Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6307 resultater
... presenteres resultatende fra den geokjemiske kartleggingen Svalbard Geokjemisk kartlegging Svalbard ...
Hatling, Harald 0800-3416 1729/14 Det ble målt 14 1:50 000 kartblad. Av disse ble 10 ferdigmålt. 3 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i/s, og ...
... til Sykkylven. Forholdene er noe kompliserte grunn av torv, og infiltrasjons- forhold. Dessuten er bruksinteressene i området sterke og variable. Grusfilterbrønn Kjempehol i Sykkylven. ...
... en rekognoserende befaring av en "blåkvartslokalitet" Ytterøya, Levanger kommune. Det er registrert flere lokaliteter med "blåkvarts" ute Ytterøya. Den som ble befart, ligger ved Myrsve øvre. ... kvartsittganger som stryker nordvest - sydøst med fall 40-60 gr. mot sydvest. I aksessoriske mengder opptrer feltspat, kalkspat, ...
... er utført en ressursgeologisk undersøkelse av grunnfjellet Tjeldøya med hovedmål å vurdere potensialet for økonomiske ... samt beryllometermålinger. Berylliummineraliseringene øya er hovedsakelig knyttet til beryll i pegmatitter. Mer enn 25 ... av mulighetene for økonomiske beryllioum-forekomster Tjeldøya. Berylliumundersøkelser Tjeldøya, Nordland ...
... og svært ettertraktet av samlere. Årene som fører anatas Geiteryggen tilhører den tredje og fjerde generasjon (V3, henholdsvisV4) i ... over to hundre. De siste ble solgt til mer enn kr.700 000,00 internasjonale mineralmesser. Dermed ligger prisen pr. 300 stuffer godt ...
... mulig å anlegge en rørbrønn med en ønsket vannkapasitet ca. 1 500 l/min (25 l/s). Nytt vannverk Frya ...
... (LIAG) er det foretatt refleksjonsseismiske undersøkelser sykehustomta i Tønsberg. Hensikten var å kartlegge dyp til fjell og ... kartfremstillingen av løsmassetykkelse og fjelltopografi. grunnlag av foreløpig prosesserte data ble det anbefalt et boreprogram som ...
... med analyseresultater fra diamantboringene (Pack-Sack) Haugesundsgangen og Harald Haarfagres gang, (to av Lyklingområdets) ... lavt og av begrenset økonomisk intresse. Gullforekomster Bømlo, Diamantboringer. ...
... rapporten gis det resultater fra et utlutingsforsøk utført 38 bekkesedimentprøver. Prosentandelen av det totale elementinnholdet i ... forskjeller i ektraksjonsevnen. Utlutingsforsøk utført bekkesedimenter. ...
... geologisk arv. Materialet er i hovedsak basert utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen ... lokaliteter.Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges ...
... 1991 (Vorren, Vassmyr) er utdatert. Selve dataene tas vare i den maringeologiske databasen og kan bestilles ved henvendelse til NGU ... Endringer trår i kraft fra og med 15.06.2019 Endring karttjenesten MarinBunnsedimenter. ...
... hovedsaklig av ultramafitter i Lyngsofiolitten, er analysert Au og PG-metallene Pt, Pd, Ru, Rh, Ir ogOs ved ICP-MS, samt hovedelementer ... edelmetall- konsentrasjoner. Edelmetallpotensiale Lyngenhalvøya ...
... Trondheim og bosatt i Berlin. Ved NGU fikk hun tilgang en rekke tynnslipprøver og et mikroskop. Hun tok en lang rekke bilder, som ... tynnslip av kleberstein i en ny utstilling. Tynnslip kunstutstilling ...
... Sigurd O-74129 Grunnvannsmuligheter, vanningsanlegg Vaker ...
Klemetsrud, T. O-76132 Grunnvannsanlegget Skansen ...
... hytte. Forholdene synes gode. Grunnvannsforsyning Sørli Brandbu. ...
... Glein, Solfjellsjøen og ved Bjørn. Pukkundersøkelser Dønna. ...
... En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt. Skade brønner. ...
... vurdering av eventuell sammenheng mellom brønnene. Skade brønner, Hærland. ...
... som resipient/anleggssted for slamlaguner. Slamdeponi Høymoen. ...
... borebrønn. Diskusjon om mulig årsakssammenheng. Skade drikkevann. ...
... alternativ vannforsyning til Sykkylven. Grusfilterbrønn Kjempehol i Sykkylven. ...
... den nye brønnen å tettes med bentonitt. Brønnskade Haraholmen, Oslofjorden. ...
... ansees som lite økonomisk lovende. Gullforekomster Bømlo. ...
Marin -Landformer havbunnen ...
... området lå det et klebersteinsbrudd som er åpnet allerede 1100-tallet. Dette leverte stein til bl.a. Domkirken. Steinbruddet ble nedlagt etter et stort ras, men ...
... 0800-3416 98.130 Sjøbunnens reflektivitetskarakter Nordsjøplatået, Eigersundbanken og i Norskerenna utenfor sørvest-Norge ... glasimarine sedimenter, morene eller grus og stein. De harde sedimentene kan være dekket av et tynt/sammenhengende sandlag. ...
... en innledende undersøkelse av forekomsten til Lødingen Stein- industri A/S Klemningen ved Annfinnslett. Arbeidene består i etablering av et ... er prøvetatt i dagen for å finne variasjoner i fargetone steinen. Det er totalt sprengt ut 17 prøver som er saget og polert ved ...
... også som en sandstein. Du kan lese mer om kvartsskifer f.eks. disse sidene: ... . Jeg lurer hva som er ordet for kvartsskifer engelsk? Har støtt begrepet quartzose sandstone - er det en god ...
... fins det en del skifre i Gjøviksområdet som er rike glimmer.  Glimmer er tynne, flak-aktige mineraler, noe som gjør av skifer ... som takstein etc. Hvilke er de vanligste mineralene jorda, og hvilke er de vanligste Gjøvik og i Drammensområdet? De ...
... SeaBed Logging. Signalene mottas av utstyr som ligger nede havbunnen. Foto: emgs Det unge trondheimsselskapet ... I oktober blir metoden grundig presentert og debattert konferansen Recent Advances in Petroleum Assessment ved Norges ...
... i dyrelivet i fjorden: - Det er fullt mulig å rette problemet. Flere tiltak land kan begrense spredningen fra bosetningene, mener seniorforsker Rolf ...
... (NGU), Universitetet i Bergen (UiB) og Landbrukshøgskolen Ås (nå UMB) startet forskningsprosjektet "Kvartær stratigrafi Jæren", var målet å finne ny kunnskap om isens bevegelser og påvirkning ...
... Hvor ligger korallrevene? Vi kan i dag bare gi vage svar slike spørsmål, fordi norske kyst- og havområder er dårligst kartlagt i ... at man i dag kan laste ned data over Internett om landskapet planeten Mars, som er mer enn 100 ganger mer detaljert enn det som finnes ...
Både granitt og larvikitt er navn som brukes mange forskjellige bergarter, ofte feilaktig som en samlebetegnelse. Spesielt granitt brukes som salgsnavn mange natursteinstyper som strengt tatt ikke er granitter. Begge ... bergartene ble slitt bort av vær og vind, slik at de ligger overflaten i dag. Begge bergartstypene inneholder for det meste mineralene ...
... Fra 12. mars finner alle sin egen kommune fra frontsiden ngu.no. Geologisk informasjon NGU deltar med både utstilling og foredrag Geomatikkdagene denne uka for å gjøre løsningen kjent for kommunene. ...
... gneis. Gneisen har da fortsatt granittisk sammensetning, men grunn av deformasjonen blir den båndet og sliret og får ofte masse lyse feltspat-årer som 'svetter' ut av granitten. Det er grunn av disse strukturene i bergarten vi kaller det for en gneis. ...
... eksisterende U-dal. Om U-daler i geologisk leksikon nett Om V-daler i geologisk leksikon nett Hva er forskjellen en fjord og en dal? Forskjellen ...
... store mengder krigsmateriell etter andre verdenskrig dumpet 600 meters dyp. Også en rekke mindre kondemnerte fiskefartøy er senket i området. Se NTNU-video fra prøvetaking fjordbunnen her Sterk erosjon - Problemet er at fjordbunnen ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.