Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

251 resultater
... Slagstad, Trond Solli, Arne 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2008.051 I forbindelse med ...
Wilson, J. Richard 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.015 The ...
... Trond Solli, Arne 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2008.088 Rapporten gir en status for ...
Padget, Peter 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.068 The paper presents ...
Robinson, Peter Roberts, David 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2008.064 This guidebook was ...
... Trond Solli, Arne 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2013.048 The Mofjell project commenced in ...
... som forfattere, opplyser Ole Lutro. Riktignok er landets berggrunn dekket av et nytt kartverk i målestokk 1:250 000, men der strekker ...
... for 4,6 milliardar år sidan, og fram til i dag. Noregs berggrunn er eit spegelbilete av ei lang historie som strekkjer seg gjennom ... sidan. Denne kunnskapen er grunnlaget for å forstå korleis berggrunn og landskap har oppstått gjennom tid - i takt med endringar i ...
... bør gjøres når en detaljert kartlegging av løsmasser og berggrunn foreligger. Pilotprosjekt barkeprøver kartblad JØA 1724 III ...
... 1:50 000 som ligger ute, det betyr at 56 % av Norges berggrunn er dekket. -  I tillegg har vi  46 berggrunnskart i ... på digitalt vis. Slik ser kartdatabasen for berggrunn i målestokk 1:50 000 ut på www.ngu.no. De små firkantene over ...
... kan stamme fra samme kilde, trolig i nærliggende berggrunn, før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars ... gullklumpene kommer fra en større forekomst i nærliggende berggrunn. Finneren av gullklumpen, Marius Frang, er en del av et ...
BERGGRUNN: Arbeidet med berggrunnskartet ble ledet av JC Harrison ved ...
... og kollaps. I tillegg vil eventuell uranholdig berggrunn bli kartlagt. Slike bergarter må i enkelte tilfeller behandles som ... og 19 energiselskap* . Det tar sikte på å kartlegge berggrunn i Norge fra fastlandet og ut i havet. Nye Veier har kjøpt seg inn ...
... landskapet en finner mange steder i kystsonen, dominerer berggrunn med et tynt sedimentdekke samt grus, stein og blokk. Dette ... av grus, mørk rosa: grus, stein og blokk, lys rosa: berggrunn med et tynt sedimentdekke. Nye geologiske tolkninger over ...
... slags mekaniske egenskaper grunnen har. Forskjellige typer berggrunn og løsmasser har ulik bæreevne og ulik evne til å motstå ...
... tre milliarder år. Dette har gitt oss unik variasjoner i berggrunn og landskap. Denne variasjonen har gitt grunnlag for bosetning i ...
... mineraljord er blant naturlige valg i innledende fase, mens berggrunn, mineraljord, vegetasjon eller vann er aktuelle i tredje fase. ...
Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei. Det ...
... 1992 tatt tilsammen 287 prøver av jord, flomsedimenter og berggrunn i Oppland fylke og Aurland i Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble ... eller ikke er representative for gullinnholdet i jord eller berggrunn. Det holdes også for sannsynlig at enkelte, ikke undersøkte, ...
... basisinformasjonen i form av konsistente datasett over berggrunn og løsmasser i løpet av programperioden, går etter planen. ... avslutning, bør det foreligge ajourholdte, datasett over berggrunn og løsmasser, og databaser over de ulike typer mineralressurser i ...
... ble prøvetatt på fire områder med forskjellig berggrunn innenfor en radius på 30 km fra Oslo Rådhus. Denne undersøkelsen ... som alle ligger ca 30 km fra Oslo sentrum og på forskjellig berggrunn. Trendene som viser hvordan konsentrasjonene varierer mot dyp i de ...
... er geologiske kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema(berggrunn, løsmasser og sand- og grusressurskart). I tillegg finnes det 30 ... NGUs historiske billedarkiv. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand/grus/pukk, geokjemi, geofysikk, ...
... områder med dårlig og med godt potensiale for gull i berggrunn eller overdekke. I de på forhånd antatt interessante områdene, ble ...
... indikert områder med mulige gasslekkasjer fra underliggende berggrunn/sedi- menter. Denne rapporten inneholder hovedkonklusjonene med ...
... geologiske forhold i dette området med spesiell hensyn til berggrunn, løsmasser, hydrogeologi, dypforvitring og radonfare, samt en mer ...
På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport 2010.035).
... NGUs aktiviteter i kommunen, foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurskart. En gjennomgang av ...
... NGUs kartlegging, en generell oversikt over geologien med berggrunn, isbevegelser, israndtrinn og alder, landhevning, sedimenter, erosjon ...
... Om radon på NGUs nettsider Vår kartlegging av berggrunn, løsmasser og radonfare er for grov til å si noe om den enkelte ...
... - saman med NGU sin omfattande kunnskap om lausmassar og berggrunn - har resultert i eit aktsemdkart som strekkjer seg over 10.000 ...
... I første omgang er data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk gjort tilgjengelig for nedlasting, ...
... Ifølge Forurensningsforskriften §2 er jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger ... i kontakt med vann eller luft (reaktiv jord eller berggrunn) regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert. ...
NGUs mest populære kart på nett er berggrunnskartene. Nå er N50-serien gjort klare for digital bruk. Både nedlasting og karttjeneste er tilgjengelig. 55 prosent av landarealet er dekket av datasettet.
... til Norges geologiske nasjonalmonument. Mye på grunn av sin berggrunn som hovedsakelig består av olivin og serpentinitt, og er en av de ...
... skredundersøkelser, grunnvann, grunnvarme, kartlegging av berggrunn og løsmasser. Den omfattende informasjonen som er samlet inn, ...
... omtrent en fordobling av dagens satsing på kartlegging av berggrunn og mineralressurser ved NGU. - Jakten på skatten kan ta til, sier ...
... kvarts. Begge bergartene er rene ungdommene i norsk berggrunn, de er kun rundt 270 millioner år gamle, fra Perm-tiden. De er begge ...
... kart som viser et stadig økende mangfold av egenskaper i berggrunn og løsmasser, er derfor vesentlig for god og tverrfaglig forvaltning ... egenskaper, radioaktiv stråling og elektrisk ledningsevne i berggrunn og løsmasser har på mange måter revolusjonert geologisk ...
... Langs hele TOPAS-profilet ligger det et tynt, lyst lag over berggrunn og morene. Dette tynne laget kan være finkornede sedimenter godt ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.