Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6309 resultater
... av vannverk ble det i 1978 målt 3.5 km seis- misk profil Kilemoen. Flere sjiktgrenser i løsmassene ble funnet og dypet til fjell ... lag med finere masser og vanninnhold. Seismiske målinger Kilemoen, Ringerike ...
Gullgraver Marius Frang fant den rekordstore gullklumpen 34,9 gram i elva Gisna i Rennebu. Den har nå blitt undersøkt med ...  - Vi har funnet mikroskopiske algefossiler i avleiringene gullklumpen, som indikerer at den har ligget lenge i et surt vannmiljø ...
... Ho fortel at den nye satsinga inneber ei investering til saman 84, 6 millionar kroner over tre år, og at dette skal ... May Britt Myhr ved NGU, - arbeidet vil vere starten noko som kan bli eit komplett og solid kunnskapsgrunnlag for forvalting av ...
... Det ble utført kartlegging av de prekambriske bergarter en del av kbl. Raisjavrre. Ved kartleggingen ble det lagt vekt å finne soner av mulig økonomisk interesse. Hovedbergartene i ...
... morenen ligger et lag med hastighet 350 - 800 m/s. Tykkelsen dette sjikt, som trolig består av sand og grus, er i store deler av ... ble utført 14.-18. november 1977. Seismiske målinger Bjørgedalen grusforekomst ...
... detalj- undersøkelse av en sand- og grusforekomst Moslett. Hensikten med under- søkelsen var å vurdere om en begrenset del ... undersøkes nærmere. Sand og grusundersøkelser Moslett. ...
... fra hyttene i området. Dette gjelder også hyttebebyggelsen begge sider av elva oppstrøms brønnområdet. i tillegg må veien gjennom ... tid, samt modeller- ingsforsøk. Grunnvannsundersøkelser Mysuseter, Sel kommune ...
... over de rutiner anleggene har for å sikre kvaliteten utsalgsjorden. Resultatene viser: - nødvendigheten i å ta ... og sporbarhet ved salg av jord. Kjemisk kvalitet salgsproduktet jord ...
... uten behandling). Vannforsyning til Andersplassen Salbu ...
Soldal, Oddmund 0800-3416 94.068 Prøvepumping Dalegården, Vaksdal kommune ...
... for vannforsyning til enebolig. Grunnvann til enebolig Hylkje. ...
... ble tatt ut i granitt. Grunnvannsforsyning til landsted Risholmen. ...
... til ny borebrønn blir gitt. Veiarbeid, mulig skade borebrønn. ...
... til fjell varierer mellom 20 og 76 m. Seismiske målinger Skromoterassen, Agle. ...
... øvingsoppgaver, løsninger og eksempler. BASIC-kurs Hp2647. ...
... brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til hytte Voksenkollen. ...
... brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til 3 hus Høybråten. ...
... og en kan ikke regne med mye vann. Grunnvann til eiendom Bygdøy. ...
... 0382, 0383, 0384, 0282 Grunnvannsforsyning til Brygghaug Senja ...
... fra Timslandstjern. Grunnvannsforsyninger til eneboliger Stavdal. ...
... sikring av de anlagte rørbrønnene. Grunnvannsbrønnene Ringebu. Klausulering sikringstiltak ...
... er også diskutert. Grunnvannsforsyning til Østeråt Nesodden. ...
... utnyttes i området. Grunnvannsforsyning til fiskebruk Haramsøy. ...
... er foreslått. Forurensning i borebrønn, Vettås Radøy. ...
... hytte med 30 sengeplasser. Vannforsyning til studenthytte Brunkollen. ...
... perioden. Grunnvannsmuligheter for industriutbygging Kårstø. ...
... 1976. Prosjektleder H.Håbrekke Omtegning av flymålinger kontinentalsokkelen ...
... David Roberts Lars Olsen Gråsteinen 3: Geologi Varangerhalvøya. ...
... Samling av takvann anbefales. Vannforsyning til hus Ildtjernet. ...
... har vært misslykket. Grunnvannsforsyning til Engli Skreia. ...
... for vannforsyning til bolig. Vannforsyning til bolig Nesodden. ...
... for vannforsyning til bolig. Vannforsyning til bolig Holmenkollen. ...
... til kontinental- skråningen. A: finkornige sedimenter skråningen; B: grove sedimenter øvre delen av skråningen; C: ... vanligvis mye grovere, og kan bestå av grusholdig sand med stein (Figur 2B). Disse sedimentene ble transportert og avsatt av isbreer under ...
... kan sannsynligvis gi grunnvannsforsyning til Akkarfjord Kvaløya og Nordmannsneset og Solslett Seiland. For Nordmannsneset kan det være like aktuelt å knytte seg til ...
... å framskaffe nye data for å kunne vurdere om jernmalmen Andørja har spesielle fordeler for økonomisk utnyttelse. Det er gjort ... magnetitt- og apatittkonsentrat fra forekomsten. En prøve ca. 25 tonn er tatt ut og oppredningsforsøk er gjort hos MINPRO AB i ...
... 86.138 Omfatter videre utbygging av grunnvannsanlegget Braskereidfoss i området øst for Glomma ved Braskereidfoss kraftverk. ... Vedrørende videre utbygging av grunnvannsanlegget Braskereidfoss i området østsiden av Glomma ved Braskereidfoss ...
... Gardermoen flyplass og hoveddelen av grunnvannsmagasinet Øvre Romerike. Forsøk å beskytte grunnvannsressurser Øvre Romerike ved hjelp av en kunstig ...
... E-6 Mogreina - Bogsrud. - Vurdering av mulige skader brønnene Baserud og Blakkesrudenga. ...
... Rapport etter oversiktsbefaring vedrørende anleggsskader private grunnvannsforsyninger langs parsellen Langmyra-Bukkemyra E6 i Gratangen kommune. ...
... viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng oppdrag av regiongeologen. Larvikittforekomstene er de viktigste i ... Dette tydeliggjør behovet for gode forvaltningsmessige grep kort og lang sikt. Drammensgranitt ble produsert i store mengder fra ... dog viktige og etterspurt som supplerings- og restaurerings stein til danske bygg. Det er påvist en rekke forekomster av ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.