METODE

Bestemmelse av SiO2, Al2O3, Fe203, CaO, MgO i bergarter ved atom- absorpsjon.

NGU-RAPPORT
84.141
Publikasjonstype
docid
29459
Utgivelsesår
1970
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Et utvalg av internasjonale standarder ble sluttet opp med lithium metaborat og lantanoksyd i grafittdigel ved 1 100 grader C. Smelten ble løst i 3 % konsentrert salpetersyre i vann, v/v. Konsentrasjonene av SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, NiO Cr2O3 ble bestemt ved atomabsorbasjon.
Forfattere
Faye, Gjert Chr.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jordbunnskjemiske undersøkelser i forbindelse med studium av felt- metodikk for geokjemisk prospekteringsarbeid.

NGU-RAPPORT
406 C
Publikasjonstype
docid
32369
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir en grundig fremstilling av en rekke geokjemiske undersøkelser utført ved NGU i tiden 1957-1968. Særlig utførlig er her arbeidet med å fremskaffe bakgrunnsinnhold for malmelementer i myrjord behandlet (semikvantitativ bestemmelser av Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb, Zn, (Fe) for 13 forskjellige områder i landet). I tillegg er humifiseringsgrad, pH og askeinnhold samt volumvekt bestemt. For sammenligning er det også gjort undersøkelser av torvmark ved noen kjente malmforekomster (Åmot og Dalane i Telemark, Sørli i Nord-Trøndelag). For utprøving av metodikk for prøvetaking av fastmark er undersøkelser utført ved og omkring noen forskjellige mineraliseringer (Grua og Vardal i Oppland, Gassemaras i Finnmark, Mostadmarka i grensetraktene mellom Sør- og Nord-Trøndelag). Analysene, som er semikvantitative, omfatter Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb og Zn (for Grua-området bare enkelte Pb,- Cu,- og Zn-bestemmelser). I tillegg foreligger askebestemmelser, og fra Vardal-området en del volumvekt-, pH-, fosfor-, kalium- og magnesiumbestemmelser. Foruten forskjellige feltregistreringer og -beskrivelser er metodikk for prøvetetthet og dybde drøftet. For moreneområdet på Gassamaras foreligger også utførlige kornfordelingsanalyser samt spesiell metodeundersøkelse for kobber i bjerkgrein-
skudd.
Registrert på NGUs bibliotek som monografier.
Forfattere
Hvatum, Ole Øivind
Kommune
HALDEN
KVITESEID
TOKKE
FARSUND
Fylke
VIKEN
TELEMARK
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse vedrørende risiko for selvantennelse i nikkelkonsentrat fra Råna gruver.

NGU-RAPPORT
1406
Publikasjonstype
docid
32481
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Risiko for selvantennelse i Ni-konsentrat fra Råna gruver er påvist. Ni- konsentratet er sammenlignet med magnetkiskonsentrat fra Røros. Ni-konsen- tratet synes mindre reaktivt enn magnetkiskonsentratet. Varmeutviklingen er temperaturavhengig og øker med stigende temperatur. Reaksjonshastigheten øker med økende finkornighet. Størst risiko for selv- antennelse synes å foreligge ved omkring 9 prosent fuktighet i konsentratet.
Forfattere
Nilsen, Rolf
Kommune
NARVIK
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Forsøk med bruk av intrarød fargefilm ved kvartærgeologisk kartlegging

NGU-RAPPORT
1578
Publikasjonstype
docid
32129
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Opptakene i 1976 ble utført etter en periode med ekstrem tørke. Dette reduserte tolkningsmulighetene på IR-bildene betydelig. På grunn av feil under fremkallingen av filmen fra Gjøvikområdet, må disse bildene betraktes som ubrukbare til fototolkning av løsmasser. Bildene fra Hønefossområdet er noe for røde, men brukbare. Til tross for disse vanskene synes forsøket likevel lovende. Særlig gjelder dette muligheten for sikker registrering av bart fjell og myr. Det vil derfor være viktig at forsøkene med IR-film fortsetter, da tolkning basert på dette billedmaterialet vil kunne bety redusert registreringsarbeid i felt.
Forfattere
Kjærnes, Per A.
Kommune
GJØVIK
RINGERIKE
Fylke
INNLANDET
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Self potentials, a review.

NGU-RAPPORT
1393/I
Publikasjonstype
docid
31079
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Innledningsvis gir rapporten en definisjon av begrepet selvpotensialer (SP), oppsumerer historikken, og beskriver utstyr og målemetoder. Rapportens hoved- del er et forsøk på å legge grunnlag for en mer samlet forståelse av SP- fenomenet basert på 1) kritisk gjennomgåelse av gjeldene SP-teorier, 2) egne teoretiske betraktninger og 3) egne empiriske data. En fyldig litteraturliste finnes bak i rapporten. The report is a trial to arrive at a more complete understanding of the con- cept of self potensials (SP) based on 1) a summary of the current SP-theories 2) an evaluation of the physical and chemical basis for the SP-phenomenon and 3) own empirical data.
Forfattere
Hovdan, H.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Betraktninger omkring elektrokjemiske systemer.

NGU-RAPPORT
1393/L
Publikasjonstype
docid
31680
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten inneholder forfatterens syn på opphavet av elektromotoriske krefter i elektrokjemiske systemer. Forståelse av disse prinsipper har betydning for tolkning av resultater fra måling av selvpotensialer. Emnet er behandlet ut fra irreversibel termodynamikk. Betraktningene er generelle og kan også brukes for å beskrive galvaniske celler og konsentrasjonsceller.
Forfattere
Hovdan, H.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Bekkesedimenter og generell geokjemisk kartlegging. Betydning av og pålitelighet til geokjemiske bekkesedimentdata.

NGU-RAPPORT
1494 E
Publikasjonstype
docid
29920
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Ved bruk av bekkesedimentdata til geomedisinske undersøkelser, er det ønskelig å kunne gi svar på følgende spørsmål: - Hvilke parametre kommer til uttrykk i bekkesedimentenes metallinnhold? - Hvor pålitelige er bekkesedimentdata? På grunnlag av litteraturstudier søkes det i rapporten å gi svar på disse spørsmål.
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Sporelementer i bekkesedimenter.

NGU-RAPPORT
1662 B
Publikasjonstype
docid
31777
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er forsøkt syv forskjellige ekstraksjonsmidler på grovfraksjonen av 3 utvalgte bekkesedimentprøver. Hydroksylaminhydroklorid ekstraherer mangan, men lite jern. Natriumditionitt og oksalsyre ekstraherer både jern og mangan. Resultatene viser at molybden, kobber og bly følger jernet. Også sink følger jernet, men ikke så markert. Oksalsyre gir god ekstraksjon og er gunstig for direkte måling ved atomabsorbsjon. Undersøkelsen fortsetter.
Forfattere
Flårønning, A.
Bølviken, B.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Beregning av Fourier amplitydespektra av aeromagnetiske felt.

NGU-RAPPORT
1820
Publikasjonstype
docid
32662
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Fourierspektra er benyttet til bestemmelse av dyp til basement og Curie iso- term. Algoritmen består av et batchprogram med en 150x150 matrise som data- base, og et interaktivt program. Samplingsrutinen er manuell der feltverdier blir lest fra aeromagnetiske kart. Deler av Midt-Norge, Nordland og konti- nentalsokkelen er blitt behandlet.
Forfattere
Moxnes, Hans P.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Fordeling av jern bundet til magnetkis, svovelkis og sidebergarter i en kompleks prøve.

NGU-RAPPORT
1670/1
Publikasjonstype
docid
32464
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utviklet en metode til kjemisk bestemmelse av fordelingen av jern bundet til magnetkis, svovelkis og bergart i en kisprøve. Metoden bygger på en tretrinns ekstraksjon med saltsyre, svovelsyre, salpetersyre og kobber- sulfat. Forsøkene er utført på prøver fra Skorovas Gruber og Røros Kobberverk. Metoden gir gode resultater.
Forfattere
Nilsen, Rolf
Wolden, Odd
Tilgjengelig
NGU-biblioteket