25 resultater
Vinteren 1998 ble det boret to borhull gjennom kroppen av mikroklingneiss i Bleikvassli. Fem prøver fra Bh. 17-98 er analysert med XRF for hoved- og sporelement geokjemi og mineralogi-undersøkelser. Disse analysene ble utført på NGU i februar-mars 1999. Både mineralogi og geokjemi av borkjerneprøvene er helt i samsvar med tidligere studier av mikroklingneissen i dagen og antyder at gneissen er relativt homogen i sammensetning.
(Forkortet) NGU has carried out new test measurements using av borehole gamma-ray spectrometer from IFG Corporation at different sites inthe North Charlotte Region. Improved calbrations of the instruments were made doing long term measurements on calibration pads at NGU. In situ calculations of K, U and Th content gave promising results as long as only one radionucleide was present. Calculating the K content in a situation where higher energy radiating elements were present, proved difficult.
Rapporten omhandler berggrunnskartlegging i målestokk 1:5000 og 1:10 000 utført sommeren 1998 og sammenstilt med eldre kartlegging. Hovedformålet har vært å kartlegge formasjoner som har et økonomisk potensiale. Det er kartlagt betydelige forekomster av både hvit kalkspatmarmor og hvit dolomittmarmor. Undersøkelsene tyder på at disse bergartene er anvendelig som mineralsk råstoff.
For vurdering av mulig gjenåpning av gruva ble det sommeren 1998 utført et omfattende borprogram i Bleikvassli for påvisning av eventuell ny malm langs hovedmalmens vestflanke. NGU fikk i oppgave å teste om en ved bruk av CP-målinger kunne følge mineraliserte nivåer og strukturer fra borhull til borhull, og dermed ha en bedre styring på boringene. I motsetning til tidligere CP-målinger i gruveområdet har årets målinger vist at bruk av CP-målinger gir nyttig tilleggsinformasjon.
Kalkspatmarmoren oppe på Fjelldalsheia, syd for tettstedet Fjelldal, dekker store arealer. Rekognoserende undersøkelser utført sommeren 1997 indikerte at marmoren er av en kvalitet som gjør den interessant for en industriell utnyttelse.
The chemistry of products from benefication tests of Altermark talc made by Pluss-Staufer AG is described. The earlier conclusions that the ore is very pure when it comes to elements with potential risks to health have been confirmed, although minor amounts of Cr and Ni are present. Of major importance is the composition of talc-products from the Nakkan deposits, which is currently being investigated, and the current mine as well as their relationship to chemical composition of the crude ore.
Som en del av Norlandsprogrammet undersøkelser tilknyttet gjenåpning av Bleikvassliforekomsten, ble det i 1998 utført TFEM-målinger i et område ved Buktliklubben øst for Bleikvassli Gruber. Hensikten vår å se om geofysiske bakkemålinger kunne føre til påvisning av økonomiske interessante mineraliseringer i dette området som ikke var undersøkt med denne type målinger tidligere.
Prøver av bekkesedimenter fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et områdei Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier.
A prospecting programme for talc has been carried out in Helgeland. The results are both good and bad; a new talc deposit has been found in Kvanndalen, a few km west of Altermark. The deposit are exposed, and the size is not yet known, except that the maximum width is around 50 metres. To be able to use th ore, there must either be a market for the assemblage talc-breunnerit-olivine, or it must be possible to remove the olivine. A further deposit of interest occurs in Misvær.
Den 26.3.99 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S og Norges geologiske undersøkelse (NGU) med hovedmål å Lokalisere dolomittforekomster som er av en slik størrelse og kvalitet at Norwegian Talk eller samarbeidende selskaper vil vurdere muligheten av å fremstille økonomisk interessante fyllstoffprodukter med basis i ressursen(e).
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre.
Det er utført refraksjonsseismiske målinger for kartlegging av mektighet av vannmettede løsmasser langs fire profiler ved Finnøy i Hamarøy kokmmune, Nordland. Det er målt i alt fire profiler i en samlet lengde på ca. 1700 m. De tre profilene som er målt lengst fra land (lengst sør) viser vannmettede løsmasser i mektigheter på 4-7 m som antas å være for lite for uttak av salt grunnvann.
As a part of the development of the Nakkan deposit in Altermark a study focused on mineralogy has been carried out. Detailed field inspections of drill cores from 1997 and 1998 are described. The inspection shows that zones contaminated by amphibole are very few and small. XRD, XRF and microscopic analyses were carried out from selected samples from the 1997-drill cores.
XRF-chemistry and whiteness for talc-bearing rocks reported in report 98.068 are described. The major element distributions are more or less typical for talc-carbonate assemblages. But some of the samples have higher CaO-content than normal, due to contents of tremolite/actinolite; some have low LOI due to sparse amounts of carbonates.
Marbles at Beiarn are a part of the Sokumfjell Group belonging to the Beiarn Nappe Complex in the Uppermost Allochthon of the Nordland Caledonides. The Sokumfjell Group marbles have been subjected to several phases of deformation culminating with amphibolite facies metamorphism. The 1:5,000 mapping of ca. 1000 m-thick carbonate sequence reveals four different lithofacies of calcite marbles and one composed of diagenetically formed dolomite marble.
I forbindelse med kartlegging av talkforekomster har NGU utført magnetiske målinger over Kvanndalen-forekomsten. Tidligere geofysiske helikoptermålinger har vist at metoden er velegnet for påvisning av ultramafitt i dette området. Hensikten med bakkemålingene var å se om det var sammenheng mellom tre tidligere påviste blotninger av ultramafitt. De tre kartlagte kroppene ga klare magnetiske anomalier.
Prøver av C-horisont av morene fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et område i Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier.
Et ca 1000 km2 stort område i Ofoten er prøvetatt med 293 bekkesedimenter for å supplere et område som ble undersøkt av NGU i 1980. Prøvene er analysert sammed med et utvalg av prøvene fra 1980 på 29 grunnstoffer etter ekstraksjon med salpetersyre. Det fram kommer kun anomalier knyttet til kjente mineraliseringer.
Det er gjort en vurdering av mulighetene for utnyttelse av mineralske ressurser i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik på sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor turisme. Kommunene har mange typer stein som kan brukes for framstilling av husflidsprodukter. "Hammernes grønn" er det mest spesielle råstoffet for Beiarn, men det finnes en rekke andre typer stein som kan brukes.
I denne rapporten gis oppsummering av Testprosjekt Finneidfjord, som er et av testprosjektene foreslått i Statens kartverks prosjekt Videreføring av kartlegging av fare for løsmasseskred i Norge. Testprosjektet er utvidet geografisk i forhold til forslaget i forprosjektet til også å gjelde Balsfjord hvor det i 1988 gikk et fatalt leirskred med tap av menneskeliv. Testprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og NGU.
Det er gjort undersøkelser av naturstein (svart diabas) og pukk vesentlig i området ved Skutvik i Hamarøy kommune. Andre kommuner det er gjort befaringer i er Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein og til pukkformål. Resultatene fra pukkunderøkelsene vil bli sammenstilt i en annen rapport, og fra aldersdateringer i en publikasjon.
XRF-analyses of products from beneficiation tests of Nakkan talc, made by OMYA GMBH, is described. The results are compared with earlier test-results from Nakkan and from the mine. The mineralogical compositions have been estimated from the chemical data. The purest talc products contain around 96-97% talc and, in addition, minor amounts of chlorite and carbonate. The carbonate-product "Mag 2" contains around 80% carbonate, 15% talc and 5% chlorite.
Det er gjort gravimetriske målinger langs to profiler i Kongsfjellet - Brunesbekken sørøst for Bleikvassli Gruver. Hensikten vår å se om gravimetriske målinger kunne indikere en større sulfidmalm på stort dyp. Komplisert geologi i måleområdet krever svært nøyaktig modellering for å indikere en slik malm. Modellforsøk med malmer på 10 og 20 mill. tonn (100 m dyp) gir anomalier som trolig er for små til å kunne identifiseres sammen med tyngdefeltet fra den øvrige geologien.
(Forkortet) Som en videreføring av arbeidet med oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i en del kommuner i Nordland fylke, er det innledet et samarbeid mellom Narvik kommune og NGU. I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med hensyn til kvalitet for byggetekniske formål og hvor viktige de er som byggeråstoffressurs både lokalt og regionalt. Resultatene presenteres i form av tekst og tematiske kart.
På oppdrag fra Kystverket 5. Distrikt er det utført batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og grabbprøvetaking i Risøyrenna i Andøy kommune. Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe grunnlagsdata i forbindelse med mudring i området. Resultatene er presentert i form av batymetrisk konturkart, konturkart over bunn av sandige sedimenter og tykkelse av sandige sedimenter, og konturkart over minimumsdyp til fjell.