Om Mareano-programmet

Image
Liv på havbunnen og Mareanologoen.
Mareano kartlegger havbunnen for en bærekraftig forvaltning. Foto: NGU, Geir Mogen.

Mareano ble opprettet i 2005 og er et nasjonalt, tverrfaglig program for kartlegging av havbunnen i norske havområder. Mareano-programmet skal øke kunnskapen om havbunnen, og bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og næringsutvikling.

Hva kartlegges i Mareano?

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske havområder.

Hvordan er Mareano organisert?

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften.

Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

Hva er NGUs rolle i Mareano?

NGU har ansvar for kartlegging av geologi og bunnforhold i Mareano. Vi deltar i planlegging og gjennomføring av tokt, samler inn data, bearbeider data og framstiller en rekke kartprodukter.

Vi framskaffer og formidler kunnskap til havbruk og fiske, petroleumsindustri, maritime næringer, offentlig forvaltning og forskning. Ved hjelp av data om bunntyper, kan fiskere se hvor det er gode forhold for tråling, og hvilke områder en bør holde seg unna for å unngå miljøødeleggelser, for eksempel korallrev.

Havbruk trenger gode oppdrettslokaliteter der det er riktige bunnforhold og strømforhold. Ved planlegging av industriell utbygging kan man se hvor det har gått undersjøiske skred og hvor sedimentene kan være ustabile. På den annen side kan man se hvor det er trygt å legge rørledninger eller plassere installasjoner på bunnen. Samlet sett er kjennskap til forholdene på havbunnen nødvendig for en økosystembasert, helhetlig forvaltning av sjøområdene.

Hvilke kart lager NGU i Mareano?

NGU deltar i planlegging og gjennomføring av tokt, samler inn data, bearbeider data, og framstiller en rekke kartprodukter:

  • Landskap og landformer
  • Bunnsedimenter (kornstørrelse)
  • Bunnsedimenter (dannelse)
  • Sedimentasjonsmiljø
  • Relativ bunnhardhet
  • Kjemisk miljøtilstand
  • Sedimentasjonsrater
  • Organisk karbon i sedimentene
  • Gassoppkommer
  • Sannsynlige forekomster av korallrev.

NGU deltar også i framstillingen av biotopkart og naturtypekart i Mareano.

I tillegg til kartproduktene, som er tilgjengelige på flere forskjellige nettsider, publiserer vi også rapporter, forskningsartikler, populærvitenskapelige artikler og nyhetssaker på hjemmesiden vår.

Alle data og alle resultater fra Mareano er tilgjengelige på mareano.no Her finner en også aktivitetsplaner og all annen informasjon om Mareano-programmet.