3 resultater
... Denne rapporten er en status- rapport for kartleggingen av anortositt i kystsonen og en ressursvurdering av bergartens pukkpotensiale. En kan skille mellom to varianter av anortositt; primær fiolettbrun anortositt og omdannet hvit anortositt. ...
... og grenseforholdene mellom attrakriv og ikke-attraktiv anortositt er svært kompli- serte. Det anbefales å innrette driften slik at ...
... tunneltraseen: 1) granittisk gneiss, 2) noritt og 3) anortositt. Bergartene er homogene og kompetente, og antas å være svært ... Grensene mellom 1) granittisk gneis og noritt og 2)noritt og anortositt kan utgjøre svakhetssoner. Grensene er skarpe, og eventuelle ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.