Geotekniske data og rettigheter

Stortingsmelding 15 (av 30. mars 2012) understreker viktigheten av at informasjon fra grunnundersøkelser gjøres allment tilgjengelig. NADAG er et svar på denne meldingen, og vi ønsker at alle data betalt av det offentlige skal være tilgjengelig for samfunnet. Alle data som leveres til NADAG vil derfor være åpne og gratis.

Samfunnsviktige data

Data fra grunnundersøkelser er viktige for samfunnet og NGU støtter en innmeldingsplikt av geotekniske data og naturfareutredninger. Fram til en innmeldingsplikt er på plass, bør det kontraktsfestes at den som har betalt for data skal kunne benytte disse slik man ønsker, inkludert å publisere data.

Kontraktstillegg

Det er laget et forslag til formuleringer som kan benyttes som tillegg til standardkontrakter (NS). Kontraktsformuleringene er tilpasset slik at oppdragstaker må levere fulle datasett til oppdragsgiver og NADAG, og på bestemte format. Også datarapporten og ev. andre vedlegg bør følge med i leveransen.

Innmeldingsplikt

En innmeldingsplikt vil gjelde nye grunnundersøkelser. Dataeiere oppfordres til å fortsette arbeidet med innlevering av data tidligere grunnundersøkelser. For data som er bundet av tidligere kontrakter, vil det kunne være begrensinger på hva som kan publiseres. I slike tilfeller bør man gå gjennom disse kontraktene, og avklare med leverandør om hva som kan publiseres i NADAG. Signaler fra dataleverandører er at det vil være uproblematisk å publisere metadata som stedfestelse, boretype, boret dybde, firma, dato og rapportnummer.

Leverandører av geotekniske data til NADAG

Den som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene. NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Ved å bruke NADAG sine nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.