Sporelementer i bekkesedimenter.

Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V og Zn. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-teg- nede kart, redusert inn på A4-format. Estimater for prøvefeil og element- fordelingenes statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGU's utgifter til EDB og reproduksjon. Geologisk kan kartet deles i to helt forskjellige komplekser, precambrium i den østlige del og Oslofeltets permiske bergarter i den vestlige. Resultat- kartene viser mye høyere innhold av Cd, Pb, Mo, Ni og Zn i områder med perm- iske bergarter enn i områder med prekambriske bergarter. De andre elementene viser små regionale variasjoner. Pb, Mo og Cu viser også anomalier innenfor prekambrium.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1257 A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark Akershus