NGU-geologer kartlegger skred etter ekstremværet «Hans»

Bilde
Jose Santiago Pullarello bruker drone i skredkartlegging etter Hans.
Droner er et nyttig verktøy også for kvartærgeologer. Bildet er tatt under skredkartlegging i Ottadalen i august 2023. Foto: NGU

Ekstremværet «Hans» medførte flom, skred og store ødeleggelser på infrastruktur i en rekke kommuner i Sørøst-Norge. Geologer fra NGU sin seksjon for geofarer og jordobservasjon har denne uka vært på befaring i flere av kommunene som ble hardt rammet.

Ferske geologiske observasjoner i de flom- og skredrammede områdene vil gi bedre forståelse av hvor nye skred potensielt kan oppstå ved framtidig ekstremvær og store mengder nedbør.

Detaljanalyserer jordskred

Bilde
Geologer står i skredgrop etter Hans.
Slik ser det ut etter jordskred i Ottadalen, hvor "Hans" har herjet. Foto NGU.

Medarbeiderne på befaring er kvartærgeologer og eksperter på kartlegging av skred som har gått langt tilbake i tid. Noe av skredgeologien i Ottadalen, Gudbrandsdalen og Valdres er kartlagt nøye tidligere. Men skredene under «Hans» kan ha gått i områder som ennå ikke har blitt kartlagt.  

- NGU detaljanalyserer nå områder der jordskred startet under «Hans», og der de hadde sitt utløp. Først og fremst registrerer vi hvor dype jordlag og hvilke typer løsmasser som skled ut i startområdene. Videre registrerer vi hvor langt skredene har beveget seg nedover skråningene og hvor de har lagt igjen skredmasser, forteller forsker Kari Sletten i seksjon for geofarer og jordobservasjon.

Viktig med oppdaterte aktsomhetskart

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det statlige ansvaret for skredforebygging i Norge, og kommunene har ansvaret for å gjennomføre forebyggende og sikkerhetsmessige tiltak lokalt. Både nasjonale og lokale aktører trenger oppdatert geologisk informasjon knyttet til flom og skred.

I 2014 ferdigstilte NGU et såkalt aktsomhetskart for jord - og flomskred, på oppdrag fra NVE. Dette landsomfattende kartet er nå under oppdatering.

- I denne runden gjør vi fra NGU ingen vurderinger av skredfare eller behov for sikringstiltak. Derimot samler vi inn nye viktige geologiske data fra skredområdene, for på den måten å styrke den samlede kunnskapen om jord- og flomskred. Denne kunnskapen vil bli brukt til å kartlegge skredfaren enda bedre, og til å hjelpe oss bygge gode datamodeller over hvor vi kan forvente skred i fremtiden. Dataene deles med både NVE og lokale myndigheter, som så kan bruke dem til å vurdere skredfare og behov for sikringstiltak, forteller Kari Sletten.