Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

112 resultater
Rohr-Torp, E. O-82010 Eksisterende borebrønn er forurenset av tarmbakterier. Ny boreplass ble tatt ut rett øst for eiendommen. Forurenset borebrønn, Vestre Gran. ...
... vekslende glimmer- skifer, gneisglimmerskifer. Mislykket borebrønn, alternativ borhullsplassering. ...
Siste vinter ble det boret en brønn i fjell for å forsyne en Caravanplass og endel hytter. Det ble oppnådd mye vann, men det viste seg å ha en intens lukt. Ellers bra, og vannet er godkjent av Helserådet. Vannet må renses for å få en tilfredsstillende brukskvalitet.
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.064 Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende ... dette, må det bores nytt hull. Boreplass er tatt ut. Borebrønn med salt vann, Harestua. ...
... av gråvannsavløpet er foreslått. Forurensning i borebrønn, Vettås på Radøy. ...
... O-76362 Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist. Mislykket borebrønn, vurdering av tiltak [Kapellveien, Son] ...
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 85.182 En 32,5 m dyp borebrønn fra 1960 har forsynt 8 husstander med artesisk grunnvann. Etter ... til ny vannkilde blir gitt. Redusert vannføring i borebrønn, Susort i Tysvær kommune. ...
Huseby, Sigurd O-74108 Skade på borebrønn hos hr. L. Løken ...
Forkortet: -Totalt er 270 brønnlokaliteter besøkt, hvorav 213 brønner er filmet med videokamera. Filming i de resterende 57 brønnene var ikke mulig hovedsakelig med bakgrunn i tekniske forhold i brønnene. -Status for brønnsikring/brønnavslutning er vurdert for 240 brønner.
... pålagt infiltrasjonsanlegg forurenser campingplassens borebrønn. Ny boreplass er tatt ut ca. 150 m vest for eksisterende borebrønn. Forurenset borebrønn, anvisning av ny boreplass, Rokosjøen ...
Rapporten gir en kort beskrivelse av en mulig fremgangsmåte ved registrering av borebrønner i et fylke. Denne tilnærmede totalregistreringen av borebrønner i fjell i Møre og Romsdal vil være til nytte som basisdata for en hydrogeologisk vurdering i arbeidet med utarbeidelse av hovedplaner for vannforsyning i fylket.
Som et ledd i NGUs Nord-Trøndelagsprogram er det foretatt målinger av radon 222 i vann fra utvalgte borebrønner i fjell i Ytre Namdalen. Hensikten med måleprogrammet har vært å få et generelt inntrykk av hvilke konsentrasjoner av radon 222 som kan forventes i borebrønner innen et grunnfjellsområde som har et noe høyere innhold av uran enn gjennomsnitt i berggrunnen.
... brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn. Vurdering av skade på borebrønn etter brønnboring hos herr Fjelltun. ...
Rapporten gir en beskrivelse av hvilke data som ligger i databasen, hvordan feltdataene skal kodes og punches, samt hvilke muligheter som foreligger for uthenting av informasjon. Blant annet kan det foretas relativt kompliserte søk i databasen der brukeren definerer søkebetingelsene. Databasen har pr. dags dato lagret opplysninger om ca. 18 000 borebrønner i fjell.
Dette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og mineralogiske sammensetning. Et klart eksempel på forholdet mellom geologi og grunnvann finner vi nord for Svelvik (vedlegg 4).
... ledningsevne og naturlig gammastråling i en 165 m dyp borebrønn ved Borgen skole. Hensikten med loggingen har vært å fremskaffe ... av hele borehullet kan bestilles ved NGU. Inspeksjon av borebrønn ved Borgen skole, Asker kommune, Akershus ...
Fem borehull som i utgangspunktet ga lite eller ikke noe vann er hydraulisk trykket. Mansjettplassering (dyp) er valgt ut fra borehullsloggene. Tre av brønnene, der leire antas å tette sprekkesonene ga moderat kapasitetsøkning. To brøn- ner som sannsynligvis ikke har leire på sprekkene ga god - meget god kapasi- tetsøkning.
... disse viser god vannkvalitet. Langtidsprøvepumping av en borebrønn i fjell, Møladalen, Aure kommune. ...
... fra E-6. Kartlegging av grunnvannsforholdene ved borebrønn, Langvik, Øyer kommune. ...
(Forkortet) Nytt utstyr for hydraulisk trykking, en dobbeltmansjett av tye FrakPak - AIP410-550, er utviklet av Brønnteknologiutvikling AS. Utstyret er testet i laboratoriet og i felt ved Lade i Trondheim. Ved bygging av to pilotanlegg for grunnvarme ved Bryn og ved eiendommen til tidligere Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) i Bærum kommune er det gjort omfattende undersøkelser knyttet til hydraulisk trykking med vann og hydraulisk trykking med injeksjon av sand.
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Et område på ca. 1 km2 beliggende Kvalfjorden NØ for Hammerfest er undersøkt m.h.p. grunnvannsmuligheter i fjell. Det er tatt ut 5 aktuelle borpunkter. Tre av disse foreslås som prøveboringer. Nedbørsområdet er lite og nydannelsen av grunnvann begrenset. Mulighetene for et ønsket uttak på 10-12 m3/t synes ikke gode.
"landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens Strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynet har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og for utfylling av prøvetakingsskjema.
Omfatter forurensning av fjellbrønner på Isenestoften, samt vurdering av grunnvannsforsyning til Kåfjord fra borebrønner i fjell, eller nedlagt gruve. Videre mulighetene til felles vannforsyning fra løsmasser til Kviby.
... O-83037 Erstatningssak, pumpe satt fast i eksisterende borebrønn. Ny borebrønn ga ikke vann. Anbefalt skyting i ny borebrønn ved vanninnslag, ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 91.282 En ny borebrønn er skrådd mot, og forbi en eksisterende borebrønn. Etter hydraulisk trykking av den nye brønnen kom slam til ...
Flere boliger på Bærum-siden av Sollihøgda har utilfredsstillende vann- kvalitet i sine brønner/borebrønner. Dette skyldes antagelig mangelen på felles avløp i området. Det anbefales å etablere felles grunnvannsforsyning for området, basert på to borebrønner i rombeporfyren øst for husene.
Kirkhusmo, Lars A. O-75307 Vurdering av skade på borebrønn pga. vegsprengningsarbeid. Rv. 4 Parsell Slettumstua - Liermarka. ...
... av ny boreplass til erstatning for periodevis forurenset borebrønn. Anvisning av ny boreplass, Gamme ...
Borebrønner i fjell vil trolig kunne gi et betydelig bidrag til Ingøys vann- forsyning uner forutsetning av at det utføres en serie boringer. Det er sann- synlig at en likevel må bruke borebrønner i kombinasjon med andre grunnvanns- kilder. 3 prøveboringer for å klargjøre forholdene anbefales.
Borebrønner i fjell kan sannsynligvis gi grunnvannsforsyning til Akkarfjord på Kvaløya og Nordmannsneset og Solslett på Seiland. For Nordmannsneset kan det være like aktuelt å knytte seg til eksisterende fellesvannverk. For Eidvågeid på Seiland anbefales ikke borebrønner i fjell p.g.a. fare for lite vann og dårlig vannkvalitet.
... 5 eneboliger var under planlegging, skal forsynes fra borebrønn i fjell. Sted for brønnboring ble tatt ut. Grunnvann til 5 hus, ...
Kommunens vannforsyning baserer seg på borebrønner i Sukke-området. Nye boreplasser ble tatt ut. Bergarten er rombeporfyr.
I forbindelse blantannet med ny trase for avløpstunnel, er de mest utsatte borebrønner langs traseen befart, og fare for ødeleggelse vurdert.
Vernehjemmet forsynes med vann fra 2 borebrønner, men det ønskes mer vann. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Fem boreplasser ble tatt ut for enkeltvannforsyninger. Det anbefales å lage fellesvannverk for Gåsøya basert på eksisterende borebrønner.
Borebrønner i Drammensgranitt gir vanligvis tilstrekkelig vann til hytter og enkelthus. Borplass er uttatt. Forslag til avløpsinfiltrasjon er skissert.
I forbindelse med sprenging av en kloakkgrøft, ble det påstått skade på 2 borebrønner i fjell. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.
... gneis og kvartsitt. Ved Bolkesjø er det aktuelt med borebrønn i fjell der sannsynlig vanngiverevne kan være 0.2 - 0.8 l/s. På ...
Bryn, K. Ø. O-77034 Plassering av borebrønn etter at veiarbeid hadde ødelagt tidligere vannkilde. Bergarten er ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.