19 resultater
Det var ønsket vann for vanning av forsøksfelt. To boresteder ble tatt ut. Bergarten er granitt og hyperitt.
Uttak av borplass i amfibolittiske gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk, spesielt husholdningsvann.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et småbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Radiometriske bilmålinger er utført på 2 kartblad. Begge kartblad er ferdig- målt. Det ble registrert 69 radioaktive anomalier på kartbladene. Det ble ikke registrert noen sterke anomalier, men 49 av middels styrke (200 - 500 1/s). Hele 62 anomalier ligger inne i Østfoldgranitten.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Alternative boresteder ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en planlagt enebolig. Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er gneis.
Rapporten omhandler fase 1 i undersøkelsene etter grunnvannsressurser i Østfold. Arbeidet omfatter oversiktsbefaringer, registreringer, sonder- boringer og rapporteringer. I rapporten blir det gitt anbefalinger vedrørende hvilke avsetninger som bør bores opp og prøvepumpes under fase 2.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Uttak av borplass for vannforsyning til enebolig. Det er flere andre boringer og div. forurensede utløp i området. Berg- grunnen består av gneisbergarter. Spredt bosetting.
Rapporten sammenstiller dataene fra undersøkelsene i Uranprosjektets regi i 1976. Det gjelder radiometriske bilmålinger i Barduområdet, på Andøy og Ring- vassøy, Nord-Oppland, Gjøvik-Dokka-området, Østfold og Mandal-Flekkefjord- området. Radiometriske målinger på bakken er gjort på Orrefjell i Salangen, i Skjomen-området, langs fjellkjederanden fra Bjørnefjell til Dividalen og på Kvaløya vest for Tromsø. Geokjemiske bekkesedimentanomalier i Gjøvik- Dokka-området er fulgt opp.
Det var ønsket vann til et leirsted med noen hus. Borested ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til 1 eller 2 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en husholdning og til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er finkornet gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det ble vurdert muligheter for grunnvannsforsyning til i alt 11 forskjellige forbrukere, vesentlig gårdsbruk. Boreplasser ble tatt ut.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt.