Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

453 resultater
... oppsprekking i en granitt med lite næringsinnhold og erosjon under og etter istiden. Prosjektet "Nordland blir til" startet i ...
... - også utløpsområda – og fleire data om radon, marin grense, djup til fjell, sjeldne og verneverdige geologiske førekomstar, ... - Fleire av forslaga frå kommunane er allereie tatt tak i. Marin grense er til dømes lagt inn i kartløysninga. Spørsmål om skreddata ...
... biologiske og kjemiske miljø, og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. En detaljert kartlegging ...
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
... har i flere år vært en pådriver for å få igangsatt en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (Mareano). Styrket ...
... høye verdier av klorid, sulfat, mangan og natrium. Under marin grense kan det også finnes lommer av gammelt sjøvann som kan påvirke ...
... erfaring. Kari Grøsfjeld har kompetanse innenfor marin palynologi (dinoflagellatcyster og akritarker). Hun skal studere ... sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin palynologi). Maja Sojtaric som er Kommunikasjonsrådgiver CAGE/UiT vil ...
... og pukk Magnetisk kart Marin grense Havnivået for 12.000 år siden ... type stein er det der du bor? 2. Se på kartet for marin grense "Hvor høyt sto havet i Trondheim etter siste istid”. ...
Kan dere forklare hvordan Gløshaugenplatået (og Sundlandsskrenten) er blitt dannet? Er "Dødens dal" en rasgrop og i så fall hvor gammel er den? Områdene er en del av NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.
The Skagerrak is an area of considerable interest, in terms of both environmental and industrial issues. Sedimentary rocks, generally of the same type as in the North Sea, provide a potential for economic hydrocarbon resources.
VIKTIG: Forskningsfartøyet Seisma driver marin kartlegging. Konkurransen om arealene i kystsonen er stor. I fjordene ...
Jeg lurer på når man regner at perioden Kvartær startet? Jeg har sett tallet 1.8 millioner år før vår tid, men i det siste har tallet 2.5/2.6 millioner år dukket opp flere steder. Hva er riktig?
Hva er det som gjør et ras av et slikt størrelsesomfang som Storeggaraset utenfor Mørekysten mulig?
... er saltinnholdet lavt, fordi saltet som ellers finnes i marin leire er "vasket" bort. Resultatene fra NGUs målinger, i kombinasjon med ...
Flere områder på kysten og kontinentalsokkelen er vernet, blant annet mot fiskeriaktivitet, på grunn av store biologiske verdier. Felles for dem alle er at de er knyttet til spesielle geologiske landskap eller landformer.
I 2005 ble det første MAREANO-toktet gjennomført på Tromsøflaket. Siden den gang har det vært flere årlige tokt, for å kartlegge dybde, geologi, biologi og kjemi. Etter 10 år er store områder i Barentshavet og Norskehavet kartlagt.
Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. Ytterligere åtte prøver, fra Norskehavet, Lofoten og Finnmarkskysten, er sendt til laboratorieundersøkelser.
... ha sammenheng med at Barentshavet var utsatt for omfattende erosjon under siste istid, og at flere hundre meter med sediment ble skurt bort ...
... i løsmassene/jord gjennom naturlige prosesser, særlig erosjon under og etter siste istid. Radongassen vil da lett frigjøres og ...
... hevet nordsjøområdet seg til et lavland som ble utsatt for erosjon. Slik ble avsetningene i Brentdeltaet over den nordlige delen av ...
... år siden. De fleste flerringformede kratre er ødelagt av erosjon eller platedrift. Ganerød står ved en svært finkornet ...
... være etan og propan til stede. - Kombinasjonen av isbre-erosjon i hele Barentshavet, oppløft og åpning av eksisterende forkastninger ...
... et filter for andre prosesser, slik som varmepulser, erosjon, og avsetning og avlastning etter istidene. Vi trenger å teste dette ...
... fart på over 1 meter i sekundet, og lokalt er det observert erosjon av bunnen. Strømmen ser ut til å være spesielt sterk på rundt 600 m ...
... gjennom tid og vil representere tidligere og eksisterende erosjon og sedimentkilder. Flomsedimenter presenterer et smart ...
... utløses både av naturlige og menneskeskapte prosesser, som erosjon, jordskjelv, sprenginger og utfyllinger, ofte i kombinasjon med stor ...
... Sand og grus er dannet ved at isbreer, vann, erosjon og forvitring har slitt løs deler av fjellet, bearbeidet og ...
Under den berømte Saltstraumen utanfor Bodø, skjuler det seg spennande geologi og biologi. No er kystområdet kartlagd, og NGU presenterer ein fersk rapport over verdas kraftigaste tidvasstraum.
... biologiske og kjemiske miljø, og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Arbeidet er ventet å ta ...
State-of-the-art and new developments in methods and technologies for mapping the hydrography, geology and biology of the seabed were the subjects for a workshop on seabed mapping methods and technologies held in Trondheim, Norway 17-18 October.
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en ekstrabevilgning på til sammen 44 millioner kroner til kartleggingsprogrammet MAREANO. - Svært gledelig, sier forsker Terje Thorsnes, som leder NGUs aktiviteter i programmet.
En gruppe forskere skal granske klimahistorien i Trondheims-regionen de siste 10.000 årene. Målet er å avsløre hvordan klimaendringene etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden.
Jurassic sandstone provenance and basement erosion in the Møre margin - Froan Basin areaMai Britt E.
... Så langt er datasettene «Radon aktsomhet» og «Marin grense» tilgjengelig i GML-format, gjennom Atom-feed og som direkte ...
På denne siden finner du lenker til ulike programvare eller APIer NGU utvikler
... også at prekvartær dypforvitring har vært beskyttet mot erosjon der løsmassene er tykke slik som tidligere påvist ved graving og ...
... og ved Mellafossen) finnes det også noe skredaktivitet samt erosjon.Disse områdene gis 2. prioritet. Dette gjelder og skrentene langs ...
... består av gabbro som er relativt hard og motstansdyktig mot erosjon sammenliknet med de omkringliggende bergartene. Gabbroen er omdannet i ...
... øygruppens fjorder og havsokkel. Aktiviteter innenfor bl.a. marin geologi, permafrost, glasiologi og strukturell geologi. www.unis.no/ ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.