Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

411 resultater
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer. De viktigste organismene i dannelsen av skjellsand er skjell, rur, kråkeboller, snegler og kalkalger.
Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.
Maringeologi skal gjennom kartleggjing og studiar i norske kyst- og havområde medverka til den overordna nasjonale målsetjinga om eit reint og rikt hav, og medverka til å sikra at marine og geologiske ressursar forvaltast på ein god og forsvarleg måt
... disse kart som pdf. Kartapplikasjonen  «Løsmasser og marin grense» er tilgjengelig via NGUs nettsider og viser digitale løsmassedata for ...
... andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire. Det vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn ... og derfor kvikkleire, begrenses til arealer under marin grense. Tilsvarende forekomster av leire og kvikkleire er alminnelig kjent i ...
... ved slutten av istiden for 12 - 13 000 år siden (den marine grense) ligger i dag 60-85 moh. i de kartlagte områdene, og angir en øvre grense hvor høyt marin leire og strandavsetninger kan forekomme. De tykkeste leiravsetningend, ...
... og landskapselementer, med hovedfokus pa områdene under marin grense (MG). Det er ikke funnet spor etter flyktig eller sensitiv marin leire ...
... midtre del av fylket ligg dei fleste vurderte områda under marin grense. Dette medfører at lausmassane der er svært finkorna og generelt lite ...
... - også utløpsområda – og fleire data om radon, marin grense, djup til fjell, sjeldne og verneverdige geologiske førekomstar, og å ...
... og pukk Magnetisk kart Marin grense Havnivået for 12.000 år siden ...
... dagens havnivå, helt opp mot 221 moh, men høyeste marine grense varierer betydelig langs kysten. Les mer om løsmassenes ...
... tykt. Hvis det aktuelle området ligger under tidligere marin grense i topografien (marin grense viser hvor strandlinjen gikk før ...
... nivået der havnivået har stått under siste istid kalles marin grense og den strekker seg enkelte steder opp til 220m over dagens ...
... med Raet i form av randmorener og breranddeltaer. Under marin grense er det stedvis avsatt mektige finkornige hav- og fjordavsetninger, ...
... mektige løs- massene i dalen. Arealene under øvre marine grense (ca. 200 m o.h.) mellom Drammensfjorden og Holsfjorden ble kartlagt i M ...
... etter innlandsisens smeltevann, områder under marin grense/høyeste kystlinjen og sen- og postglasiale forkastninger. Videre vises ...
... syner summen av dei to - eit fall i relativt havnivå frå marin grense ned til nåtidas havoverflate. Figur: Harald Sveian, NGU. ...
... Så langt er datasettene «Radon aktsomhet» og «Marin grense» tilgjengelig i GML-format, gjennom Atom-feed og som direkte ...
... Klorid (salt) Bør sjekkes i kystområder og under marin grense Uran Konsentrasjon ligger ofte over normene satt ...
Norway’s ongoing seabed mapping programme MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) includes delineation of the sea floor into large geomorphic units, which are referred to as marine landscapes. These landscape units are mapped in accordance with Version 1.0 of the nature-type classification system Nature types in Norway (Naturtyper i Norge, NiN), and the classification operates at the ‘landscape’ level of NiN.
... land gjennom de siste ~13000 år, og istidens strandlinje (marin grense) gjenfinnes nå høyt over dagens havnivå, eks. ~86 m o.h. ved Vestre ...
... høye verdier av klorid, sulfat, mangan og natrium. Under marin grense kan det også finnes lommer av gammelt sjøvann som kan påvirke ...
... 1:50.000. En ny karttjeneste i 2013 er Marin grense (MG), med nyttig informasjon for eksempel innen offentlig planarbeid. ...
... Package 10 of the project “Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal” – a pilot project for mapping marine nature ...
FLORØ: Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet detaljerte kart fra sjøbunnen i fire kommuner i Sogn og Fjordane. Kartene er ment å styrke forvaltningen av de kystnære områdene.
The Skagerrak Project is the first major task of the MGK-programme (MGK is the Norwegian acronomy for Marine geological mapping of Norwegian sea-floor areas) which is a joint effort of six governmental institutions involved in various aspects of marine work.
... database for grunnundersøkelser 2017 Marin grense og marin leire Kortreiste byggeråstoffer Framtidas ...
... Landskap er berggrunn og løsmasser og øvre marine grense i tillegg til grunnkartet fra Kartverket som alltid er slått på. Under ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av prosjektet skal de kjemiske egenskapene til havbunnssedimentene undersøkes, og dette vil danne grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden til de marine vannforekomstene i vannområdet Ofotfjorden.
A comparative study is presented of granitic groundwaters from the Hvaler islands, southeastern Norway (11 samples) and the Scilly islands, southwestern England (10 samples). The islands display similar bulk lithologies and land use, but differing glaciation and hence weathering histories. The groundwater of both groups bears a strong marine signature, although the Hvaler islands display less marine influence and a greater degree of water-rock interaction.
... geografiske variasjoner i berggrunnen og løsmassenes grense ikke gir systematiske utslag i sporelementinnholdet i barkeprøver fra ...
... på land i øst. På vedlagte figur er det likevel angitt en grense for "indikert fjell". De angitte dyp bør antagelig betraktes som ...
... i forhold til tidligere er at programmet ikke setter noen grense for antall prøvepunkt. Programmet er mer fleksibelt, forskjellige ...
... oppfatning av at strandflaten i hovedsak var dannet av marin erosjon, men han var uenig med de eldre herrene når det gjaldt i hvilket ... og tyngdekrefter Nansen og Norges ytterste grense mot nord - Kartleggingen av Polhavet . Lørdag 24. juni ...
... som kan knyttes til neotektonikk. Høydedata for marin grense og feltobser- vasjoner av lagdelingen i 3 større grustak gir heller ...
... elveavsetningenes tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser for det meste skiftninger mellom bølgende og ...
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
... viser store løsmasemektigheter (20- 55m) over godt ledende marin leire. Opptaket fra Grandan viser lagdeling med klassisk deltautbygging ...
... bergarter med strøk nordøst-sørvest. I dalbunnen ligger marin silt og leire over berggrunnen. Noe sand og grus (strandavsetninger) ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.