8 resultater
Undersøkelser er blitt utført på følgende kartblad i serie M 711 med hovedvekt på området vest for Namsen: Namsskogan 1824 I, Skorovatn 1824 II, Harran 1824 III, Kongsmoen 1824 IV, Majaklumpen 1825 II og Majavatn 1925 III (1:50 000). Den geologiske kartlegging har ført til en del korreksjoner på kartblad Namsskogan 1824 I (utført i 1977), videre er deler av kartblad Majaklumpen 1825 II blitt kartlagt.
Feltarbeidet ble utført i tiden 21. - 22. september 1977. Målingene var et ledd i kartleggingen av grusforekomstene i Skromoterassen. De to seismiske profilene viser at øverst har en et ca. 20 m tykt sjikt med tørre masser, trolig sand og grus. Under dette ligger grunnvannspeilet og trolig tettere masser. Lengst øst ligger grunnvannspeilet bare ca. 2 m under overflaten. Dypet til fjell varierer mellom 20 og 76 m.
I det undersøkte området opptrer kobbermineraliserte rustsoner i grønnstein, og formålet med målingene var å kartlegge forløpet og utstrekningen av disse sonene og eventuelt legge frem forslag til videre undersøkelser, f.eks. diamantboringer.
Borhullsmålingene ble utført 8. - 11. august og 25. oktober 1977. Det er utført bakkemålinger i feltet tre ganger tidligere: 1) Turammålinger 1958 GM/NGU Rapport nr. 232 B 2) Magnetiske målinger 1959 GM/NGU Rapport nr. 261 3) Selvpotensialmålinger 1970 NGU Rapport nr. 990 I 1959 ble det diamantboret 2 hull og i 1977 3 hull. Boringene ble gjort for å finne årsaken til anomaliene som fremkom ved Turammålingene i 1958.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning til bedriften fra løsmassene på Øra. Behov ca. 20 m3/t. Mulighetene er tilstede.
Etter forespørsel fra Nord Trøndelag fylkeskommune, har NGU utført sand og grusundersøkelser i tre områder i Snåsa. Arbeidet er finansiert over kap. 576, post 21 på kommunaldepartementets budsjett. Undersøkelsene har bestått i kartlegging, seismisk profilering og boring i felt. Ved NGU er feltresultatene bearbeidet og betongstøping er utført ved SINTEF. NGU har lagt vekt på å komme fram til den forekomsten i Snåsa som best egner seg til betongvareproduksjon.
Forundersøkelser og anlegg av 4 brønner for grunnvann til meieriet, fra avsetningene på Øra.