125 resultater
Etter mislykket boring i fjell anbefales ny(e) boring(er) på nærmere anvist sted.
Rapporten oppsummerer hovedresultater etter måling av selvpotensialer i 12 borhull, og redokspotensialer, pH, ledningsevne og temperatur i 150 vannprøver hentet opp fra borhullene. Rapporten konkluderer med at det bør søkes om forskningsmidler til fortsatte målinger og en prosjektsøknad er vedlagt rapportene.
Grunnundersøkelser i forbindelse med grunnvannsutnyttelse til Hundorp og Vinstra fra løsmasser.
Gården har en borebrønn i fjell. Den gir for lite vann. Det ble anbefalt å bore brønnen dypere.
Brev 2661/72G 3-6 boliger har behov for hølyst 500 l/t, som anbefales skaffet ved boring i fjell på anvist sted.
Brev: 380/72G Prekær drikkevannssituasjon for 300 personer anbefales forsøksvis løst ved boring i fjell. 5 boreplasser anvist. Forholdene er ikke spesielt gunstige.
Brev: 767/72G Slamholdig vann fra borebrønn i fjell inneholder leire og jern. Det anbefales enkle prøver med vannet for å bringe nærmere på det rene dets egenskaper, dessuten råd om videre framgangsmåte.
Brev: 1793/72G Boring i fjell frarådes. Vannbehovet anbefales dekket ved bruk av sisterne.
Brev: 1794/72G Skråboring 60o retning N80 mot Ø anbefales fra anvist sted for å dekke vannbehovet til noen boliger.
Målingene gjaldt prosjektering av fremtidig vannforsyning til Årdal kommune. Det ble målt løsmassemektigheter opp til ca. 80 m.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning til hyttefelt.
Som et ledd i en grunnundersøkelse i Rauma Kommune med henblikk på uttak av grunnvann ble det utført i alt 14 elektriske vertikalsonderinger, hvorav 11 i deltaområdet ved elven Raumas nedre del, fra Nora og nedover, og dessuten 3 i Isfjorden ved elven Glutras nedre del. Målingene gir opplysning om tykkelsen og den elektriske ledningsevne til forskjellige skikt i grunnen. Rapporten inngår som bilag med 2 tegninger (oversiktskart og tolkning) i rapport 1070/1.
Hytta har en gammel borebrønn i fjell, men den gir nå for lite vann. Sted for ny borebrønn ble tatt ut.
Vannverket forsynes fra to borebrønner i fjell. Det var ønsket å få noe mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket til at industrien kan gjøre nytte av den. To fore- komster i Hattfjelldal kommune ble befart og prøvetatt, med negativt resultat. I Steigen kommune ble også to forekomster befart, begge av dårlig kvalitet.
En gammel borebrønn i fjell gir ikke vann mer. Det blir gitt en vurdering av mulig sammenheng med nærliggende kloakk- tunnel.
Kristiansund vannverk trenger mange titalls liter pr. sekund suppleringsvann i perioder av året fram til 1976. Vannmengder av denne størrelsesorden ansees det ikke mulig å skaffe fra grunnvann i Kristiansund og Frei kommuner.
Antall profilkilometer 1160. Profilavstand ca 2 km. Flyhøyde 4500 fot o.h. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H. Håbrekke.
Vurdering av grunnvannsmuligheter for vannforsyning til A. Leirvik B. Rysjedalsvika C. Sørbøvågen
Det var ønsket vurdering av bakgrunnen for at en borebrønn gir mindre vann enn tidliger. En vurdering av sannsynlig årssakssammenheng blir gitt.
Antall profilkilometer 8850. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000. fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H. Håbrekke.
Antall profilkilometer 18 530. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H.Håbrekke.
Forslag til utvidelse av eksisterende grunnvannsanlegg.
NGU skulle finne vann til planlagt boligfelt for 40 boliger (senere 300 boliger). - Under befaringen ble det tatt ut 3 borsteder. - Det er foretatt kostnadsberegninger for boringer.
Det var boret en brønn i fjell på eiendommen, men den gir saltholdig vann. Alternativ boreplass i fjell ble tatt ut.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Reisadalen. Undersøkelsene dekker hyolyttussonens utgående og tilgrensende partier av overliggende skyredekker. og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv.
Borhull 244 er påsatt med 65 grader fall mot øst i punktet 2 600 N, 1 360 V i GM's stikningsnett fra Turammålingene i 1948 (GM Rapport nr. 63). Hullet ble boret for å undersøke A-malmen på stort dyp. Da målingene foregikk var hullet boret til 712 meter dyp uten å ha truffet malmen. Målingene ble utført på vanlig måte ved 500 per. vekselstrøm tilført undergrunnen gjennom kabel utlagt på bakken og jordet i begge ender.
I 1948 utførte Geofysisk Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene på Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger på Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente kisforekomstene følges av magnetiske anomalier. I området nord for kisforekomstene - nord for det gamle målefeltet - ble det påvist magnetiske anomalier av liknende karakter.
Rapporten omhandler et måleoppdrag for Stavanger Staal A/S over et område mellom Ballangen og Skjomen syd for Narvik. Formålet var å prøve med magnetiske målinger fra fly å kartlegge Råna norittmassiv og eventuelle strukturer i dette. Området dekker ca. 300 km2, og det ble valgt å fly pro- filer i øst-vest retning med 500 meter mellom profillinjene. Flyhøyden var 1 350 m over havnivå.
Vatnforsyningen til Åndalsnes og Isfjorden leverer idag ca. 1.2 kb.m/minutt, mens prognosene for år 2010 antyder ca. 5 kb.m/minutt. Vatnmengder av denne størrelsesorden kan skaffes fra grunnvatn i Raumas delta i området syd-øst for Sogge. Analyser av vatnet viser god kvalitet. Vatnet anbefales pumpet ut gjennom rørbrønn med horisontaltliggende filter.
Det var ønsket mer grunnvann til 3 steder i kommunen. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Undersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Harpefoss fra løsavsetningene ved Lågen.
Det var ønsket vann til en hytte. Brønnboring i fjell ble frarådet. Det ble anbefalt å grave en brønn.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til eiendommene "Røysa" og "Putten". Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Rosendal trenger i dag 1/2 m3 vann pr. min. i år 2000 vil det neppe overstige 1 m3 pr. min. Det anses sannsynlig at slike mengder grunnvann kan skaffes ved Kalvatrø. Det anbefales brønner bygget av kumringer. Prøvebrønnen ved Hattebergselvo anbefales undersøkt med hensyn til forurensningsvern, event. gravd dypere dersom den ikke allerede er tilfredstillende.
Rapporten beskriver et program skrevet i COBOL og kjørt på UNIVAC for gene- rering av tilfeldige tall mellom to skrankeverdier gitt av bruker. De ran- domiserte analysenumrene brukes til å bestemme analyserekkefølgen av prøvene. På denne måten kan man unngå at en eventuell systematisk lab.feil kan gå igjen i naboprøver og således skape falske mønstre.
Denne oversikt over de kvartærgeologiske forhold omkring Frya og Kjønnåsen er laget for Regionplanrådet for Sør-Gudbrandsdalen til bruk for arealplan- leggingen i dette området. Oversikten er en kort, foreløpig sammenstilling. I løpet ab 1973 vil det foreligge en mer detaljert presentasjon av data og beskrivelser av området i forbindelse med prosjektet "Kvartærgeologi og arealanvendelse i Ringebu".
Det blir gitt en vurdering av muligheten for, og effekten av, å bygge opp en kunstig grunnvannsrygg mellom Gardermoen flyplass og hoveddelen av grunnvannsmagasinet på Øvre Romerike.

Sider