Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

29 resultater
... forskning på forvitring dypt ned i berggrunnen, såkalt «dypforvitring». Det oppsprukkede berget langt under overflaten danner ... Han leder prosjektet BASE, som er en tverrfaglig studie av dypforvitring både til lands og til vanns. Nytt laboratorium ...
... E. Elvebakk, H. Gellein, J. 0800-3416 GEOS - Dypforvitring 2007.034 Som et ledd i NGUs satsning på geologi i Oslo-regionen (GEOS) er det arbeidet med påvisning av dypforvitring. Arbeidet er støttet økonomisk av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Undersøkelsen har vist at dypforvitring finnes i Norge, og at denne kan skape store problemer vedanlegg i ...
... har geologer undret seg over hvordan det har oppstått. Dypforvitring - Dette er en klassiker i norsk geologi, sier forsker Odleiv ... publiserer han denne våren nytt materiale, som peker på dypforvitring som en av hovedårsakene til strandflaten. Materialet er ...
... observert på kjerner. Det er lite som tyder på dypforvitring i dette hullet. Meget svake IP-anomalier kan indikere leire, men ... i borehull KH1 og KH2 har ikke påvist leire av betydning. Dypforvitring er ikke påvist i borehullene, verken grunt eller i dypere deler ...
... Hensikten med forskningsprosjektet er å få ny kunnskap om dypforvitring av bergarter. Forvitring skjer når bergarter og mineraler brytes ... mekanisk. Når den går dypt ned i berggrunnen, kalles det dypforvitring. - Området gir en unik tilgang til dypforvitringen. Denne ...
... i tillegg til eventuelle rester av underliggende dypforvitring. For å undersøke disse forholdene har NGU utført ... ved Fiednajohka og Riednajavri. Ved Fiednajohka opptrer dypforvitring langs Stuoragurraforkastningen (såkalt lineær forvirting). Et ... området. Reulatene indikerer også at prekvartær dypforvitring har vært beskyttet mot erosjon der løsmassene er tykke slik som ...
... fjell. Brennevinshaugen i Vesterålen er et kroneksempel på dypforvitring, viser forsker Ola Fredin. Foto: Gudmund Løvø I en ny ... undersøkt Forskerne har undersøkt åtte steder for dypforvitring de siste årene, fire i Sør-Norge og fire i Nord-Norge. I sør ...
... er leid inn fra selskapet "Geodrilling". Dypforvitring For Brønner er det imidlertid ikke nok å bare se på de ... en oljenæring og venter i spenning på hva han finner ut om dypforvitring. Ikke fordi de vil bore etter olje her på Andøya, men fordi ...
... sprekkesoner. Derfor har prosessen fått betegnelsen dypforvitring. Produktene fra forvitringen består blant annet av ... ’corestones’), finnes  av og til der grovkornet dypforvitring blir brukt som grus på veier (f.eks. på Lista i Vest-Agder). ... gir den karakteristiske røde fargen i tropisk jordsmonn. Dypforvitring vil derfor ofte gi et negativt avvik i jordens magnetfelt. ...
... med oppsummering av arbeidet som ble gjennomført. Dypforvitring De seismiske undersøkelsene på Andøya, ble gjennomført for å få mer kunnskap om dypforvitring i berggrunnen. Området er det eneste stedet på fastlands-Norge ...
... data viser sporene av gamle strukturer på norsk sokkel / Dypforvitring - fortidens klima gir tunnelproblemer / Integrert kartlegging av ...
... av gamle forkastnings- og/eller bruddsoner med soner av dypforvitring der fjellet er delvis omdannet til leirmineraler. Disse ...
... under tidligere kartlegging i 2009. Det er indikert mulig dypforvitring i noen soner langs tunneltraseen, noe som bør tas hensyn til ... det er observert fjellblotninger, som er tolket til å være dypforvitring. Dypforvitringssonen samt de tre sonene (forkastninger) som går ...
... vulkanisme, magmatiske kropper, saltdiapirer, forkastninger, dypforvitring og dybde til grunnfjellet. En petrofysisk studie (Osram II) har ...
... med spesiell hensyn til berggrunn, løsmasser, hydrogeologi, dypforvitring og radonfare, samt en mer spesifikk geologisk beskrivelse for ...
... Dalsegg har ved hjelp av geofysiske metoder student hvordan dypforvitring opptrer under jura- og krittbergartene. (Artikkelen ... fjell. Brennevinshaugen i Vesterålen er et kroneksempel på dypforvitring, viser forsker Ola Fredin. BEVIS: Corestone, eller ...
... og her forelå også indikasjoner på dypforvitring fra tidligere regionalkartlegging. Geofysiske målinger over ...
... gikk den langt ned i berggrunnen. Derfor heter det dypforvitring. Leirmineralene fra forvitringen ble sannsynligvis bevart helt ...
... karakterisere berggrunnen og avdekke eventuelle farer for dypforvitring og kollaps. I tillegg vil eventuell uranholdig berggrunn bli ...
... er oljeselskapene og Oljedirektoratet spesielt interessert i dypforvitring, varmeproduksjon i gneisunderlaget og andre ...
... har i høyeste grad relevans også i dag (stikkord: dypforvitring, Utsirehøyden, reservoarer, Johan Sverdrup, Romeriksporten, ...
... gneisunderlaget med hensyn på bergartstype og eventuell dypforvitring. Olje- og gassressursene stammer fra sedimentbasseng med ...
... og dannet en spesiell type jord og oppsmuldret stein - dypforvitring . Denne oppsmuldrede sonen kan være titalls meter dyp, og langs ...
... Tassis og Jasmin Schönenberger med «slangen» som sporer dypforvitring i berggrunnen. NGU-forskerne Georgios Tassis og ...
... 150-200 millioner år siden da dinosaurene rådde grunnen. Dypforvitring, på en tid da klimaet var betydelig varmere enn det er nå, ...
... ved utløpet av Nordelva. Generell forvitring og spesielt dypforvitring er en viktig del av forundersøkelser for tunneler. Petrofysiske ...
... ned i berggrunnen. Derfor har den fått betegnelsen dypforvitring. Sprekkesonene var delvis dannet i forbindelse med den permiske ...
... presentert i denne fagrapporten. Det er kartlagt mulig dypforvitring i noen få soner langs tunneltraseen, noe som bør tas med i ...
... i lateritt. Laterittforekomstene er dannet ved dypforvitring av ultramafiske bergarter i et tropisk klima. De viktigste ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.