328 resultater
This guidebook was prepared for the Norwegian part (seven days) of Excursion no.
En ny nedlastingstjeneste fra NGU gjør geologiske data lettere tilgjengelig. -  Den nye tjenesten er i utgangspunktet laget for parter i Norge digitalt, men kan brukes av alle, sier Ane Bang-Kittilsen i Geodataforvaltningslaget ved NGU.
NGU skal gjennomføre geofysiske målinger fra fly i Oslo-regionen. Det innebærer en omfattende aktivitet med lavflygning i perioden fra midten av juli til slutten av august.
500 meter dype boringer nedover i tid nordvest i Russland, kan løse en av gåtene fra starten av den "moderne jord": Hvordan oppsto den oksygenrike atmosfæren - det perfekte grunnlag for liv?
Her kan du sjekke hvor det kan gå snøskred. Snøskredkart på Internett gjør det lettere å planlegge rutevalg og ferdsel i deler av det norske vinterfjellet.
Vårens båtpuss forurenser jord og sand ved småbåthavnene. Forskere advarer mot forurensingsfaren og oppfordrer båtfolket om å rydde opp.
Ny, norsk forskning har avslørt det nøyaktige forholdet mellom bevegelsene i Jordens rotasjonsakse og platebevegelsene i jordskorpen. Beregningene omfatter en tidsperiode på hele 320 millioner år.
NIASSA, Mosambik: Norske geologer arbeider seg gjennom et tre år langt prosjekt med kartlegging av berggrunnen i Mosambik.
En ustabil fjellside på 20 millioner kubikkmeter blir nå overvåket i regi av NGU, Møre og Romsdal fylkeskommune og Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskere ønsker å tilegne seg mer kunnskap om rasfaren på Otrøya.
Kommunaldepartementet har bevilga midler til overvåking av skredrisikoen i Tafjorden. Norddal kommune tar på seg ansvar for den praktiske gjennomføringa av prosjektet. Overvåkingsutstyret kommer på plass i løpet av sommeren.
Norge trenger en effektiv strategi for å utløse energipotensialet som ligger under våre føtter i form av grunnvarme, skriver NGUs adm. direktør Arne Bjørlykke i dette debattinnlegget til Aftenposten.
A high-sensitivity aeromagnetic survey, BASAR-09, was carried out in an area of 106,300 km2 in the Norwegian Barents Sea. Data processing comprised spike-removal and data editing, systematic corrections, and statistical and micro-levelling. Processing and interpretation of the new dataset included a compilation and merger of the surveys in the entire Norwegian Barents Sea. Several potential field maps were produced from the survey area.
Flere lovende områder på til sammen 25.000 kvadratkilometer i Nordland, Troms og Finnmark skal undersøkes for mineralressurser til sommeren.
Det har lenge vært kjent at brattskrenten under Kuhaugen i Trondheim skjuler gamle klebersteinsbrudd som kan spores helt tilbake til byggingen av Nidarosdomen på 11-1200-tallet.
De geologiske undersøkelsene i Europa har i et stort samarbeidsprosjekt kartlagt vannkvaliteten på overflatevann fra hele Europa. Funnene er spennende.
Norge og Norden er tildelt den prestisjetunge verdenskongressen i geologi i 2008. Avgjørelsen ble fattet blant delegatene på årets kongress i Firenze.
Norsk bergindustri omsatte i fjor for 8,2 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på cirka 10 prosent i forhold til 2003, viser nye tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Det finske borefirmaet SM OY har boret seg ned til 816 meters dyp ved Hamar lufthavn. Boringen inngår i et større nasjonalt forskningsprosjekt om temperatur og varmestrøm i berggrunnen.
I alt 129 søkere meldte seg på til å bli senter for fremragende forskning. NGU var med på to søknader og begge ble med helt til mål.
Steinmurer bygget i Inkariket i Peru har spesielle særtrekk: steinen bærer preg av å være myknet/støpt under stabling, og steinen er dessuten glassifisert.
For første gang kan du oppleve livet, topografien og geologien på bunnen av Barentshavet mellom to permer.
I forbindelse med arbeid på NGUs servere blir dette nettstedet ikke tilgjengelig i fem timer torsdag kveld.
Ekstramidlene til geofysisk kartlegging i nordområdene kan påvise nye naturressurser og utvikle mineralnæringen her i landet.
Då Astor Furseth gjekk av med pensjon, vart den kjende lokalhistorikaren engasjert av Noregs geologiske undersøking (NGU) for å samle fakta om skredulukker. No har han motteke Kongens fortenestemedalje i gull for sitt virke.
Geologer har avdekket restene av to store klebersteinbrudd i Sunnhordland. Steinbruddene stammer fra middelalderen og er trolig benyttet ved byggingen av flere kirker i Bergen.
Flytrafikken over Jan Mayen ble fredag 4. juli omdirigert, etter oppfordring fra Meteorologisk institutt (DNMI) i Tromsø. Satelittbilder viste en skyformasjon som ble tolket som et utbrudd på vulkanen Beerenberg.
Denne rapporten presenterer et forslag til en metode for å vurdere om et grunnvannsanlegg basert på borebrønner i fjell har riktig teknisk utforming og har tilstrekkelig naturlig beskyttelse til å inneha en hygienisk barriere i henhold til krav i Drikkevannsforskriften § 14. Målgruppene er vannverkseiere, hydrogeologer og andre med tilsvarende kompetanse, samt Mattilsynet som godkjenningsmyndighet for vannverk. Vannkildens barriereeffekt (grad av barriere) bedømmes ut fra fire kriterier: 1.
Rapporten gir en fylkesvis oversikt over eksisterende kvartærgeologiske kart i områder hvor kvikkleire kan forekomme. Kartleggingen er i hovedsak utført av NGU. Det er også angitt kartblad hvor det er foretatt en kvikkleirefaresonevurdering av NGI. Kartene produseres i ulike målestokker, bl.a. 1: 250 000, 1:50 000 og 1:20 000. Kun kart i målestokk 1:50 000 eller bedre anses som formålstjenlige i kvikkleirekartleggingen.
- Funnet av verdens største dypvanns korallrev utenfor Røst viser at det nå er nødvendig å gjennomføre en systematisk kartlegging av den norske havbunnen, sier NGUs administrerende direktør Arne Bjørlykke.
"Forbedrede forundersøkelser for tunneler" (ForForUT) er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norges geologiske undersøkelse. Målet med samarbeidsprosjektet er å videreutvikle forundersøkelser slik at en med større sikkerhet kan forutsi problemer en kan møte ved tunneldriving i forskjellige geologiske miljø. Prosjektet har følgende definerte delmål: 1.
Det er tidligere utført omfattende 2D resistivitetsmålinger i Rødde-området i forbindelse med vurdering av denne metodens egnethet for karakterisering av leire og påvisning av kvikkleire. De refraksjonsseismiske målingene er en oppfølging av disse undersøkelsene, spesielt for kontroll av dyp til fjell. Målingene omfatter to kryssende refraksjonsseismiske profiler over en ryggform i østligste del av området for de elektriske målingene, og samlet profillengde er 1100 m.
Havneområdet Brattøra i Trondheim synker med tre centimeter pr. år. Satellittbilder viser at også andre områder i byen er preget av innsynking. Ett boligområde er grundig sjekket etter at bilder fra verdensrommet viste bevegelser i grunnen.

Sider