Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6245 resultater
... geologisk arv. Materialet er i hovedsak basert utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen ... lokaliteter.Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges ...
... 1991 (Vorren, Vassmyr) er utdatert. Selve dataene tas vare i den maringeologiske databasen og kan bestilles ved henvendelse til NGU ... Endringer trår i kraft fra og med 15.06.2019 Endring karttjenesten MarinBunnsedimenter. ...
... hovedsaklig av ultramafitter i Lyngsofiolitten, er analysert Au og PG-metallene Pt, Pd, Ru, Rh, Ir ogOs ved ICP-MS, samt hovedelementer ... edelmetall- konsentrasjoner. Edelmetallpotensiale Lyngenhalvøya ...
... Trondheim og bosatt i Berlin. Ved NGU fikk hun tilgang en rekke tynnslipprøver og et mikroskop. Hun tok en lang rekke bilder, som ... tynnslip av kleberstein i en ny utstilling. Tynnslip kunstutstilling ...
... Sigurd O-74129 Grunnvannsmuligheter, vanningsanlegg Vaker ...
Klemetsrud, T. O-76132 Grunnvannsanlegget Skansen ...
... hytte. Forholdene synes gode. Grunnvannsforsyning Sørli Brandbu. ...
... Glein, Solfjellsjøen og ved Bjørn. Pukkundersøkelser Dønna. ...
... En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt. Skade brønner. ...
... vurdering av eventuell sammenheng mellom brønnene. Skade brønner, Hærland. ...
... som resipient/anleggssted for slamlaguner. Slamdeponi Høymoen. ...
... palagonitt. Hvilket uttrykk er det riktig å bruke? Navn vulkansk glass ...
... borebrønn. Diskusjon om mulig årsakssammenheng. Skade drikkevann. ...
... alternativ vannforsyning til Sykkylven. Grusfilterbrønn Kjempehol i Sykkylven. ...
... den nye brønnen å tettes med bentonitt. Brønnskade Haraholmen, Oslofjorden. ...
... ansees som lite økonomisk lovende. Gullforekomster Bømlo. ...
Marin -Landformer havbunnen ...
... området lå det et klebersteinsbrudd som er åpnet allerede 1100-tallet. Dette leverte stein til bl.a. Domkirken. Steinbruddet ble nedlagt etter et stort ras, men ...
... 0800-3416 98.130 Sjøbunnens reflektivitetskarakter Nordsjøplatået, Eigersundbanken og i Norskerenna utenfor sørvest-Norge ... glasimarine sedimenter, morene eller grus og stein. De harde sedimentene kan være dekket av et tynt/sammenhengende sandlag. ...
... en innledende undersøkelse av forekomsten til Lødingen Stein- industri A/S Klemningen ved Annfinnslett. Arbeidene består i etablering av et ... er prøvetatt i dagen for å finne variasjoner i fargetone steinen. Det er totalt sprengt ut 17 prøver som er saget og polert ved ...
... også som en sandstein. Du kan lese mer om kvartsskifer f.eks. disse sidene: ... . Jeg lurer hva som er ordet for kvartsskifer engelsk? Har støtt begrepet quartzose sandstone - er det en god ...
... fins det en del skifre i Gjøviksområdet som er rike glimmer.  Glimmer er tynne, flak-aktige mineraler, noe som gjør av skifer ... som takstein etc. Hvilke er de vanligste mineralene jorda, og hvilke er de vanligste Gjøvik og i Drammensområdet? De ...
... SeaBed Logging. Signalene mottas av utstyr som ligger nede havbunnen. Foto: emgs Det unge trondheimsselskapet ... I oktober blir metoden grundig presentert og debattert konferansen Recent Advances in Petroleum Assessment ved Norges ...
... i dyrelivet i fjorden: - Det er fullt mulig å rette problemet. Flere tiltak land kan begrense spredningen fra bosetningene, mener seniorforsker Rolf ...
... (NGU), Universitetet i Bergen (UiB) og Landbrukshøgskolen Ås (nå UMB) startet forskningsprosjektet "Kvartær stratigrafi Jæren", var målet å finne ny kunnskap om isens bevegelser og påvirkning ...
... Hvor ligger korallrevene? Vi kan i dag bare gi vage svar slike spørsmål, fordi norske kyst- og havområder er dårligst kartlagt i ... at man i dag kan laste ned data over Internett om landskapet planeten Mars, som er mer enn 100 ganger mer detaljert enn det som finnes ...
Både granitt og larvikitt er navn som brukes mange forskjellige bergarter, ofte feilaktig som en samlebetegnelse. Spesielt granitt brukes som salgsnavn mange natursteinstyper som strengt tatt ikke er granitter. Begge ... bergartene ble slitt bort av vær og vind, slik at de ligger overflaten i dag. Begge bergartstypene inneholder for det meste mineralene ...
... Fra 12. mars finner alle sin egen kommune fra frontsiden ngu.no. Geologisk informasjon NGU deltar med både utstilling og foredrag Geomatikkdagene denne uka for å gjøre løsningen kjent for kommunene. ...
... gneis. Gneisen har da fortsatt granittisk sammensetning, men grunn av deformasjonen blir den båndet og sliret og får ofte masse lyse feltspat-årer som 'svetter' ut av granitten. Det er grunn av disse strukturene i bergarten vi kaller det for en gneis. ...
... eksisterende U-dal. Om U-daler i geologisk leksikon nett Om V-daler i geologisk leksikon nett Hva er forskjellen en fjord og en dal? Forskjellen ...
... store mengder krigsmateriell etter andre verdenskrig dumpet 600 meters dyp. Også en rekke mindre kondemnerte fiskefartøy er senket i området. Se NTNU-video fra prøvetaking fjordbunnen her Sterk erosjon - Problemet er at fjordbunnen ...
... Slik så det ut for 10.000 år siden. Vannet gikk høyt opp Tyholttårnet og Bymarka var en øy i fjorden! ... var store øyer i istidens Trondheimsfjord. Forskningstorget i september fortalte Norges geologiske undersøkelse ...
... frå Noreg, Sverige, Finland og Nordvest-Russland det nye kartet, som er produsert i målestokk 1:2 000 000 av den finske ... dei einskilde funna er. Verdskjende gruver - Målet lengre sikt er å etablere ein interaktiv database basert kartet, slik ...
... av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller øyer og skjær som ligger i nærheten av de skjulte bassengene. ... og med de store fiskeøglene, svaneøglene og pliosaurene toppen av næringspyramiden. Få steder fastlandet Etter hvert ...
... av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller øyer og skjær som ligger i nærheten av de skjulte bassengene. ... og med de store fiskeøglene, svaneøglene og pliosaurene toppen av næringspyramiden. Få steder fastlandet Etter hvert ...
Her finner du thorium i Norge. Klikk kartet for stor versjon. - Ressursene er ikke systematisk utforsket, men ... Derfor har utvalget basert sin geologiske vurdering rapporter fra Norges geologiske undersøkelser (NGU). De konkluderer med at ...
... fra Jan Mayen. Dette ble tolket som et vulkanutbrudd. Klikk bildet for stor versjon. (Illustrasjon: Meteorologisk institutt met.no) Forsvarets personell avkreftet senere kvelden at et utbrudd var i utvikling. Se satelittbilde fra avisa ...
... m lange transekter. Myke, finkornige sedimenter stedene der det ble hentet opp prøver ser vi fra videoopptak og bilder at ... MAREANO Det er viktig å dokumentere kvaliteten sedimentkjernene når de kommer opp dekk. For miljøanalyser er det ...
... 13. mars etter at han hadde besøkt de nedlagte gruvene Løkken Verk i Meldal dagen før. Her understreket han at NGU skal ha ... mye med både Mineralloven og Mineralstrategien. Her er han Løkken med statsråd Trond Giske. Alle foto: Erik Prytz Reitan ...
... tema jordarter. - NGU, 1990 Hva er forskjellen berggrunn og løsmasser?   Forskjellen berggrunn og løsmasser Forskjellen berggrunn og løsmasser ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.