8 resultater
Georadar og refleksjonsseismiske målinger er utført ved Fagernes og Masjok i Tanadalen som en videreføring av målinger utført i 1994. Undersøkelsene er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø og NGU som har som formål å konstruere en geologisk modell for nordnorske fjorddeltaer.
Pyroxene separates from two dolerite dykes from eastern Varanger Peninsula (at Komagnes and on the island St.Ekkerøya) have been analysed by the 40Ar- 39Ar method. The Komagnes dykes shows steps converging on a 'plateau' with an age of 344+- 17 Ma. The data from the St.Ekkerøya dyke do not yield any conclusive result; a total fusion age of c.640 Ma is shown to be meaningless, and cannot be considered as a crystallisation age for the dyke.
På oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste, Harstad, er det utført georadarmålinger langs fem profiler ved Thomaselv, vadsø kommune, Finnmark. Hensikten med målingene var å undersøke mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser for vannforsyning til Forsvarets Forskningsstasjon som ligger like sør for måleområdet.
The Gjedde Lake gold occurrence was found in the Pasvik Valley during field work in the summer of 1993. The area is poorly exposed and this hampered the investigation. The gold mineralisation is related to the upper section of the Early Proterozoic Petsamo Supergroup. The host rocks are represented by cherty quartzites, considered as chemical sediments related to submarine exhalations.
Som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Trømsø og NGU, er det utført georadar- og refleksjonsseismiske målinger ved 5 lokaliteter i Tanadalen i Finnmark. Det er også utført sonderboringer (6 borhull). Ved Høgholmen viser boringer og geofysiske målinger deltaavsetninger ned til 65-80 m dyp der glasimarine avsetninger påtreffes. Dyp til fjell er i området 90-235 m. Ved Birkestrand sees skrålag under et tynt topplag. Tykkelsen av topplaget øker til 7-11 m ved Fagernes.
Georadarmålinger er utført i Englandsskogen i Alta, Alta kommune, Finnmark. Målingene ble utført i forbindelse med sikring av grunnvannsforekomsten ved Englandsskogen. Formålet var å kartlegge forløpet av en leirhorisont mellom et brønnområde for uttak av grunnvann og riksveien like nord for brønnområdet. Det var av spesiell interesse å få vurdert hvorvidt leirhorisonten hindrer innstrømming av forurensning fra veitrase mot brønnområdet ved eventuelle uhell/ulykker.
Neotectonics in the Ranafjorden area, northern NorwayOdleiv Olesen, Svein Gjelle, Herbert Henkel, Tor Arne Karlsen, Lars Olsen, Terje SkogsethPage(s): 5-8
Som en del av et fjernanalyseprosjekt innenfor det samarbeidsprogrammet mellom Norges geologiske undersøkelse og det tidligere sovjetiske (nå russiske) vitenskapsakademiet ble det ervervet digitale radardataer (SAR - Synthetic Aperture Radar) fra Varangerhalvøya, Finnmark, generert av en sensor ombord i den europeiske fjernanalysesatelitten ERS-1.