Har Norge nok mineraler for det grønne skiftet?

Image
Illustrasjon som viser at vi bruker stadig flere mineraler.
Vi bruker stadig flere metaller og mineraler - og forbruket og produksjonen vil fortsatt øke. Illustrasjon: NGU/Figuren modifisert etter Volker, Z.,Simons, J., Reiler., Ashfield, M., Rennie, C. (BP), 2014, "Materials critical to the energy industry - An introduction".

Det grønne skiftet og overgangen til bærekraftige fornybare energikilder krever tilgang til en rekke mineraler. Metaller og mineraler er nødvendig til alt fra mobil teknologi til grønn transport og energiproduksjon, til elbiler, batterier, mobiltelefoner, touch-skjermer og solcellepaneler.

(Teksten er en oppdatert og redigert versjon av en artikkel som først ble publisert på ngu.no 16. september 2021)

Nå foreligger EU-rapporten Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023. Her presenteres en rekke mineralske ressurser som er absolutt nødvendig i et samfunn, ofte knyttet til høyteknologisk industriproduksjon og forsvarsindustri.

De strategiske råmaterialene kan være så viktige at enkelte land oppretter lagerbeholdninger av dem i tilfelle forsyningen skulle opphøre som følge av geopolitiske konflikter. Målet i Europa er at innen 2030 skal minst 10 prosent av de strategiske råmaterialene EU-landene forbruker, utvinnes i EU.

Kritiske mineraler

Rapporten presenterer også et sett mineralbaserte råmaterialer som er særlig kritiske for europeisk industri og næringsutvikling. Et råmateriale defineres som kritisk hvis det har stor økonomisk betydning, og hvis tilgangen eller forsyningen er forbundet med høy risiko. Alle slike kritiske råmaterialer finnes i geologiske forekomster og krever gruvedrift for å kunne utvinnes.

Behovet for mineralressurser har økt betydelig de siste årene og man forventer at etterspørselen kommer til å øke kraftig i framtida.

Nordisk kartlegging

Høsten 2021 leverte Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nordiske søsterorganisasjoner en rapport over kartlagte forekomster av, og tilgangen til, kritiske mineralressurser i Norge og Norden. The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for å Green Energy Transition var laget på oppdrag fra Nordisk Ministerråd.
 
- Rapporten presenterer tre hovedtemaer: Kjente og antatte forekomster av kritiske mineralressurser i Norden, kart som viser dagens aktive uttak av kritiske mineralressurser, samt anbefalinger om videre geologisk kartlegging, som kan gi underlag for videre økonomiske og politiske beslutninger om mineralutvinning på nasjonalt og nordisk nivå, opplyste avdelingsdirektør Henrik Schiellerup ved NGU da rapporten ble presentert høsten 2021.  

Økt mineralproduksjon

- Norge og Norden har store muligheter for ytterligere produksjon av kritiske mineralressurser, som er nødvendige i en verden basert på fornybar energi. Vi har i dag en aktiv leteindustri og et juridisk rammeverk som sikrer god regulering og forvaltning i Norge og Norden. Geologisk kartlegging er imidlertid helt nødvendig for å sikre at framtidige muligheter synliggjøres, og for at ressursene forvaltes på best mulig måte, sa Schiellerup. 

Han påpekte at vår berggrunn har mange likheter med verdens mest mineralrike områder, og i størrelse kan sammenliknes med mineralintensive arealer i Canada, Australia, Sør-Afrika og Brasil.

- For å styrke felles kunnskap og beslutningsgrunnlag anbefaler partene gjennom rapporten at den geologiske kartleggingen intensiveres, og at satsingen på lagring, systematisering og tilgjengeliggjøring av geologiske data styrkes, både nasjonalt og på tvers av landegrensene. 

Sentral leverandør

Rapporten ble finansiert av Nordic Innovation, en organisasjon underlagt Nordisk ministerråd, som jobber med mål om at Norden skal være en foregangsregion for bærekraftig vekst. Organisasjonen fremmer entreprenørskap, innovasjon og konkurranse innenfor nordisk næringsliv.  

Senior innovasjonsrådgiver Håkan Lind i Nordic Innovations, sa følgende da rapporten ble levert: 

- Norden kan bli en sentral leverandør av metaller og mineraler. Vår unike situasjon gjør oss i stand til å sikre at alle deler av det grønne skiftet er bærekraftige. Rapporten peker på det nordiske perspektivet I den store sammenheng; at Norden som region kan løse utfordringen med forsyning av kritiske råmaterialer, samtidig som vi sikrer økonomisk utvikling innenfor gruveindustrien, sier Lind.

(Teksten er en oppdatert og redigert versjon av en artikkel som først ble publisert på ngu.no 16. september 2021)

Image
Trekanter i rød, blå og grønn farge viser i mineralkartet til NGU.
Nyhetsarkiv