Om marine grunnkart i kystsonen

Image
En kran fra en båt samler inn prøver igjennom Marine grunnkart i kystsonen-prosjektet.
Her samles det inn data til marine grunnkart i kystsonen i Sunnhordland. Foto Reidulv Bøe, NGU.

"Marine grunnkart i kystsonen»-prosjektet kartlegger havbunnen og gir viktig kunnskap om geologi og bunnforhold, dybde, naturtyper og forurensing i sedimentene i norske kystområder.

Kart som viser kunnskapen fra marine grunnkart i kystsonen

Image
Utsnitt fra NGUs kart over maringeologi
Image
Utsnitt av Marine grunnkart i kystsonen hvor vi ser blå, grønn og gulaktige farger i kartet.

Hva skal «Marine grunnkart i kystsonen» oppnå?

Prosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» skal bidra til styrking av de blå næringene, og til utvikling av små og store norske kystsamfunn. Prosjektet kartlegger havbunnen langs norskekysten helt inn til fjæresteinene, der folk lever, jobber og bor.

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Kartverket, og Havforskningsinstituttet (HI) samler inn, og deler kunnskap og data, for en bærekraftig utvikling og forvalting i kystsonen.

Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om den verden som ligger under vannflaten kan Norge ta ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig måte, til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. For å unngå å utvikle kysten i blinde er vi avhengig av grunnleggende kunnskap – marine data.

Hvor mye av Norges kystsone skal kartlegges?

Stortinget ba regjeringen 30. mai 2023 om å få fart på arbeidet med å lage marine grunnkart for alle norske fjorder og kystområder.

Dette tilsvarer et område på nærmere 100.000 kvadratkilometer.

Regjeringen bevilget i 2023 tre millioner kroner til oppstart av et større kartleggingsprogram, som vi håper vil komme i gang i 2024.

Når startet NGU å utarbeide marine grunnkart i kystsonen?

NGU har utarbeidet marine grunnkart med fokus på geologi og bunnforhold siden starten av 2000-tallet.

I 2020 bevilget Regjeringen penger over statsbudsjettet til et større, treårig pilotprosjekt (2020-2022) i tre områder:

  • Stavanger i Rogaland
  • Ålesund og Giske i Møre og Romsdal
  • Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark fylke

Prosjektet har vært en dugnad hvor både staten, kommuner og fylkeskommuner har bidratt i finansieringen. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket, med sistnevnte som prosjektleder.

Hvem kan kontaktes om marine grunnkart i kystsonen?