9 resultater
I forbindelse med omlegging av veien fikk en gammel gravet brønn redusert kapasitet. En vurdering av årsakssammenheng blir gitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 6 eiendommer. Boreplasser ble tatt ut. Bergart er gneis.
Uttak av borplass for vannforsyning til enebolig. Massive gneisbergarter gjør forholdene vanskelige. Tidligere boring har vært misslykket.
Arbeid med ny vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med enkelte grovere partier. Forslag til erstatningsboring i fjell.
I forbindelse med veiomlegging ble det klaget over at en brønn mistet vannet. Eventuell sammenheng ble vurdert.