8 resultater
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 335 km2 stort område ved Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på saltsyreløselige kobber, nikkel og sink.
Rapporten foreligger i to bind. Bind I består av kommentarer og analyselister for forekomstene Vestfeltet, Hovedfeltet, Østfeltet - John, Østfeltet - Erik, Østfeltet - Nord, Dypmalmen og Hansfeltet, etterfulgt av fem plansjer med tonnasje / gehaltberegninger for hver av forekomstene, Beregningene bygger på resultatene fra 9842 m. diamantboringer (480 m. i 1909, 2358 m. i 1957 og 7004 m. i 1965 - 1967), 1720 m. røskegrøfter og 760 m. underjordsdrifter (begge de siste fra 1904 - 1909).
I årene 1959 - 1961 ble det foretatt blokkleting i områder langs Caskias-grønnsteinssonen over flere kartblad. Blokkletingen i 1963 ble henlagt til områder utenfor Caskias-grønnsteinssonen, dels øst og dels vest for de tidligere undersøkte områdene.
Rapporten har følgende innholdsfortegnelse: - Sammendrag. - Innledning. - Utførte arbeider i 1967. - Geologi - Malmforekomster. - Resultater. - Malmberegning. - Avbygging av forekomstene i Repparfjord. - Kalkyle for anlegg og drift. - Konklusjon. - Forslag til feltarbeider i 1968. - Oversikt over diamantborhull boret i 1967. - Fortegnelse over underrapporter vedrørende malmundersøkelsene i 1967. - Bilag: 1. Geologisk oversiktskart M: 1:10 000. 2.
Undersøkelsene er en fortsettelse av de arbeider som ble utført i 1964 og 1965, kfr. NGU Rapport nr. 548 A og 620 A. Som i de to foregående sesonger ble det utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt prøvetaking av bunnmorene med henblikk på mikroblokkleting. Rapport 697 med bilag omfatter 4 bind.
Rapporten har følgende tekst som innledning: "I de etterfølgende bilag finner man et oversiktskart over Cu- mineraliseringen med alle borhull inntegnet, samt en rekke borprofiler som viser årets borhull (1967) i vertikalsnitt. I flere av disse borprofilene har man fra tidligere sesonger borhull som også er inntegnet. " Borhullet S3, som ble boret ved Bratthammer grube, er ikke opptegnet da det ikke førte noen Cu - mineralisering.