Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

708 resultater
... ble det i august 1976 utført kart- legging og prøvetaking av dolomittdrag på vestsiden av Lyngenfjorden. Berg- artene i det ... Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kartlegging og prøvetaking av dolomitt i Lyngenfjorden, Troms fylke. ...
... karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik ... beste området på Fagervollan for uttak. Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes ...
... er det nødvendig med oppfølgende undersøkelser. Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper for bruk som betongtilslag, ...
... Gjennomsnittlig dyp ned til fast fjell er ca. 4.7m. Prøvetaking av kalkstein og sonderboring av jordmasser over kalk- stein. Hylla ...
... inntegnede bergartsgrenser. Geologisk kartlegging, prøvetaking av mineraljord og diamantboring ved Mikkeljord Pb-Zn-forekomst. ...
... Hasut-prosjektet i Fosnes og Flatanger ; djupner, seismikk, prøvetaking og video-opptak - toktrapport og tolking av botntyper ...
... vil avgjøre om den er verdt videre undersøkelse. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt på Nakken, Reinøy og Karlsøy, Troms ...
... andre elementer uten at det ble påvist anomale verdier. Prøvetaking, særlig med tanke på Be. Veikvatn - Linajav'ri-området, ...
... Undersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser ...
... Slike finnes i norsk territorial farvann.  Marin gruvevirksomhet. Gruvevirksomhet fra mineralforekomster på ... fjorder. Forståelse av miljøutfordringene, kartlegging og prøvetaking er viktige for å kunne håndtere eksisterende og fremtidige ...
In a continuation of the work conducted by F. Reiser et al. (2009) testing the efficiency of Electrical Resistivity Traversing (ERT) land surveys over fracture zones, we have performed a similar study for marine environments and have investigated the possibility of detecting sea-bottom fracture zones.
Airborne and ground geophysical surveys were performed at Byneset, Trondheim in Autumn 2013. On 1st January, 2012 a landslide occurred in the centre of the area. Main aim for these surveys was to see usefulness of Frequency-domain Helicopter-borne ElectroMagnetic (FHEM) data in mapping of the clay ayers/marine sediments and cross-check it with 2D resistivity and refraction seismic. The survey area was also visually inspected to detect exposed or very shallow bedrock.
A total of 73 marine sediment samples from the Barents Sea collected with multicorer equipment in 2003 and 2004 have been analysed for grain size distribution, TOC, carbonate content, clay mineralogy, main elements and trace elements, including heavy metals.
... kan du gå direkte til karttjenesten. Velg "Kart", deretter "Marin grense og mulighet for marin leire". Marin leire, herunder kvikkleire, får mye oppmerksomhet, ...
... til å gi en felles kunnskapsplattform for forvaltning, marin næring og forskning som kan redusere konflikter og peke på nye ... fylkeskommune) En komplett marin kartlegging av Fosnes i Nord-Trøndelag er gjennomført. ...
... Møller i Herøy kommune. Ved hjelp av video, ekkolodd, prøvetaking og detaljerte djupnedata frå Kartverket, er det teikna ...
... – Kartlegging er viktig.Den ekstra satsingen på marin kartlegging i kystsonen, som starter i år, får nytte på mange ...
Geologisk kartlegging av havbunnen og framstilling av marine grunnkart til offentlig bruk er en viktig del av NGUs virksomhet.
... å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri har fokus i Europa. I Norge har vi hittil vært mest opptatt av ... godt samarbeid mellom industrien og institusjoner som driver marin datainnsamling. Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten innen blå ...
Marin grense (MG) presenteres på nett som punkter (MG-registreringer), linjer ... ned av brukerne. Arealer under MG med lite eller ingen marin påvirkning er også vist (enkelte dalfører). MG kan, sammen med ... overstige 10 m i høyde, og de viktigste områder med marin leire vil være fanget opp av den presenterte modellen på nett. ...
... viser materiale som er vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus og stein ...
... og karttjenestene. Standardiserte data - Marin forskning er tverrfaglig, og EMODNET Geology har klart å samle og ...
Forskerhjørnet: Kveithola, en marin dal på kontinentalsokkelen nordvest for Bjørnøya, har vært hyppig ...
... nasjonalbudsjett å auke løyvinga til MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) med ni millionar kroner. ...
... og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder" overfor ... et geografisk grensesnitt, som tilsammen utgjør en virtuell marin arealdatabase. Omfattende ny innsamling av havbunnsdata (dybdeforhold, ...
... i arbeidet i det landsomfattende, statlige prosjektet Marin verneplan for kystområder. Her er nemlig alle landets kystkommuner ...
Nå er kan du laste ned nye kart som er spesielt tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen, såkalte marine grunnkart. Kartene dekker området rundt Andøya og Astafjorden. Nedlasting av kartfilene er gratis.
De spesielle sandbølgemønstrene på bunnen av renna ved Hola utenfor Vesterålen har nå fått internasjonal oppmerksomhet. I nyeste utgaven av Elseviers tidsskrift Marine Geology, publiseres en artikkel der fenomenet beskrives.
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer. De viktigste organismene i dannelsen av skjellsand er skjell, rur, kråkeboller, snegler og kalkalger.
Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.
Maringeologi skal gjennom kartleggjing og studiar i norske kyst- og havområde medverka til den overordna nasjonale målsetjinga om eit reint og rikt hav, og medverka til å sikra at marine og geologiske ressursar forvaltast på ein god og forsvarleg måt
... det nederste C-sjiktet. (Foto: Ola Anfin Eggen). Prøvetaking av mineraljord (morene) i Hattfjelldal. Utsikt østover mot ...
KJERNER: Fra prøvetaking i Trondheimsfjorden i 2010. - Vi skal undersøke flere kjerner ... seg tilbake fra Trøndelag for 10.000 PRØVER: Fra prøvetaking ved Skistua i Trondheim vinteren 2010. år siden skal ...
... erstatning for tradisjonelle geotekniske undersøkelser som prøvetaking og sonderboringer, men kan være et verdifullt supplement. ...
... som inkluderer kartlegging av marine avsetninger, herunder marin leire og andre relaterte emner (andre avsetningstyper, marin grense, skredgroper med mer). De kvartærgeologiske kart og kart over ...
... på Byneset 1/1 2012 var et kvikkleireskred som gikk under marin grense, området ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning ... som gikk i Spongdal 1. januar 2012, var over eller under marin grense. Dessuten lurer jeg på om moderne jordbruk med store maskiner, ...
... er det også viktig at det ikke går for lang tid fra prøvetaking av vannet til det blir analysert. For å få opplysninger om ... Klorid (salt) Bør sjekkes i kystområder og under marin grense Uran Konsentrasjon ligger ofte over ...
Norway’s ongoing seabed mapping programme MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) includes delineation of the sea floor into large geomorphic units, which are referred to as marine landscapes. These landscape units are mapped in accordance with Version 1.0 of the nature-type classification system Nature types in Norway (Naturtyper i Norge, NiN), and the classification operates at the ‘landscape’ level of NiN.
... 87.125 Det er utført refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking i Ørstafjorden. Undersøkelsens hovedformål er miljøgeologisk ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.