Tettere samarbeid med Vegvesenet

Image
Bilde av fungerende NGU-direktør Kari R. Bostad og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
Fungerende NGU-direktør Kari R. Bostad og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland undertegner avtalen. Foto: Jostein Mårdalen
NGU og Statens vegvesen har undertegnet en samarbeidsavtale, som skal legge til rette for god samhandling innenfor fagområdene berggrunn, løsmasser, skred, miljø- og ressursgeologi.

- Avtalen vil bidra til et faglig forankret og enda bedre samarbeid, blant annet for å sikre effektiv bruk av etatenes ressurser til beste for samfunnet, sier fungerende NGU-direktør Kari R. Bostad.

Mer for mindre

- Vegvesenet og NGU har til dels overlappende samfunnsoppdrag. Det er generelt mye å hente på å koordinere våre aktiviteter. Sammen kan vi gjøre mer for mindre, og utnytte våre felles ressurser på en bedre måte enn det vi kan gjøre hver for oss, påpeker hun.

- Vi ser spesielt nødvendigheten av et tettere digitalt samarbeid, der deling av data og tilrettelegging for bruk på vegne av samfunnet vil være svært viktig framover, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Avtalen ble signert av Kari R. Bostad og Ingrid Dahl Hovland på et møte 15. mai.

Etableringen av samarbeidsavtalen blir betraktet som starten på en ny giv i samarbeidet mellom de to institusjonene. Ett av målene er at NGU og Vegvesenet blir godt koordinert på områder som berører begge etater. Det er allerede etablert nye prosjekter, og gjennomført arbeidsmøter og samlinger.

Lavere kostnader

Vegprosjekter bygges på geologi. De konkrete samarbeidsmulighetene som er nedfelt i avtalen, gjelder berggrunns- og løsmassegeologi knyttet til vegprosjekter, miljøutfordringer, mineralressurser og grunnvann, i tillegg til georelaterte naturfarer, som for eksempel skred.

- Det er svært viktig at geologisk kompetanse kommer inn i en tidlig fase av Vegvesenets utbyggingsprosjekter. Tidlig involvering kan sørge for mer kunnskap, lavere kostnader og økt sikkerhet. I tillegg sørger geologisk kunnskap for at vi ikke bygger ned framtidige mineralressurser, som for eksempel naturstein, pukk og grus, understreker divisjonsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

De to etatene påpeker også at samarbeidet bidrar i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål, mål som er nedfelt i begge etatenes strategier.

Image
Bilde av medarbeidere som har vært sentrale i arbeidet med den nye avtalen.
Medarbeidere som har hatt sentrale roller i å utarbeide samarbeidsavtalen bak Kari R. Bostad og Ingrid Dahl Hovland. Fra venstre geolog Per Hagelia og geolog Finn Sverre Karlsen i Statens vegvesen, seksjonsleder Tine Larsen Angvik og avdelingsdirektør Jostein Mårdalen ved NGU. Foto: Kjell Inge Davik
Nyhetsarkiv