Undersøker geologien for mulig lagring av atomavfall

Bilde
Geolog Ida Gunleiksrud fra NGU undersøker bergarten gneis i Aremark øst for Halden. Foto: Øystein Nordgulen/NGU

Geologer fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i ferd med å skaffe seg en god oversikt over berggrunnen og løsmassene i Halden. Arbeidet skal gi mer kunnskap om hvilke områder som kan være egnet til deponering av reaktorbrensel.

Norges fire atomreaktorer til forskningsformål, den ene i Halden, og de tre øvrige på Kjeller ved Lillestrøm, er alle stengt og planleggingen av den omfattende oppryddingen er i full gang. Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har fått i oppdrag å utrede mulige deponeringsløsninger for reaktorbrenselet.

Mulig deponering i berget

- Ingenting er foreløpig bestemt, men generelt sett vurderes deponering i undergrunnen som en aktuell løsning for å lagre radioaktivt avfall over tid, forklarer NGU-forsker og geolog Øystein Nordgulen.

Nylig besøkte Nordgulen og kollegene Ida Gunleiksrud og Mikis van Boeckel nettopp Halden for å gjøre innledende undersøkelser av geologien i en omkrets på 25 kilometer fra reaktoranlegget i kommunen.  

- Vi skal skaffe oss et inntrykk av både berggrunnen og løsmassene, og sørge for en oppdatert beskrivelse av geologien, sier Nordgulen.

Unngå ressurskonflikter

Det er NND som har gitt NGU oppdraget. På sine egne hjemmesider skriver organisasjonen at arbeidet skal gi mer kunnskap om hvilke områder som er bedre eller dårligere egnet til deponering og mellomlagring av avfallet fra dekommisjoneringen av Norges forskningsreaktorer.

- Vi undersøker blant annet hvor tykt laget med jord og grus er over fast fjell, og berggrunnens beskaffenhet. Vi skal også kartlegge eventuelle mineralressurser, slik at vi unngår konflikter i forvaltningen av disse ressursene, sier Øystein Nordgulen.

Jordskjelv og istider

Deponering av radioaktivt avfall har en tidshorisont på hundretusener av år. Sannsynligheten for nye istider, andre klimaendringer og jordskjelv skal også tas med i beregningen.

NGU skal fortsette kartleggingsarbeidet på bakken i september. Senere kan det bli aktuelt å gjøre geofysiske undersøkelser fra fly eller helikopter.

NGUs prosjektleder for samarbeidet med NND er seksjonsleder Marco Brönner.

Bilde
Utsnitt av berggrunnskartet til NGU.
Bilde
Utsnitt av NGUs løsmassekart hvor vi ser grønne farger som symboliserer morener.