Resistivitetsmålinger for løsmassekartlegging i Verdal, Trøndelag

NGU-RAPPORT
2023.014
|
Forfattere
Solberg, Inger-Lise
Gellein, Jomar
Gradmann, Sofie
Kristiansen, Tom
Larsen, Bjørn Eskil
|
Utgivelsesår
2023
Publikasjonstype
docid
68915
Utgivelsesår
2023
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
388010
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2023/2023_014.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utført 2D resistivitetsmålinger (ERT) i tre profiler i faresone Gudding og i to profiler i
faresone Ekren i Verdal kommune i Trøndelag. Formålet med kartleggingen var å vurdere
grunnforholdene med utbredelse av mulig kvikkleire og dyp til berg.
Rapporten beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en vurdering av
disse. Profilene er tolket sammen med tidligere innsamlede geotekniske boredata og
kvartærgeologisk informasjon fra områdene.
Tolkning av data fra resistivitetsmålingene og geotekniske boringer indikerer at løsmassene
består av utvaskede, potensielt kvikke, leiravsetninger over nokså tykke grove avsetninger, som
igjen ligger over berggrunnen. Dyp til berg varierer, noen steder er det berg i dagen, eller grunt til
berg. Resistivitetsverdiene i berg er stedvis svært lave, og indusert polarisasjon (IP, som måles
samtidig med resistivitet) indikerer at det finnes soner med ledende mineraler i berget.
Gudding og Ekren ligger i området for Vukutrinnet, noe som betyr at det er forekomster av grove
masser i glasifluviale avsetninger. Dette viser seg som silt- og sandlag i marin leire, og grove
masser under/ved/over leira. Ved Gudding er det også fluviale avsetninger over den marine
leira.
Kommune
VERDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket