Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

430 resultater
... heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull. Geokjemisk undersøkelse Karasjok 1967 Bind I IV. ...
... at ukjent malmmineral- isering er årsak til anomaliene. Geokjemisk oppfølging av anomalier ved Årdal. ...
... et stikningsnett. På grunnlag av dette nettet ble det gjort geokjemisk feltbestemmelse av husumdekket etter Blooms metode. Dernest ble det ...
Rapporten meddeler resultater fra geofysiske, geokjemiske og geologiske opp- følgingsundersøkelser på Sognefjellet somrene 1980 og 1981, utført i regi av Nord-Gudbrandsdalsprogrammet. Hensikten med undersøkelsene var å finne for- klaringen til Cu-anrikning i bekkesedimentprøver i randen av Jotundekket, og til Pb-anrikning i bekkesedimentprøver i metasedimenter.
... En vurdering av resultatene er sammenfattet i et geokjemisk tolkningskart. Det er registrert anomaliområder av interesse for ... med enkeltelementkart og faktorkart (159+ 5 sider Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Sluttrapport m 2 vedlegg. ...
... av datamaterialet er derfor gjennomført med et nytt geokjemisk atlas for Sør-Norge basert på bekkesedimenter som mål. En ... anvendt ved kart- fremstilling og statistisk behandling. Geokjemisk atlas over bekkesedimenter i Sør-Norge ...
... mer barytt i området enn det som allerede er påvist. En geokjemisk undersøkelse av bekkesedimenter fra Varangerhalvøya. ...
Bekkesedimenter fra 428 prøvelokaliteter i Mo i Rana-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultatkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
Objekt 48: Sandtjern skjerp Objekt 49: Skiftesmyra skjerp Objekt 50: Stordalen-anomaliene
Rapporten gir første resultater fra en undersøkelse over feltmetodikk i geo- kjemiske undersøkelser. Undersøkelsen, som ble påbegynt i 1964, og utført på et ca. 100 km2 stort felt i Oppland fylke, inkluderer også blyforekomstene i Vardal. Følgende spørsmål er stilt opp for arbeidet: 1. Hvor gode informasjoner gir den brukte prøvetakingen med gjennomsnittelig prøvepunktavstand på 3 km om elementfordelingen i overdekket? 2.
Det ble samlet inn bekkesedimenter fra et ca. 50 km2 område. Prøvene ble analysert kolorimetrisk på syreløselig Cu, Ni og Zn og på lettløselig Cu (Holman test). Resultatene indikerer at metallinnholdet øker med økende høyde over havet. Det er tydelige Cu anomalier, men dårlig korrelasjon mellom syre- løselig og lettløselig Cu indikerer usikre verdier, særlig på syreløselig del.
Jordprøver fra Årosvassdragets nedbørsfelt er undersøkt for deres tungmetall- innhold. Innhold av de 29 grunnstoffer som er bestemt i prøvene, synes ikke å representere en miljørisiko.
Etter oppdrag fra Elektrokemisk A/S Skorovass gruber ble det foretatt en befaring av en bly/sink/kobber forekomst i Roktdalen, Ogndal. Kjemisk analyse av bekkevann og bekkesedimenter viste høye verdier nedenfor den mineraliserte svakhetssonen, men resultatene kan delvis skyldes forurensning fra kjent skjerp.
Under oppdragsnummer 1065 ble det utført undersøkelser på en rekke objekter. Det vises til NGU Rapport nr. 84.091: Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke (1984).
... Resultatene er omtalt og tolket i selve sluttrapporten. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Vedlegg II. ...
Under oppdrag 905 ble det utført undersøkelser på en rekke objekter. Det vises til NGU Rapport nr. 84.091: Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke (1984).
Undersøkelsen ble pågynt i 1962 og har følgende problemstilling: 1. Hvor store er "bakgrunnsverdiene" for elementene - særlig malmelementene - i norske myrer, og fins det noen bestemte variasjoner i dem? 2. Hvordan er fordelingen av malmelementet i myrer ved enkelte kjente malm- forekomster? Hovedvekten er lagt på bestemmelse av "bakgrunnsverdier" i ombrogene myrer, men variasjoner i myrområdet ved den gamle koppergruva Åmdal i Telemark er også undersøkt.
Det er utført en orienterende innsamling av sedimenter, moser og vann fra bekker som renner ut i Karasjåkka og Bavtajåkka på kartbladene Iesjåkka 20334 og Bæivassgjeddi 20333. Bekkesedimentene ble analysert på salpetersyreløselige Al,Fe,Mg,Ca,K,Mn,P,Cu, Zn,Pb,Ni,Co,V,Mo,Cr,Ba,Sr,Zr,Li,Sc,Ce, og La; bekkevann på pH, konduktivitet Ca++, Mg++,Na+,Fe++,So4--,Cl-,F-,PO4--- og NO3. Cu er anriket i sedimenter fra Noaidatjåkka.
Et tiprosentlig utvalg på 544 bekkesedimentprøver av en samling på 6664 prøver fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er analysert på33 grunnstoffer ved nøytronaktivering. Den geografiske fordeling av de 33 grunnstoffene er fremstilt på kart i målestokk 1:1 million. En statistisk bearbeiding og prinsipal-komponent analyse er utført. Resultatene er presentert på kart i målestokk 1:1 million. Flere områder med anomale verdier er avgrenset. Blant disse er Kongsmoen, Foldereid, Verrabotn og Gressåmoen.
... En ny lokalitet med Pb-Zn-anrikning er påvist. Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Bekkesedimenter. ...
... kartlegges nærmere før verdien av området avgjøres. Geokjemisk undersøkelse Orrefjell Leirvassfjell og Sørdalen. ...
På oppdrag av A/S Sulitjelma gruber ble det samlet inn bekkesedimenter fra et 65 km2 område i Beiardal og et 10 km2 område ved Baldoaive-Belvatn. -0.18 mm fraksjon av prøvene ble analysert på Cu, Zn, Pb og Ni med atom- absorbsjon. Resultatene ble gitt som frekvensfordeling og kart. Baldoaive gav høyere resultater enn Beiardal. Det er utskilt anomalier som anbefales fulgt opp.
Jord fra 428 prøvelokaliteter i Mo i Rana-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km 2. Rapporten inneholder tabeller og resultatskart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
... og gir en oversikt over kostnadene. Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya ...
I 1994 utførte NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i den norske delen av Skagerrak. Under toktet ble det tatt prøver av bunnsedimenter ved hjelp av en multicorer i et systematisk prøvenett. Sedimentkjernene ble kuttet i skiver og dypfryst om bord. Ved NGU ble de opp- kuttede prøvene frysetørket og vektene før og etter frysetørking ble registrert Ett gram frysetørket prøve ble sluttet opp med 20 mL 7N HNO3 i Duran glass i autoklav ved 120 grader.
... Resultatene er omtalt og tolket i selve sluttrapporten. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Vedlegg I. ...
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
... til en økning i tungmetallkonsentrasjonene i sigevannet. Geokjemisk undersøkelse av Tyrimyra avfallsplass. Ringerike kommune. ...
Jordprøver fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller ogresultskart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
Under malmletingen i Reisadalen i 1958 ble det samlet inn bekkesedimenter over et større område, og det ble påvist anomalier på bly, kobber, nikkel og kobolt. Foreliggende rapport omtaler befaringen av følgende anomalier: 1. Blyanomali ved Hålgajåkka. 2. Kobberanomali ved Råggejåkka. 3. Nikkel-koboltanomali ved Raisduoddar-Haldi. Ved befaringen ble det ikke funnet mineralisering som kan antas å ha økonomisk interesse.
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødelighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 35 kommuner i det sentrale østlandsområdet og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb i minus 0.18 mm fraksjonen i uorganiske bekkesedimenter. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og V, Co, Ni, Cu, Zn og Pb er det oppnådd korrelasjonskoeffisienter på ca. -0.45. Kreft i lymfe og blod mot Fe gir ca.
... fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard. Geokjemisk kartlegging på Svalbard. Totalinnhold av grunnstoffer i ...
... initiativ fra fylkeskommunen gjennomfører NGU storregional geokjemisk kartlegging av hele Sogn og Fjordane fylke. I løpet av feltsesongen ... eksempler på noen resultater som allerede foreligger. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Statusrapport for 1984. ...
På oppdrag fra Nord-Gudbrandsdalsprogrammet utførte NGU i 1980, -81 og -82 geofysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser på Nysetermoen og ved Råsdalsfjell i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Hensikten med undersøkelsene som rapporteres her var å finne forklaring til Cu-anrikning i bekkesediment- prøver og finne årsaken til en EM-helikopteranomali. Funn av grafittskifer ved røsking forklarer EM-helikopteranomalien.
... ukjent mineralisering. Anomalien er anbefalt fulgt opp med geokjemisk jordprøvetaking. Oppfølgningen av de to bekkesedimentanomaliene ...
Rapporten tar for seg de geologiske og geokjemiske forhold i området rundt Ørsdalen W-Mo forekomst og behandler resultatene av geokjemiske undersøkelser i et 50 kv. kilom. stort område rundt forekomsten. W-Mo i forekomsten er knyttet til bånd i en antiform struktur, men mineraliseringen er uregelmessig og vanskelig å følge. De kjente forekomster er rike nok til å være økonomisk interessante men reservene er for små. Mellom Schånnings gruve og stoll1 er et 400 m høyt parti som ikke er undrsøkt.
... prøvenummer tilhører andre oppdrag. Det er ellers vist til geokjemisk kartnr. 1546 - BEKK - dvs. til prosjekt 1546 fra samme område. ...
... 0800-3416 86.204 I rapporten presenteres en plan for geokjemisk kartlegging av Nordland og Troms. Siktemålet er å kartlegge ... Den totale kostnadsramme er kr. 5 286 000.- Plan for geokjemisk kartlegging av Nordland og Troms. ...
... er foretatt. Bruk av bergarter som kontrollprøver ved geokjemisk analyse ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms, med en prøvetakingstetthet på 1 ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.