14 resultater
Anvisning av boreplasser i fjell for grunnvannsforsyning til skole, jfr. også rapport av 19.09.1968.
Vinteren 1968/69 ble det lagt fram planer for å sette igang et prosjekt for undersøkelser av blymineralisering lang fjellkjederanden. Rapporten gir en oversikt over strategrafi, tektonikk og blyforekomster langs den sydlige delen av fjellranden. Videre er blyundersøkelser i Landskogs- taksteringens humusprøver fra Oppland beskrevet. Det er utarbeidet en katalog over alle blyforekomster i Syd-Norge registrert i Bergarkivet.
Rapporten bygger på en tidligere undersøkelse (NGU-rapport 863) der hen- sikten var å stikke ut retningen til en ny skråsynk. Etterfølgende diamant- boringer gav bedre informasjon om feltets geologi. Dette resulterte i at A/S Smedstad & Sætre nå vil forskyve hele skråsynken noe lenger mot sydøst og samtidig gjøre mindre forandringer på skråsynkens fall. Skråsynkens dagåpning skal ligge ved koordinatene X=3979, Y=950, 841m.o.h. Fallet skal være 33 grader på de første 40m.
Arbeidet i marken ble utført av Rolf Ingdahl, men det er ikke skrevet noen rapport over målingene. Kleberstein og serpentin fører litt magnetitt, og man ville undersøke muligheten for å påvise kleberstein ved hjelp av magnetisk kartlegging. I NGU's rapportarkiv finnes et hefte hvor det er samlet det viktigste materialet fra målingene, bl.a. en geologisk rapport av Egil Sæther.
Vurdering av grunnvannsmuligheter og resipientforhold for utslipp av avløpsvann til grunnen i 13 planområder for turistnæringsmessig utbygging langs RV 250. Foreslått fortsatte arbeider M/ kartlegging av kildehorisonter og forsøk med infiltrasjon av avløpsvann ved Spåtind Høyfjellshotell.
Antall profilkilometer 4340. Profilavstand 2500m. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1970. Prosjektleder H. Håbrekke.
Vurdering av skader på grunnvannsforsyning.
Som et ledd i blyprosjektets undersøkelser 1969 er det foretatt: - Geologisk kartlegging på kartbladene Gjøvik og Dokka med beskrivelse av generelle geologiske trekk. - Undersøkelse og beskrivelse av blymineraliserte skjerp og 13 bekkesediment- anomalier. For hver anomali er det gitt en konklusjon med anbefaling om videre undersøkelser. Til slutt er det lagt fram synspunktet på de prospektetingsmetoder som er nyttet.
Vurdering av grunnvannsmulighetene for vannforsyning til tettsteder i Sør- Gudbrandsdalen. 1. Follebu - Forset 2. Østre Gausdal, Segalstad 3. Øyer 4. Tretten 5. Fåvang 6. Ringebu 7. Hundorp 8. Harpefoss 9. Vinstra 10. Kvam, 11. Lillehammer.
Vurdering grunnvannsforsyning Sagvollgrenda.
Vurdering av mulige skader på grunnvannsbrønn p.g.a. anleggelse av ny parsell av E-6.
Rapporten omhandler ingeniørgeologisk kartlegging av fundamenteringsforholdene ved: A Kletkavfjell TV-sender, Nordland B Prillarguripiggen TV-omformer, Oppland C Langvatn TV-omformer, Møre og Romsdal D Høyås TV-sender, Østfold Undersøkelsene gjelder enten plassering av bardunfestefundamentene eller plassering av antennen.
Anvisning av boreplass for grunnvannsforsyning til gård.
Vurdering av grunnvannsforhold/grunnvannsforsyning og avløpsforhold for 13 planlagte turistsentra/hyttesentra.