Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

635 resultater
Norges geologiske undersøkelse fikk i oktober 1990 i oppdrag fra FBT/HR å undersøke løsmasser og grunnvann ved Trandum militærleir for mulige forurens- ninger. De hydrogeologiske undersøkelsene viser store variasjoner i hydrau- lisk konduktivitet. Den gjennomsnittlige nettohastigheten i området mellom Trandum fyllplass og Forsvarets brønnområde er beregnet til 1,58 m/døgn.
Vannverket forsynes fra en borebrønn, men de må ha mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det er utført geologiske og geotekniske undersøkelser av pløyespor og synke- groper etter isfjell på Romerike, særlig med tanke på å overføre viten til tilsvarende forhold på kontinentalsokkelen. Med Brøyt-X er det gravd to grøfter ned til 2,5 m dyp, og med 54 mm stempel- prøvetaker og NGUs borerigg er det tatt kontinuerlige prøver ned til 7 m dyp på 3 forskjellige steder. Det er også utført vingeboringer ved 2 av prøve- hullene.
Brev: 2394/70G Vannforsyning til to husholdninger er anbefaløt løst ved boring i fjell. Boreanvisning og boreplass er angitt,
Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.
Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig.
Det var ønsket å få vurdert muligheten for grunnvannsforsyning til et planlagt boligfelt. Råd om brønnboring i fjell ble gitt.
Brev: 3321/71G Rapporten angår klage i forbindelse med redusert vanntilsig i borehull på gnr./bnr. 79/33 i Heggedal, pga sprengning utført av kommunen. Det konkluderes med at sprengningen er årdaken til påklagete ulemper.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt, Hallangspollen.
Vannverket, som forsynes med overflatevann, ønsket tilskuddsvann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det er tatt ut 4 borplasser i permisk granitt for supplerende vannforsyning til ca. 30 husstander, hvorav et mindre antall gårdsbruk.
Anvisninger av boresteder for vannforsyning til boliger og hytte.
Anvisning av borested for hagevanning/vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
I forbindelse med et større veiarbeid var det en rekke grunneiere som mente at deres brønner var blitt skadet. Rapporten gir en vurdering av forholdene, og anviser eventuell erstatningsform.
Det var ønsket vann til 15 eneboliger som var planlagt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til kafeen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
(Forkortet) Nytt utstyr for hydraulisk trykking, en dobbeltmansjett av tye FrakPak - AIP410-550, er utviklet av Brønnteknologiutvikling AS. Utstyret er testet i laboratoriet og i felt ved Lade i Trondheim. Ved bygging av to pilotanlegg for grunnvarme ved Bryn og ved eiendommen til tidligere Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) i Bærum kommune er det gjort omfattende undersøkelser knyttet til hydraulisk trykking med vann og hydraulisk trykking med injeksjon av sand.
I samarbeidsprosjekt med Ullensaker kommune har NGU vurdert mektigheter, volum og kvalitet innenfor et angitt område på Gardermoen. Undersøkelsene er gjennomført med georadarmålinger og sonderboringer. Resultatene viser at de best egnede massene til veg- og betongformål finnes i sanduravsetningen som ere bygd opp over datidens havnivå som lå på 205 m oh. og i de øverste lagene av den underliggende deltaavsetningen.
Brev: 4204/69G Vannforsyningen anbefalt løst ved boring i fjell. Anbefaling om boring og boreplass er angitt.
Vannverket, som forsynes med overflatevann, ønsket tilskuddsvann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Grunnundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til bedriften . Ikke positivt resultat.
Under delprosjektet N5 Naturlige magasineringsområder, har NGU gjennomført flere underprosjekter som samlet skal gi grunnlag for en bedre vurdering av naturlige magasineringsområder langs elvestrengen. Disse arbeidene viser at en med basis i det kvartærgeologiske kartgrunnlaget kan segmentere området i et rutenett på 100m X 100m med basis i oversiktskartet Kvartærgeologisk kart over Hedmark (M 1:250 000).
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart finkornet sliregneis.
Det var ønsket å skaffe tilskuddsvann til vannverket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det kan påvises en Mo-anomali i den tunge delen (Spv.>2.96g/cm3) av grov- fraksjonen (-600my + 180 my) i bekkesedimenter fra Høverelva. Anomalien fremkommer ikke i lettfraksjonen. Anomalien kan skilles fra en sterk, men "falsk" anomali ved at den siste viser omtrent samme Mo-gehalter både i lett- og tungfraksjon.
Prøver av mose i bekker som drenerer kjente molybdenforekomster på kartblad Hurdal viser ingen særskilt høye gehalter av Mo, Cu, Pb, Zn eller Cd. Bekke- moser er sansynligvis ikke noe godt alternativ til bekkesedimenter i dette tilfelle.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen.
For ca 35 år siden ble det boret en fjellbrønn på eiendommen, med oppgitt stor kapasitet. Da ny eier overtok i 1959, viste det seg at brønnen ble tom hver vinter og sommer, og for ca 20 år siden ble den tatt ut av bruk. Sted for ny borebrønn ble tatt ut, men det er stor fare for at grunnvannet i området er forurenset.
Etter anmodning fra Norges Geotekniske Institutt ble det utført seismiske refraksjonsmålinger på to steder - Haug og Borgen - ved Kløfta. Dypene til fjell skulle bestemmes samt eventuelle variasjoner i overdekket. Målingene ble gjort for Hydrogeologisk dekade og det henvises til både tidligere og senere rapporter i dette prosjektet.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
Det var ønsket vann til gården og et planlagt lagerskur. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 5 hus. Under befaring var en brønnboring i gang, men den ga ikke vann. Alternativt sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en bensinstasjon. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Sider