15 resultater
Nå skal alle få vite hvordan byggeråstoffene beveger seg fra uttak til bruk. Norges geologiske undersøkelse (NGU) lager et ressursregnskap over grus og pukk.
En hvilken som helst stein kan og bør ikke brukes til hva som helst. For ulike bruksområder stilles det krav til for eksempel mekanisk styrke og kjemisk innhold.
Økende internasjonal etterspørsel og skjerpede kvalitetskrav har ført til betydelig økt eksport av norske byggeråstoffer fra 1962 og fram til i dag.
... til å finne gode forekomster av grus og pukk egnet til byggeråstoff er geologiske kart som viser fordelingen av løsmasser og ... å produsere. Valget mellom pukk og naturgrus som byggeråstoff gjøres ut fra hensyn til anvendelse, økonomi og kvalitet. De ...
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
Økende internasjonal etterspørsel etter byggeråstoffer og skjerpede kvalitetskrav på kontinentet, kan gjøre Norge til en enda viktigere leverandør av grus og pukk til Europa enn tidligere.
... Vi bruker mer stein enn noensinne. Mesteparten går til byggeråstoff, altså sand, grus og knust fjell som brukes i veier, asfalt og ... eller lignende. Men også underjordsdrift medfører dyrere byggeråstoff og følgelig økte byggekostnader. Samarbeid over grensene ...
... arbeid for å sikre en god og forutsigbar forsyning av byggeråstoff. En miljømessig riktig utnyttelse av ressursene, og en ... en betydelig økonomisk styrking av NGU og arbeidet med byggeråstoff. NGU ble tilgodesett med midler gjennom flere år, som la ...
Uttak, foredling og transport av grus og pukk fører til store naturinngrep og ofte til ulemper i form av støv, støy og stor trafikkbelastning for områdene nær uttaksstedene.
... innenfor metaller, industrimineraler, naturstein og byggeråstoff. Sammen med Direktoratet for Mineralforvaltning, kommunene og ...
... samfunnsoppgaver. For å dekke fremtidige behov for byggeråstoff må grustak og pukkverk som er i drift sikres ...
... Ved NGU har laga for geomatikk, mineralressursar og byggeråstoff arbeidd saman for å samanlikne førekomstdata og ...
... masser eller andre materialtyper benyttes. Gjenbruk av byggeråstoff Spesielt til vegformål og som grovt tilslag i betong har ...
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for 12,9 milliarder kroner. Cirka 54 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).
Vi må sikre at grus og pukk er kortreist. At ressursene ligger tett på bruksområdene. Vi må vurdere alternativ transport, som båt og tog, der det er mulig. Og underjordsdrift der det er økonomisk forsvarlig.
Fant ingen ansatte som matchet søket.