7 resultater
Caledonian structural geology and tectonics of East Hinnøy, North Norway.John M. BartleyPage(s): 1-24The gravity field of the Norwegian sector of the North Sea.J. Hospers, E.G.
På kartblad Arendal 1:250 000 ble 6 kartblad i målestokk 1:50 000 målt ferdig. På 4 lokaliteter ble det registrert radioaktivitet over 600 i/s, og disse anaomaliene er beskrevet særskilt. Granittene N.V. for den store grunnfjellsbreksjen (k.b. Gjøvdal, Nelaug og Gjerstad) er anomale med en aktivitet på 200-600 i/s. På den sydlige del av kartblad Tvedestrand er det relativt mange anomalier med aktivitet på 100-200 i/s. En rekke pegmatitter viste helt lokalt høy aktivitet.
Et område i et polymetamorft gneisterreng er blitt kartlagt med henblikk på å undersøke pegmatitter. De eldste bergartene i området er en båndet gneis som antas å være av suprakrustal opprinnelse, og en kvartsitt. En eller annen gang i sin deformasjonshistorie, men innen de to foldefaser som er observert i området, ble suprakrustalene intrudert av et antall gabbro- legemer. Området ligger tett opptil den store Kongsberg-Bamble-forkastningen.
Etter avtale med Miljøverndepartementet og Aust-Agder fylkeskommune, startet NGU i samarbeid med Fylkeskartkontoret i 1983 massetaksregistreringen i en del kommuner i fylket. I Birkenes kommune er alle massetak og forekomster som faller inn under forutsetningene for grusregisteret befart, kartlagt og volum beregnet. Det er tatt prøver av løsmassene for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering (mineral- og bergartsbestemmelse). Innen kommunen er det registrert 31 sand- og grusforekomster.
Kartbladene Kilebygd og Kragerø har ingen enkeltanomalier som anbefales undersøkt nærmere. På kbl. Kilebygd er det så mange radioaktive anomalier at store deler av kartet må karakteriseres som anomaliområde. Et spesielt trekk er at Bamlekomplekset sydøst for den store grunnfjellsbreksjen er det ytterst få anomalier. Kbl. Kragerø har en gjennomsnittsradioaktivitet fra 30-90 i/s. Enkelte mindre områder har 100-130 i/s intensitet.
Et område i de vestligste deler av Kongsberg-Bamble-formasjonen er blitt kartlagt med henblikk på industrimineralforekomster. De eldste bergarter er båndgneis, rosa og grå gneiser, arkositt og amfi- bolitt. En gabbro har på et forholdsvis sent tidspunkt intrudert gneisene. De yngste bergarter er aplittiske og pegmatittiske ganger og masser av gra- nittisk sammensetning. Industrimineralforekomster som finnes i området er kvartsitter, pegmatitter, kvartsganger og kalkspatganger.
Diamantboringer i Li gruve viser at kvarts-feltspatsonen fortsetter i nordvestlig retning ut fra nåværende brytningsfront. For å kunne bestemme mengde og nøyaktig fallretning bør ytterligere oppboring i størrelsesorden 800-1000 m utføres. Ingen tilleggsmalm ble funnet ved boringer i dagbruddets sørøstlige del.