i breksjer. De opptrer langs en forkastning som er tilknyttet Trollfjord-Komagelv-forkastningssonen. ...
... av diskontinuiteter  (f.eks. sprekkesett, foliasjon, forkastning). Dette gjennomføres ved hjelp av programvaren Coltop3D.  Videre ...
... resultater av undersøkelser av en reaktivert sprø forkastning (Goddoforkastningen) på Bømlo i Hordaland (se figur nedenfor). ...
... årene gransket en åtte mil lang og opptil sju meter høy forkastning ved Masi i Finnmark. Rett etter siste istid braket det løs; berget ...
Tolking av magnetiske data indikerer flere forkastnings-/svakhetssoner som må krysses med den planlagte tunnelen ved E39 under Romsdalsfjorden. Magnetiske dislokasjoner representerer sannsynligvis store regionale svakhetssoner knyttet til Møre-Trøndelag forkastningssonen (MTFS). En av disse sonene som sannsynligvis består av 3-4 parallelle svakhetssoner ligger mellom Otrøya og Tautra og noen andre ligger vest for Fiksdalen.
En foreløpig tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske data på sokkelen utenfor Troms mellom 69o30,N og 71oN presenteres. Det er fokusert på å finne et estimat av dyp til magnetisk basement og forkastninger i basement. I til- legg er det utført aeromagnetisk og gravimetrisk modellering langs profiler. Harstadbassenget kan være adskilt i en sørlig og en nordlig del. Det er mulig at den proterozoiske Bottenvika-Senjaforkastningssonen går i NV-SØ retning under bassenget.
... strukturer i deler av området. En sen- til postkaledonsk forkastning (Sanddøla- Sandnes-Elstad "detachment") skjærer den kaledonske ...
... er mandal-Ustaos-forkastningssone ledsaget av en yngre forkastning, Kalhovdforkastningen. Denne er dannet for ca. 1050 millioner år ...
... og jording III ble satt i kompakt kismalm vest for samme forkastning på nivå 7. Det ble målt langs tre profiler. Et referansefelt ble ...
... er Mandal-Ustaos-forkastningssonen ledsaget av en yngre forkastning, Kalhovd- forkastningen. Denne er dannet for ca. 1050 millioner ...
... sprang imellom, avgrenser avgrenser bassenget i sørøst. En forkastning går også langs nordgrensen av bassenget i Ternholmfjorden, mens ...
... i bergarter dannet som følge av deformasjon. Forkastning : Bruddflate hvor det har foregått synlig forskyvning av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.