13 resultater
To elektromagnetiske anomalier som ble påvist ved regional helikoptergeofysikk ved Rognhaugen og Finnhuslia nord for Sandøladalen i Grongfeltet er nøyaktig likalisert ved EM bakkemålinger (Slingram). Anomaliårsakene er i begge områdene jernformasjoner som er blitt påvist i blotninger og tildels i eldre røske- grøfter. Jernformasjonene varierer fra massiv svovelkis (vasskis) til sulfid- disseminasjoner og magnetittførende kvartsitt (blåkvarts) og antas å represen- tere distale ekshalitter.
Det ble gjort malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt for å karakterisere kjente forekomster og forklare geofysiske anomalier, for derigjennom å identifisere objekter av mulig økonomisk interesse. Det ble ikke funnet slike objekter. Sulfidmineraliseringene i det østlige Meråkerfelt er beskrevet med hensyn til vertsbergarter, sidestenomvandling, mineralogi, tekstur, morfologi og Pb- isotopsammensetning.
Det er i dette arbeidet utført gravimetrisk modellering langs 4 profiler i Grongfeltet. Profil 1 starter i sør på grunnfjell, krysser Tunnsjøen og Limingen langs det geologiske strøket og ender på grunnfjell nord for Limingen. Profilene 2,3 og 4 krysser profil 1. De starter i vest på Helge- landsdekkets glimmerskifre, krysser over Grongfeltet og ender på fyllitter ved svenskegrensa. Dypet til basement er beregnet langs de 4 profilene. Største dyp er sør for Tunnsjøen, ca. 5 km.
Rapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Gudå i perioden 1994-1995. Ved en tidligere prøvepumping fikk grunnvannet alt for høye konsentrasoner av jern og mangan. Formålet med disse undersøkelsene var derfor å finne en brønnplassering der grunnvannet har lavere innhold av jern og mangan. Det ble innledningsvis foretatt fire sonderboringer med enkle terstpumpinger for kapasitetsvurderinger og vannprøvetaking.
Det er gjort TFEM-målinger (Tids- og Frekvensdomenet ElektroMagnetisk) i 4 km² stort område i østre del av Gjersvikklumpen. Hensikten var å undersøke om massive sulfidmalmer kunne indikeres. Området var geologisk interessant med et potensial for dannelse av sulfidmalmer. TFEM-målingene, som kan indikere gode ledere på flere hundre meters dyp, indikerte bare meget svake grunne ledere som ikke ser ut til å ha noen forbindelse med massive sulfidmalmer.
Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet "Samtolkning av geodata i Grongfeltet" i løpet av 1995, inkludert felt- arbeidet og med de foreløpige resultatene fra dette. Oppfølgende undersøkelser har i hovedsak bestått av geofysiske bakkemålinger (TFEM og Slingram), geologisk kartlegging og fastfjellsprøvetaking. Kjerne- boring ble utført i den nordlige delen av Grongfeltet,i Kirma-området, med to borehull (totalt ca.
Rapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Sørbygda, Snåsa kommune. NGU utførte høsten 1995 grunnvannsundersøkelser for å finne ny vannkilde til Sørbygda Vassverk A/L som har et vannbehov på 3,1 l/s. Ut ifra kvartærgeologiske kart og feltbefaring ble tre områder øst for Belbu valgt ut for videre undersøkelser. Undersøkelsene består av sonderboringer med enkle testpumpinger for kapasitetsvurderinger og vannprøvetaking.
Det er gjort TFEM bakkemålinger, CP bakke- og borhullsmålinger og lednings- evnemålinger i borhull ved Åkervoll gruver i Verdal. Hensikten var å kart- legge en eventuell utbredelse av mineraliseringen i hovedskjerpet som også var påtruffet i borhull 200 m sør for utgående. En vil også se om målingene kunne klargjøre de strukturgeologiske forhold i området. CP-målingene i borhull viste at den påtrufne mineraliseringen i borhullene er den samme sonen som i utgående i hovedskjerpet.
This report has been modified from the 'NAS-94 Interpretation Report, Part II: Petrophysical data'. The revised report presents results from 428 magnetic susceptibility measurements on cores from the IKU shallow drilling programme in the Nordland IV, V, VI and VII areas in addition to susceptibility, remanence and density measurements on approximately 4100 bedrock samples from the coastal area of Nordland and North Trøndelag (crystalline basement).
Det er gjort TFEM bakkemålinger og CP, PP og ledningsevnemålinger i borhull ved Malså gruver i Verdal. Hensikten med TFEM-målingene var å undersøke om dype ledere kunne indikeres i tilknytning til dagnære kjente mineraliseringer. Tid- ligere utførte CP-målinger kunne tyde på en bedre leder mot dypet. TFEM-målingene indikerte to hovedledere som ga meget sterke anomalier langs hele måleområdet. Den ene hadde tilknytning til en kjent grunnsone med flere skjerp.
Denne rapport er baseret på feltarbejde udført i sommeren 1995 indenfor "Samtolkning af geodata i Grongfeltet" under NGU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Rapporten beskæftiger sig med feltforhold, petrografi af gabbroiske intrusioner og gangbjergarter i Grøndalsfjellområdet i Grong- feltet. Undersøgelserne har bestået af en kombination af kortlægning/ prøvetagning og mikroskopering af tyndslib fremstillet på basis af prøve- tagning i 1994.
Rapporten omhandler geologi og 3D-modellering med tonnasje- og gehalt- beregninger av Godejordforekomsten basert på sammenstilling av eldre og nye analysedata på borkjernemateriale. Inkludert i datasettet er tre borhull fra 1994 som skjærer malmsonen på 240-280 meters dyp og som ble plassert med tanke på å undersøke forekomstens utbredelse mot dypet. Dataene er bearbeidet i Intergraph MGE Voxel Analyst og MicroStation.
Rapporten beskriver de geologiske og mineralogiske forhold i Oksål steinbrudd på Inderøy. Bergarten er vurdert som interessant med tanke på produksjon av nedmalt steinmjøl til landbruket. Bergarten er en sterkt foldet og inhomogen fyllitisk skifer med sandige partier. Bergarten er tett gjennomsatt av kvartsrike årer. Mineraltellinger viser at bergarten har et gjennomsnittlig biotittinnhold på ca 11% og et kaliuminnhold som i representative prøver varierer fra 2.63 til 1.35 %.