Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

228 resultater
BYGGINGEN: Slik så det ut i byggegropa under hotellbyggingen på Bryggen i Bergen i 1979. Kilde: Riksantikvaren ...
... Henning 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2010.040 De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er ...
... - Grunnvann og grunnvarme 2005.080 Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer kulturmiljøet ved Bryggen. Flere delprosjekter har blitt uført for å klarlegge forhold som ...
... grunnen var ustabil under den kulturhistoriske skatten midt i Bergen sentrum, kan hydrogeolog Hans de Beer, som leier Laget for grunnvatn og urbangeologi på NGU, konkludere med at grunnvatnet under Bryggen er heva til eit berekraftig nivå. Skeive hus på Bryggen. I ...
... Hans 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2008.069 Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer ...
... atmospheric oxygen, the organic archaeological deposits at Bryggen in Bergen, Norway, are in places strongly threatened to decompose. Besides ...
... mellom grunnvann, overflatevann, løsmasser og berggrunn. I samarbeid med Institutt for geovitenskap på UiB er vi også den eneste ... ved Stampa) NGU (MSc - Setningsutvikling på Bryggen i Bergen; MSc – Aktsomhetskart for jordfallshull i Nordland, Inst. ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
... innen for en sirkel med radius 3 km fra forbrenningsanlegget i Rådalen har i dag et lavt innhold av alle de undersøkte grunnstoffer og ... i Bergens indre byområde er: - Forbrenning av kull i Bergen gassverk og boligoppvarming (arsen, kadmium, bly, sink, PAH) - ...
... 2019 fra kl 14 til 18. Møtet avholdes på Universitetet i Bergen, Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus), seminarrom 111. ... og program på Vinterkonferansens hjemmesider. Bryggen i bergen. Bilde: NGU-foto Nasjonalt Fagforum Grunnvann og IAH-Norge ...
Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 1:250 000; sort/hvit; ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
Fossen, H. Thon, A. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; sort/hvitt; ...
... som ble trykket og klart til Vinterkonferansen i – nettopp Bergen. Det er Norsk Geologisk Forening (NGF) som arrangerer den årlige ...
... er kartet over punktmålingene. De viser store variasjoner i naturlig urankonsentrasjon i berggrunnen fra meget lav til svært høy. Klikk ... en rekke punktmålinger på bakken fra Mongstad nord for Bergen, gjennom Fyllingsdalen og vestover mot Sotra. Naturlig ...
... Sletten er en av geologene som kartlegger bratte skrenter i Bergen. - I første omgang peker vi ut områder med ...
... ble hedret av Eiliv Larsen og Astrid Lyså nylig. I juni skal jentene bli med forskerne på feltarbeid i Nordvest-Russland. ... Lyså ved NGU besøkte Fyllingsdalen videregående skole og Bergen Katedralskole og hyllet de to vinnerne i januar. Her holdt de også ...
... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ... tusenvis av år over naturlige sjøsediment som går over i sedimentlag prega av forureining og forsøpling. - Før i tida  vart ...
... Volden, Tore 0800-3416 2003.058 På oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns utelekemiljø i 4 borettslag og 3 skolegårder i Bergen. Bakgrunnen for ...
... O-75250 Boring frarådet. Vannforsyning bolig, Hop Bergen. ...
... 1971. Prosjektleder H. Håbrekke. Flymålinger Kartblad Bergen. ...
På kontoret sitt på Lade i Trondheim, har hydrogeolog Hans de Beer fått dei e-postane og telefonane han har venta på. Både Bergen kommune og Riksantikvaren stadfestar at dei er med på å finansiere kartlegginga av «Middelalderbyen» - området rundt Bryggen og Vågen - midt i Bergen sentrum. For NGU blir det eit historisk ...
Hydrogeologen Hans de Beer var med på å berga Bryggen i Bergen. No skal han leia NGU si første urbangeologiske kartlegging i nettopp ...
... 0800-3416 Mindre oppdrag skred 2005.088 Forkortet. Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og ... bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I: Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell ...
Gaut, Amund O-80059 Uttak av borplass i båndede gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk. Forholdene synes gode, men det er en del forurensningskilder i området. Vannforsyning til gårdsbruk, Sætregården, Bergen ...
Ellingsen, Knut Bergen. Hydrogeologisk kart; Bergen; 11151; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 23 (1978) ...
Jæger, Ø. Bergen. Sand- og grusressurskart.; Bergen; 11151; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
Lille Lungegårdsvann er i dag ei perle i Bergens bybilde, men dei kjemiske spora i vassbotnen fortel ei historie om ... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ...
... Harald Derron, Marc H. 0800-3416 Skredkartlegging i Bergen 2006.043 Forkortet: Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse ...
... Harald Derron, Marc H. 0800-3416 Skredkartlegging i Bergen 2006.095 Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der ... bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I: Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell ...
Henriksen, Helge 0800-3416 92.139 Kommunene Bergen, Os og Samnanger er B-kommuner i GiN-prosjektet. Ingen av kommunene har prioritert områder der de ønsker å ...
... inn og analysert for innholdet av miljøgifter som et ledd i en undersøkelse av nåværende aktiv spredning av forurensning fra land til sjø rundt Bergen havn. I tillegg er det blitt fjort en oppfølgende undersøkelse der ...
... en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overfiatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført i 1998. Det ble utført analyser for de organiske forbindelsene polyklorerte ... Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007 ...
Bergen. Magnetisk totalfelt 1970.0 - 1:250 000.; Bergen; 1:250 000; trykt i farger; NGU-rapport 1056 (1972) ...
... 2002.102 Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene ...
... Jens 0800-3416 1729/19 Målingene er et ledd i regional uranprospektering. Ved målingene ble brukt et tysk scintillometer ... G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. På banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 anomalier bør ...
... Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) har etter oppdrag fra Staterns Vegvesen i Sogn og Fjordane utført skredkart- legging og skredfarevurderinger i Lærdal ... samband med den nye stamveien mellom Oslo og Bergen. Arbeidet har omfatta feltkartlegging, gravearbeid, intervju og ...
... planlegger en undersjøisk tunnel under Nordås-strømmen i Bergen i forbindelse med bygging av Ringveg Vest. Som en del av forundersøkelsene til ...
Ottesen, R.T. Bjordal, H. Bratteig, T.I. Bjørnen, L. Eggen, O.A. Gjesdal, A.M. Habbestad, K. ... En gjennomgang 14 rive- og rehabiliteringsprosjekter fra Bergen viste at få av rapportene kunne dokumentere med prøver og kjemiske ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.