Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1070 resultater
Resultatene av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: " Geologi of the Mostadmarka and Selbustrand." Publikasjonen omhandler også undersøkelsene under oppdragene nr. 236 og nr. 255.
This guidebook was prepared for the Norwegian part (seven days) of Excursion no.
IGCP project 371 COPENA (Structure and Correlation of the Precambrium in NE Europe and the North Atlantic Realm) is a major current research and corre- elation venture in the North Atlantic Region and the European Precambrian craton. In 1997 the annual meeting of COPENA was arranged at the Geological Survey of Norway in Trondheim, Norway. The meeting focussed on recent advances in understanding the evolution the Proterozoic orogenic belt.
Acquisition of Magnetotelluric (MT) data at Masi is a joint venture project between NGU and Westfälische Wilhelms Universitat Münster in Germany. The data was collected in 2015. The main objective is to understand the regional geology in the area and especially the settings of the postglacial Stuoragurra Fault. The project area has been extensively studied and a considerable amount of information about the geology is available.
Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember 2016. Prosjektet ble i 2014 og 2015 i sin helhet finansiert gjennom NGUs MINN-program. For 2016 og 2017 har Nordland Fylkeskommune bidratt til å finansiere Hattfjelldalsprosjektet med kr. 750 000,-.
Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018 og rapporten her oppsummerer resultatene fra prosjektet pr. februar 2018. Prosjektet ble i 2014 og 2015 i sin helhet finansiert gjennom NGUs MINN-program. For 2016 og 2017 har Nordland Fylkeskommune bidratt til å finansiere Hattfjelldalsprosjektet med kr.750 000,-.
Det heter at du er hva du spiser, men hva er det som bestemmer hva maten din innholder?
During October and November, 1996, an airborne geophysical reconnaissance survey was carried out over the southwest corner of Eritrea. The NORAD-funded project was a collaboration between the Geological Survey of Norway and the Eritrean Geological Survey. Ten-thousand line-kilometers of radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired using a fixed-wing air- craft from the Geological Survey of Finland and operated by their personell.
The Geological Survey of Norway (NGU) operates a mobile gamma ray spectrometer system which can be used in nuclear emergency situations to determine the location and type of orphan sources, or the extent and type of fallout contamination. The system consists of a 20 litre (16 litre downward and 4 litre upward looking) RSX-5 NaI detector and spectrometer, and can be mounted in fixed wing aircraft, helicopters, or vans/cars as appropriate.
Hensikten med denne rapporten er å anbefale krav til prøvetakingen og de kjemiske analysene for å kartlegge innholdet av arsen, bly, kadmium, kobber, krom (total- og seksverdig innhold), kvikksølv, nikkel og sink i ballastpukk som skal brukes av Jernbaneverket.
The 3rd Slope Tectonic Conference arranged at the Geological Survey of Norway on September 8.-12. 2014, follows the 2nd Slope Tectonic Conference organized at the Geological Survey of Austria in 2011 and the 1st Slope Tectonic conference organized at the University of Lausanne, Switzerland in 2008.
Rapporten omfatter: Bergrunnsgeologi, kvartærgeologi og geologiske ressurser av økonomisk betydning med karter M 1:500 000. Den berggrunnsgeologiske beskrivelse inneholder følgende: Innledning grunnfjellet, senprekamriske til kambriske bergarter, overskjøvne (alloktone bergarter), geologisk utvikling, geologiske forekomster som foreslåes fredet, litteratur; berggrunnsgeologi.
I følge NGU's statutter er det institusjonens oppgave å bidra til et best mulig grunnlag for forvaltningen av Norges naturressurser og til å gi almenheten kunnskaper om landets geologi. Dette skal bl.a. skje ved utbygging og drift av sentralarkiv for data innen institusjonens fagområder. I den forbindelse har NGU under utbygging et EDB-basert referansearkiv. De viktigste programsystemer som inngår er: - IMAGE databasesystem som tar seg av lagring av referanser under bearbeiding.
A combined geological, geophysical and geochemical exploration project aimed at finding new ore reserves in the vicinity of the Bleikvassli mine, Nordland county was initiated by NGU in 1993. A number of the anomalous areas detected during this regional survey were followed up with more detailed investigations. One of these was the Grasvatnet area where detailed geological mapping revealed sulphide-impregnations with restricted thickness and extent.
Rapporten er på engelsk og har følgende innholdsfortegnelse: - Introduction. - Summary of the geology. - Observations. - The geophysical anomalies. - Conclusions. - Bilag: 1. Diagram of 206 joint - directions between coord. 9200 - 9400X / 10 000 - 10 550Y. 2. Structural map of a part of Ulveryggen, M: 1:1 000. 3. Provisional map of the position of the most inportant E.M. anomalies and their relation to the geology in the coordinate area 9000 - 9450X / 9450 - 9550Y, M: 1:1 000. 4.
Geological and geophysical investigations in Vesterålen were carried out during 2015 and 2016 with additional funds from the Nordland County Administration. A first report (Gautneb, et al., 2017) emphasizes the geological aspects of the graphite prospecting (trenching, sampling, analyses, mineralogy and beneficiation tests). This report describes the results from ground geophysical mapping of graphite mineralisations at five locations in the Vesterålen area.
Rapporten inneholder referat fra et arbeidsmøte i Sundsvall 1981, der fore- løpige geokjemiske resultater i Nordkalottprosjektet ble lagt frem for diskusjon. Deltagerne i arbeidsmøtet var foruten nordiske geologer og geo- kjemikere følgende inviterte forelesere: E.M Cameron, R. J. Howarth og A.W. Rose.
... på tilsammen ca. 400 meter. Borhull nr. 1 er beskrevet av geolog H. Wennervirta. Borkjernene er lagret ved NGU. Boringene ble utført i ...
... angivelse av hvor hullet er plassert. Hullet ble anvist av geolog J. O. Englund. Diamantboringer Fåberg Lillehammer. ...
Rapporten er en brukermanual for programsystemet GRASP (Geological Retrieval And Synopsis Program). GRASP har muligheter til lagring av data, utplukking av data etter kriterier gitt av brukeren, definering av nye variable, ut- listing av data og enkel statistikkberegning.
With knowledge of geology in place, along with more efficient methods for extracting resources and improved recycling of metals and minerals, a more environmentally-friendly mineral value-chain can also be developed in Norway.
The GESTCO (GEological STorage of CO2) from fossil fuel combustion project comprises a study of the distribution and coincidence of thermal CO2 emission sources and location/quality of geological storage capacity in Europe. The GESTCO project is a joint research project conducted by 8 national geological surveys and several industry partners/end users, partly funded by the European Union 5th Framework Programme for Research and Developmen.
Åknes is known as the most hazardous rockslide area in Norway at present, and is among the most investigated rockslides in the world, representing an exceptional natural laboratory. This study focuses on structural geology on five zones to interpret and understand the geometry of the rockslide area. The interpretations are further used to build a geological model of the site.
The Mjølnir impact crater was discovered in seismic reflection data in the 1990's and the detailed structure is well established. The submarine crater, situated in the southwestern Barents Sea, is believed to have a crater diameter of about 40 km, and a shallow relief (About 50 m). The crater is buried under a layer of sediments. Stratigraphic relationships (drill core 7329/03-U01) indicate a Cretaceous formation age around 140 Ma.
Vi har hatt et innholdsrikt år med mange spennende saker på Facebook. Her er en oversikt over de ti sakene våre på Facebook, som har nådd ut til flest personer i 2019.
Trekantformede jordskred (innenfor kategorien ikke-kanalisert jordskred; på engelsk debris avalanche) er en type løsmasseskred som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg kontinuerlig langs skredløpet til en stor bredde i dalbun
... av at det nå ligger flere berggrunnskart ute, sier NGU-geolog Bjørn Ivar Rindstad, som har vært ansvarlig for arbeidet med å legge ... farge gi informasjon om bergarten.   NGU-geolog Bjørn Ivar Rindstad har ledet arbeidet med å gjøre geologiske kart ...
Norsk Geologisk Forening (NGF) inviterer sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Geopark Sunnhordland, til geoturismeseminar. Trollfjell Geopark er godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. NGF arrangerer hver høst Geologiens dag for å få barn og unge interessert i geologi. Sett av datoen 7.september. Årets tema er "meteoritter". Sjekk også NGUs oppdaterte brosjyre UNESCO globale geoparker - norske initiativer.
The field trip of the 3rd Slope Tectonics conference visits areas of past rock slope failures and present-day unstable rock slopes and aims to discuss the structural and geological conditions of these sites, the morphologies and tectonic fabrics induced by slope movements and the role of glaciers, isostatic uplift and major faults in the development of rock slope failures.
I 2004 og 2005 gjennomførte NGU maringeologisk kartlegging av sjøbunnen i Rauøyfjorden, rundt Missinger-Søstrene og i Akersundet ved Hvaler i forbindelse med planlegging av en nasjonalpark/et marint verneområde. Kartleggingen ble utført i regi av NGUs GEOS-prosjekt (Geologi i Oslo-regionen). Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune/Forum Skagerrak, representert ved Fiskeridirektoratet, har gitt økonomisk støtte til prosjektet. (Forkortet)
... anomalier som indikerer oppsprekning, og i samtåd med geolog er det satt ut brønner. Geofysiske målinger over mulig vannførende ...
Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere at: -kompleks geologi gjør det nødvendig å inndele de geokjemiske data i små homogene underområder -de medisinske data må inndeles i mindre enheter enn herreder -metallinnhold i de ulike geologiske formasjoner bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking.
The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out and inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries at present in production areas along the coast of southern Norway. 5.8 million tons of aggregates was exported to Europe in 1966 and ca. 1 million tons was used offshore.
Ved to marmorforekomster like nord og nordvest for Ljøsenhammer Sæter, er det av firma Terje Holmen boret ialt 300 m. Loggingen i forbindelse med dette oppdraget er utført av NGU. En sammenstilling og tolkning av forekomstenes geologi er utført på bakgrunn av disse boringene og geologisk kart.
Rapporten består av to bind med borhullsprofiler i M:1:2 000: Ett bind med 14 Ø-V profiler og ett bind med 12 N-S profiler. Profilene viser boringene 1971.1975, med registrert geologi og en grafisk fremstilling av analyseverdien for sulfidbundet nikkel inntegnet langs hullene. profilene viser også boringen e fra tidligere undersøkelsesperioder. Bindene fører dessuten et geologisk/ elektromagnetisk kart over feltet i samme målestokk.
NGU avholder i perioden 9.-13.8.1993 et kurs for naturfaglærere ved de pedagog- iske høyskolene i Norge. Kurset avholdes i samarbeide med Statens lærerkurs. Tema er: "Geologi, menneske og miljø". Kurset avsluttes med en kort ekskursjon med rute Trondheim-Støren-Røros-Tydal-Stjørdal-Trondheim. Denne rapporten gir en kort innføring i de forskjellige tema som blir tatt opp, samt beskriver reiseruten i rimelig detalj.
The report introduces the NGU TFEM-85 time- and frequency-domain electromagnetic system developed at the Geological Survey of Norway. A generel description of the system design, and a more Specific description of the receiver-coil system, the receiver, the transmitter and the power supply units is given. The report does not include details of the theory, the hardwares and the programs.
This report describes the final results from the project: Sedimentation, tectonics and uplift in Vesterålen. Phase 1 - Localizing near-shore faults and Mesozoic sediment basins, run by the Geological Survey of Norway (NGU) as a joint project with Statoil. Norsk Hydo and Enterprise Oil Norge Ltd.
On behalf of Crew Development Corporation the Geological Survey of Norway have executed a Magneric, VLF and Slingram survey over Tjønnvollmyra area. Tjønn- vollmyra is located 20 km east of Ålen in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Hekicopter EM survey done over the same area in 1999.
This report considers: 1) The prospectivity of different parts of the Råna intrusion: 2) Data sets generated from core drilled in 2006 (and relevant core drilled by Outokumpu and NGU) and possible correlations indicated by the geology of the cores, 3) The significance of microprobe data from different parts of the Råna intrusion and 4) Possible targets for further work.

Sider