3 resultater
I Oslo og Akerhus ble det i 1988 registrert et uttak av sand, grus og pukk på totalt 3.76 mill m3. Av dette var 25% sand og grus og 75% pukk. Det er stor transport av masse mellom kommunene i regionen. Totalt ble 1.43 mill m3 av massene transportert ut av uttakskommunen, og dette utgjør 38% av det totale uttaket. Det ble importert 1.07 mill m3 sand, grus og pukk fra andre fylker. Dette utgjør 22% av forbruket i regionen.
Kartleggingen av spesialavfall og forurenset grunn i Oslo har resultert i 96 registrerte lokaliteter. For 81 av lokalitetene foreligger det opplysninger om, eller mistanke om, deponert spesialavfall. Det er registrert 2 lokaliteter i gruppe 1 (behov for tiltak), 24 i gruppe 2 (behov for undersøkelser) og 55 i gruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk).