Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

229 resultater
Oslo og Akershus er en tett befolket region som opplever en stor befolkningsvekst og tilhørende behov for investeringer i bygg og anlegg. Prognoser viser at det er behov for stor tilgang på grus og pukk på kort og lang sikt. All bygging og infrastruktur er avhengig av grus og pukk og det er viktig at tilgangen på ressurser er god. Det betyr at det er i disse områdene tilgangen må være størst. Flere av de registrerte forekomstene i regionen er allerede båndlagt.
NGU har sammenstilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 2001 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan presenteres i figurer og tabeller. Det er først og fremst verdi levert fra produsent (fob) og tonnasje på mineralprodukt/malm det er innhentet informasjon om. I tillegg er det laget en oversikt over antall ansatte på produksjonssted.
... av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for ...
... også sammenstilling av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret aktsomhetskart ...
I samarbeid med Røyken kommune har NGU undersøkt pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet har involvert geologisk kartlegging, prøveuttak, gammaspektrometriske målinger og mekaniske tester for å vurdere berggrunnens egenhet til pukk. Røykens berggrunn består av dypbergarter (Drammensgranitten) tilhørende Oslofeltet, eldre (Proterozoiske)grunnfjellsbergarter samt mindre mengder kambrosilure sedimentære bergarter som er begrenset til den nordøstligste del av kommunen omkring Slemmestad.
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra NVE laget en rapport som belyser hvilke virkninger vindkraft på land i Norge kan ha for mineralske ressurser og hvilke forhold man må ta hensyn til. I rapporten er tilgjengelige planer, dokumenter og annen litteratur gjennomgått for å vurdere hvordan mineralske ressurser er omhandlet i forbindelse med allerede eksisterende vindkraftprosjekter nasjonal og internasjonalt. Prinsipper rundt verdisetting av mineralske ressurser, prospekter og forekoms
På oppdrag fra NCC Industri har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført geologisk kartlegging og prøvetaking av lokaliteten Langemyr, som ligger 5 km vest for Lillesand sentrum i Lillesand kommune, Aust-Agder.
Som en del av oppdateringen av de største grusavsetningene i Ringerike kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger på der sand- og grusforekomst på Kilemoen i Hønefoss kommune.
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 9,1 milliarder kroner. - 61 prosent av produksjonen endte utenlands, opplyser Peer-Richard Neeb (bildet) ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
... har medført økt etterspørsel etter mineraler, ikke bare byggeråstoff og energimineral som kull og petroleum, men også sjeldne ...
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for 12,9 milliarder kroner. Cirka 54 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 12,7 milliarder kroner. Cirka 60 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning.
Norsk bergindustri omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 13,1 milliarder kroner. 58 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 10,4 milliarder kroner. - 60 prosent av produksjonen endte utenlands, opplyser Peer-Richard Neeb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
... byene. Beregninger viser at Tromsø årlig bruker 22 tonn byggeråstoff per innbygger, mens landsgjennomsnittet er ni tonn. Stor ...
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 11,4 milliarder kroner. - 64 prosent av produksjonen endte utenlands, opplyser Peer-Richard Neeb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
NGUs direktør Morten Smelror hadde 25. juli en kronikk i Dagbladet hvor han omtalte ”Verdier i norske fjell”. Etter terrorhandlingene og de ufattelige udådene i Oslo og på Utøya føler han det viktigere å si noe om andre verdier i landet vårt.
Vi må sikre at grus og pukk er kortreist. At ressursene ligger tett på bruksområdene. Vi må vurdere alternativ transport, som båt og tog, der det er mulig. Og underjordsdrift der det er økonomisk forsvarlig.
Kan du tenke deg et liv uten metaller? Mye av din hverdag baseres på bruk av metaller, for eksempel mobiltelefoner og andre elektroniske artikler, biler, redskaper, osv.
Geologiens plass i det grønne skiftet er tema på tre konferanser rett over nyttår. Både NHO-konferansen, Norsk Geologisk Forenings vinterkonferanse og NGU-dagen reiser diskusjonen om ei grønn framtid.
Bjerkgård, Terje 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2002.115 En kort befaring ...
... Lund, Bjørn Heyer, Henrik 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2005.060 Dette arbeidet er ...
Gautneb, Håvard 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2002.013 Drammensgranitten ...
... Gautneb, Håvard Heldal, Tom 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2002.081 Det er foretatt ...
... Bjerkgård, Terje Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2007.004 I tilknytning til ...
Gautneb, Håvard Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2004.053 Sommeren 2004 ble ...
... T. Bjerkgård, T. Raaness, A. 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2009.008 Forekomster av ...
Gautneb, Håvard Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2004.006 Sommeren 2003 ble ...
... i landbruk og til miljøforbedring, i glassproduksjon og som byggeråstoff. Hustadmarmor i Elnesvågen på Nord-Møre er den største ...
... fylkeskommune bidrar også økonomisk i kartleggingen av byggeråstoff, i tillegg til  undersøkelser av mineralet apatitt, og arbeidet ...
NGU-dagen 2014 hadde et rikholdig program. Her kan du laste ned alle foredragene som pdf-filer, eller du kan se video.
«Enig og tro til Dovre faller!» Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 avla sitt løfte, overbevist om at fjell står til evig tid.
Barna mine spiller Minecraft. Den svenske spillfarsotten engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.
I samarbeid med Bremanger kommune har NGU lokalisert områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. De undersøkte områdene er Skipperdalen, Gotraneset og Smørhamn. I tillegg er det tatt prøver av devonsk sandstein innenfor områdene Nesbø, Kjelkenes, Svelgen og Hjellen. Prosjektet inngår som en del av en landsomfattende kartlegging av store kyst- nære pukkverk, som gjennomføres fra Vest-Agder til Troms fylke.
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkregisteret samt en vurdering av sand-, grus- og pukkforekomstene for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997.
... av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørtende kart er dataene tilrettelagt for ...
... av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk ...
... fra Vest-Agder til Troms. I og med at kravene for byggeråstoff varierer både med hensyn til bruksområder og innbyrdes mellom ...
... kommune å starte et planarbeid der knust stein som byggeråstoff (pukk) skal innarbeides i kommuneplanens arealdel. Innefor de ...
... at dette arbeidet var utført, foretok NGU's faggruppe for byggeråstoff og ingeniørgeologi kartlegging og kvalitetsvurdering av en del ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.