Stor tro på evnen til å skape verdens mest bærekraftige mineralnæring

Bilde
Fra venstre: Stein Mortensholm, Karianne Bråthen, Alf Reistad, Rune Volla, Pål Runde, Gunnar Moe, Ole Christian Selsås. Foto: NGU

Både politikere, ledere i mineralindustrien og forskere har stor tro på at Norge skal evne å skape verdens mest bærekraftige mineralnæring. Forutsetningen er at virkemidlene og tiltakene beskrevet i regjeringens mineralstrategi faktisk realiseres - i løpet av kort tid - og at tempoet på leting og utvinning øker betydelig.

Saken kort oppsummert


Norge ønsker å skape verdens mest bærekraftige mineralnæring. Suksess avhenger av at regjeringens mineralstrategi realiseres raskt og at leting og utvinning intensiveres. På Arendalsuka diskuterte SINTEF Industri, NTNU og NGU bærekraft i mineralnæringen.

Kurt Aasly fra NTNU understreket behovet for mer kompetanse innen mineraler.
Henrik Schiellerup i NGU mener Norge trenger bedre finansiering for kartlegging av kritiske mineraler.
Politiker Karianne B. Bråthen anerkjente behovet for mer forskning og kartlegging.
Alf Reistad fra Rare Earths Norway vektla bærekraft i hele verdikjeden og lokal støtte til gruvedrift.


Rana Gruber sikter mot å være det første CO2-frie gruveselskapet innen 2025. Mineralindustriens representanter uttrykte vilje til å møte nasjonal og internasjonal etterspørsel etter kritiske mineraler.

Det er behov for økt tempo, kraftvilkår og realisering av alle tiltak for en bærekraftig mineralindustri.

Oppsummert av chatGPT, kvalitetssikret av NGU.

Dette kom fram under arrangementet «Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?» på Arendalsuka 17. august. SINTEF Industri, NTNU og NGU sto som arrangører og holdt hver sine innledninger til panelsamtale.

Førsteamanuensis Kurt Aasly ved NTNU vektla at kompetanse bør inn på lista over «kritiske råvarer». Han fortalte at NTNU er den eneste norske utdanningsinstitusjonen som utdanner nødvendig mineralekspertise på Master og PhD-nivå, og at de likevel uteksaminerer kun 5-8 kandidater hvert år.

- Det antallet er på langt nær høyt nok hvis vi skal oppfylle målene i mineralstrategien og EUs Critical Raw Materials Act, sa Aasly.

Langvarig finansiering nødvendig

Avdelingsdirektør Henrik Schiellerup i NGU poengterte at kartlegging av potensielle forekomster av kritiske mineraler er svært ressurs- og tidkrevende.

- Gjeldende øremerkede bevilgning til NGU er et positivt signal, og i tråd med mineralstrategien - men den er ikke tilstrekkelig. Norge ligger langt bak Sverige og Finland, både på kartlegging og leting, og NGU trenger langsiktig finansiering hvis vi skal komme i mål med nødvendig kartlegging og legge til rette for mineralindustriens leting, sa Schiellerup.

Stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen, Karianne B. Bråthen (AP), kvitterte med å si at regjeringen kjenner til behovene både for økt studentrekruttering, mer forskning og mer kartlegging.

- Statsbudsjetter er ettårige, og derfor er også den øremerkede finansieringen årlig. Signalene i mineralstrategien er imidlertid tydelige, og vi merker også at folkeopinionen har blitt mer positiv til gruvedrift og mineralnæringen generelt, uttalte Bråthen.

Alf Reistad, konstituert daglig leder i Rare Earths Norway, fulgte opp ift. folkeopinionen.

- Det er verdt å merke seg at Nome kommune og et stort flertall av befolkningen rundt Fensfeltet er positive til utvinningsprosjektet, sa Reistad. Han forklarte videre hvordan selskapet jobber systematisk for bærekraft i hele sin verdikjede, og at tett dialog og kontakt med alle berørte parter er høyt prioritert. (rare earths = sjeldne jordarter, journ. anm.)

Bærekraft i hele verdikjeden

Bærekraft står også i høysetet hos Rana Gruber, som har satt seg som mål å bli verdens første CO2-frie gruveselskap, og at målet skal nås allerede innen 2025.

-  CO2-fritt betyr total elektrifisering, og vi er på god vei. Men bærekraft er mye mer enn fokus på utslipp. Hele vår verdikjede skal være bærekraftig, og derfor har vi stort fokus på for eksempel kortreist arbeidskraft. Vi tilrettelegger for godt arbeidsmiljø, men også godt bo- og nærmiljø; det er langt mer bærekraftig at våre ansatte bor nært jobb, enn at de pendler med lang reisevei, sa Gunnar Moe, administrerende direktør i Rana Gruber.

Tempoet må opp!

Bilde
MS Lofoten ligger til kai side om side med skoleskipet Christian Radich
Debatten pågikk om bord på MS "Lofoten", som lå til kai side om side med skoleskipet "Christian Radich". Foto: NGU.

Samlet sett ga representantene fra mineralnæringen klart uttrykk for at de skal kunne levere kritiske mineraler og metaller i tråd med etterspørselen nasjonalt og internasjonalt. Både Pål Runde i Battery Norway og Ole Christian Selsås fra Elkem bekreftet at de skal kunne levere i tråd med etterspørsel i Europa.

- Råstoffene er selvsagt kritiske: For å levere nok silisium til solcellepaneler og andre produkter, trenger vi tilgang til kvarts, uttalte Selsås, som i likhet med Runde har stor tro på framtidig leveransekapasitet til EU.

- Men ikke bare mineraler og metaller er kritiske: Vi er en kraftkrevende industri og omlegging til utslippsfritt krever gode kraftvilkår. Vi trenger også økt tempo i alle deler av verdikjeden, og alle nødvendige virkemidler må faktisk realiseres hvis vi skal etterleve mineralstrategien og skape verdens mest bærekraftige mineralnæringen, oppsummerte Runde og Selsås.