18 resultater
Hensikten med de utførte undersøkelsene var å få et inntrykk av kvalitet og kvantitet på de mange kalksteinsforekomstene innerst i Follafjorden ved Kongsmoen. Undersøkelsene bestod i en grov geologisk kartlegging med etter- følgende prøvetaking av kalksteinsforekomstene. Analyseresultatene sammen med feltobservasjonene viser at kalksteinen er av ujevn og (i gjennomsnitt) dårlig kvalitet.
Vurdering av grunnvannsmulighetene for vannforsyning til Henningområdet.
Undersøkelse av mulighetene for grunnvannsforsyning til Verdal, Sonderboringer og undersøkelsesboringer er utført på ulike steder.
Rapporten inneholder kart over de høyeste anomalier på kobber, bly og sink i bekkesedimenter fra Grong-feltet.
Objekt 48: Sandtjern skjerp Objekt 49: Skiftesmyra skjerp Objekt 50: Stordalen-anomaliene
Rapporten omhandler det første måleoppdrag som NGU ledet med geofysiske målinger fra helikopter i Norge. Målingene ble utført over to større og to mindre områder i Grongfeltet med innleid utstyr og operatør fra Sander Geo- physics, Ltd., Canada. Det ble fløyet 4 000 km profil og tilsammen dekker områdene ca. 500 km2. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 125 meter. Deler av området med dårligst topografi ble fløyet med 250 m profilavstand.
Ved helikoptermålinger i Grongfeltet i 1972 ble det i strøket Hausvik - Små- vatnan påvist et stort antall ledende soner. NGU fikk i oppdrag å kartlegge sonene noe nøyere ved Turammålinger. Målingene foregikk ut fra flere alternative kablopplegg. Det målte område er 23,5 km2 stort. I alt ble målt 72 profilkilometer med Turam. Det ble dessuten målt 13 profilkilometer med VLF. Feltet overlapper litt av det område som ble målt ved Hausvik i 1943 (Rapport nr. 38).
Antall profilkilometer 7400. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot o. terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971 og 1972. Prosjektleder H. Håbrekke.
Under oppdragsnummer 1065 ble det utført undersøkelser på en rekke objekter. Det vises til NGU Rapport nr. 84.091: Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke (1984).
I tilknytning til ny veg gjennom Steinkjer skulle NGU utføre seismiske refraksjonsmålinger i Eggeåsen med sikte på å finne en gunstig tunneltrase gjennom åsen. Målingene forgikk på vanlig måte. Med få unntak ble seismogrammene gode og fjellets beliggenhet ble fastlagt med relativt stor sikkerhet.
Etter forespørsel fra Historisk Institutt ved H. Salvesen ble det forsøkt med magnetiske målinger for å kartlegge en jernvinne. Det ble målt i et rutenett med 2 m avstand mellom punktene og i en høyde av 50 cm over bakken. Det kom fram en del tydelige anomalier som sannsynligvis svarer til forekomst av slag.
Nord for Nesåvatnet faller VLF-anomaliene og anomaliene fra Turam-målingene i 1959 meget godt sammen. Målingene tyder på et østlig fall. Ved Nordre grubefjell gir målingene fortsatt lange positive VLF-anomalier (NGU Rapport nr. 1121). Det er mulig disse noe uvanlige anomalier skyldes et magnetisk legeme, og det foreslås derfor at profilene måles med magnetometer.
Målingene gjaldt forprosjektering for en kai, som det kunne bli aktuelt å bygge ved Skånes, hvis det ble stor produksjon av sement basert på kalkforekomstene i Tromsdalen. Det ble målt ut til vanndyp på ca. 20 m, og maksimal løsmassetykkelse ble beregnet til ca. 40 m.
I forbindelse med NGUs undersøkelser av kalkfeltet i Tromsdalen, er det utført differentialtermisk analyse av kalkstein og skifer fra feltet. Rapporten gir en vurdering av åtte opptak DTA-diagrammer og tekniske data om metoden. Fire kalksteinsprøver er analysert. DTA-diagrammene er nær identiske, og de eneste reaksjoner er dissosiasjoner av CaCO3 og en svak endoterm varmetoning opp til ca 300o C. Dissosiasjonen ser ut til å ende ved ca. 960-970o C.
Vurdering av kildehorisont Nordtuv, samt vurdering av grunnvannsmulighetene ved Veldemelen.
Under oppdrag 905 ble det utført undersøkelser på en rekke objekter. Det vises til NGU Rapport nr. 84.091: Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke (1984).
IP-målingene inkluderte måling av indusert poalrisasjon, ledningsevne og selvpotensial. I tilleg ble det utført laboratoriemålinger på prøver fra feltet. Formålet med målingene var å finne ut om kjente eller eventuelt ukjente mineraliseringer i området har økonomisk interesse. Ved målingene fremkom flere anomalier. Det er imidlertid usikkert i hvilken utstrekning de fortjener videre undersøkelse. Det vises til NGU Rapport nr. 1065 over tidligere arbeider.