15 resultater
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ... De viktigste forekomstene i forsyningen av denne type byggeråstoff i kommunen er 15 bergmyran med et utnyttbart volum på 8,6 ...
... er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Ni sand- og grusforekomster og en pukkforekomst er ... viktige forekomster bør reserveres som uttaksområder for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 27 ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ... lokalt til private formål. Den viktigste produsenten av byggeråstoff, ikke bare i kommunen, men i hele regionen, er Nord-Fosen ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomsten samtidig klassifisert etter hvor ... Skora steinbrudd den viktigste forekomsten i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Ved produksjon av forskjellige fraksjoner med mobilt ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ... som underskuddskommune når det gjelder sand og grus som byggeråstoff. Det er registrert 14 sand- og grusforekom,ster med til sammen 9 ...
... ca. 11mill.3 sand og grus med god kvalitet for bruk som byggeråstoff både for veg- og betongformål. Forekomsten er en meget viktig ... og grusressurs og et viktig forsyningsområde for denne type byggeråstoff for store deler av Østlandsregionen. Kartlegging av sand- og ...
... er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Disse er 15 Raudtjørnmoen, 22 Mobakken, 502 ... viktige forekomstene bør reserveres som uttaksområdet for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 88 ...
... er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Disse er 7 Gunnes, 22 Berkåkmoen og 27 Gisna. 7 ... viktige forekomstene bør reserveres som uttaksområder for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 19 ...
... på slike masser, massebehov og tilgang til sand og grus som byggeråstoff i distriktet vurdert. Undersøkelsene er gjennomført ved ...
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Inderøy tingrett innehentettilleggsopplysninger i forbindelse med grunneiererstatninger ved etablering avKjenstad landskapsvernområde.Rapporten behandler problemstillinger knyttet til kvalitet og markedstilgang,priser og markedsvolum.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, etter oppdrag fra Lødingen kommune, kartlagt mulightene for uttak av grunnvann fra fjell som alternativ vannkilde til Offersøy ofg Rinøy vannverk. Undersøkelsen ble, i samarbeid med oppdragsgiver, avgrenset til områder langs vannverkenes eksisterende ledningsnett. Generelt viser kartleggingen at fjellet i omårdene rundt vannverkene er godt oppsprukket og at det er gode muligheter for uttak av grunnvann fra fjell.
... i Grenalndsområdet. Hensikten er å påvise områder med byggeråstoff av høy kvalitet og som kan drives langsiktig. 9 områder som er ... Hvert område er deretter vurdert for kvalitet som byggeråstoff, levetid (uttaksvolum), beliggenhet rent transportmessig og om ...
... øst, er klassifisert som meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. 10 sand- og grusforekomster og 2 pukkforekomster er ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ...
... granitter. Bergartene har ikke minst et potensial som byggeråstoff, spesielt pukk. Undersøkelser i samarbeid med områdets ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.