ANORTOSITT

Ilmenite deposits and their geological environment. With special referende to the Rogaland Anorthosite Province. Including a geological map at scale 1:75 000 and a CD with a guide to the province

SPECIAL PUBLICATION
Genesis of magmatic oxide deposits - a view from the Busveld complex
Grant Cawthorne
Page(s): 11-21

Titanium deposits in Ukraine focused on the Proterozoic anorthosite-hosted massifs.
Dmitry Gursky, Sergey Nechaev, Alexander Bobrov
Page(s): 21-26

Links between the Proterozoic anorthosite-rapakivi granite plutons and ore-forming events in the Ukrainian Shield (ores of titanium, uranium, rare metals and gold).
Sergey V. Nechaev, Viktor G. Pastukhov
Page(s): 27-33

Do Fe-Ti oxide magmas exist? Geology: Yes; Experiments: No!
Donald H. Lindsley
Page(s): 34-35

Some results on the role of P, T and fO2 on ilmenite composition.
Jacqueline Vander Auwera, John Longhi, Jean-Clair Duchesne
Page(s): 35-37

The nelsonite problem: an origin by melt immiscibility
Anrdrzej Kozlowski, Janina Wiszniewska
Page(s): 37-39

On ilmenite and rutile ore provinces in Norway, and the relationships between geological process and deposit type.
Are Korneliussen
Page(s): 40-41

Ilmenite-zircon relationships in meta-anorthosites. Example from the Bergen Arc (Caldonides of W Norway) and implications for zircon geochronology.
Bernard Bingen, Håkon Austrheim, Martin Whitehouse
Page(s): 41-42

Evidence from Re-Os for the origin of sulphide concentrations in anorthosites.
Judith L. Hannah, Holly J. Stein
Page(s): 42-45

Effect of mineralogy and texture of sand and hard-rock ilmenite in TiO2 pigment production by the sulphate process, a case study on Australian ilmenite concentrate and Tellnes ilmenite concentrate, Norway.
Tegist Chernet
Page(s): 45-46

Parallel Re-Os isochrons and high 187 Os/188O Os initial ratios: constraints on the origin of sulphide-bearing anorthosite systems.
Holly J. Stein, Judith L. Hannah, John W. Morgan, Anders Schersten
Page(s): 47-50

Sveconorwegian rejuvenation of the lower crust in South Norway.
Tom Andersen, William L. Griffin, Norman J. Pearson, Arild Andersen
Page(s): 51-53

Thermal modeling of the metamorphism of the Rogaland granulites.
John C. Schumacher, Mathias Westphal
Page(s): 53-55

Re-Os dating of the Ørsdalen W-Mo district in Rogaland, S Norway, and its realtionship to Sveconnorwegian high-grade metamorphic events.
Bernard Bingen, Holly Stein
Side(r): 55-57

Tectonic setting of the Egersund-Ogna anorthosite, Rogaland, Norway, and the position of Fennoscandia in the Late Proterozoic.
Laurie Brown, Suzanne McEnroe, Mark Smethurst
Page(s): 58

Sulphides in the Rogaland Anorthosite Province.
Henrik Schiellerup, David D. Lambert, Brian Robins
Page(s): 58-60

Fe-Ti-V-P deposits in anorthosite complexes: the bearing of parental magma composition and crystallization conditions on the economic value.
Jean-Clair Duchesne, Jacqueline Vander Auwera
Page(s): 60-61

Whole-rock geochemistry of the Bjerkreim-Sokndal layered series: bearing on crystallization processes of cumulus rocks.
Bernard Charlier, Jean-Claire Duchesne
Page(s): 62-64

Relationship between the layered series and the overlying evolved rocks in the Bjerkreim-Sokndal intrusion, southern Norway
J. Richard Wilson, Gitte Overgaard
Page(s): 64-65

SEM elemental mapping and characterisation of ilmenite, magnetite and apatite from the Bjerkreim-Sokndal layered intrusion.
Håvard Gautneb
Page(s): 65-68

LA-HR-ICP-MS studies of ilmenite in MCU IV of the Bjerkreim-Sokndal intrusion, SW Norway
Gurli B. Meyer, Joakim Mansfeld
Page(s): 68-69

Geochemistry and mineralogy of the Tellnes ilmenite ore body
Kåre Kullerud
Page(s): 70

Emplacement mechanism of the Tellnes ilmenite deposit (Rogaland, Norway) revealed by a combined magnetic and petrofabric study.
Oliver Bolle, Herve Diot, Jean-Marc Lambert, Patrick Launeau, Clair Duchesne
Page(s): 71-73

Could the Tellnes ilmenite deposit have been produced by in-situ magma mixing.
Peter Robinson, Kåre Kullerud, Christian Tegner, Brian Robins, Suzanne McEnroe
Page(s): 74-76

Preliminary melting experiments on the Tellnes ilmenite norite from 0.5 to 1.2 Gpa: implications for the composition of intercumulus melt
Kjell P. Skjerlie, Kåre Kullerud, Brian Robins
Page(s): 77

Concentration of ilmenite in the late-Sveconorwegian norite-anorthosite Hakefjorden Complex, SW Sweden
Hans Årebäck
Page(s): 77-80

Gabbro-hosted ilmenite deposits in Finland
Niilo Kärkkäinen
Page(s): 80-82

The Grenville Province in Canada
Serge Perreault, Claude Hebert
Page(s): 83-84

A study of mineral compositions of the Lac Mirepoix layered complex, Lac St-Jean Anorthosite Complex (Quebec, Canada)
Caroline-Emmanuelle Morisset
Page(s): 84-85

The 974 Ma Vieux-Fort Anorthosite, Lower North Shore, Quebec: the youngest anorthosite in the Grenville Province
Serge Perreault, Larry Heaman
Page(s): 86

Contrasting styles of Fe-Ti mineralization in the Have-Saint-Pierre anorthosite suite, Quebec's North Shore, Canada
Serge Perreault
Page(s): 87-90

Cambrian titaniferous paleoplacers metamorphosed during the Taconian Orogeny, Quebeck Appalachians
Michel Gauthier
Page(s): 91-93

Areas in eastern Europe. Ilmenite deposits and mineralization in alkaline and subalkaline magmatic complexes of the Ukrainan Shield
Stepan G. Kryvdik
Page(s): 94-95

The gabbro-anorthosite massifs of the Korosten Pluton (Ukraine) and problems concerning the evolution of the parental magmas.
Alexander Mitrokhin
Page(s): 96-97

First approach to the petrology of the Kamenka peridotite-anorthosite intrusion
Leonid Shumlyanskyy
Page(s): 97-98

Ti, Mg, and O isotopic compositions in ilmenites from Ukrainan ore deposits as indicators of their crystallization conditions.
Petro I. Didenko, Stepan G. Kryvdik, Vasyl M. Zagnito
Page(s): 99-100

Ti, V, Pd and Au in Travyanaya Bay ore peridotites and their possible genetic relation with Belomorian Mobile Belt anorthosites.
Vladimir S. Stepanov
Page(s): 101-102

Precambrian anorthosites in the Belomorian Mobile Belt, eastern Fennoscandian Shield.
Vladimir S. Stepanov, Alexandra V. Stepanova
Page(s): 102-104

Subduction-related leucogabbro-anorthosite ilmenite-bearing series: an example of water-rich high-temperature anatexis, platinum belt of the Urals, Russia.
German B. Fershtater
Page(s): 104-106

The Riphean layered intrusions of the Western Urals and related ilmenite-titanomagnetite deposits.
German B. Fershtater, V. V. Kholodnov
Page(s): 107-108

Rogaland Anorthosite Province - Syntheses. Introduction to the geological map of the Rogaland anorthosite province 1:75,000
Mogens Marker, Henrik Schiellrup, Gurli Meyer, Brian Robins, Oliver Bolle
Page(s): 109-116

Mineral resources in the Rogaland Anorthosite Province, South Norway: origins, history and recent developments.
Henrik Schiellrup, Are Korneliussen, Tom Heldal, Mogens Marker, Terje Bjerkgård, Lars-Petter Nilsson
Page(s): 116-134
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2003
ISSN
0801-5961
Forfattere
Duchesne, Jean-Claude
Korneliussen, Are (editors)
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jotundekket og dets underlag i Sogn (et regionalgeologisk studium med særlig hensyn til de anorthosittiske bergarter).

NGU-RAPPORT
1560/28
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Summary
På grunnlag av regional berggrunnsgeologisk kartlegging og tilgjengelig
litteratur opp til 1977 blir det gitt en oversikt over berggrunnen i en del
av indre Sogn. Området hører med til "foldningsgrøften", og omfatter Jotun-
dekket (øverst) med dets såle av kataklastisk sterkt deformerte bergarter
(blastomylonitter), skiferavdelingen med overveiende fyllitt og underst et
underlag av grunnfjell.
Det blir antydet at det som tidligere er kalt for "Valdressparagmitt" i
virkeligheten er sterkt deformerte dekke-bergarter.
Jotundekket blir delt i to store enheter. I den undre opptrer gneiser,
syenitter, mangeritter, jotunitter, amfibolitter samt kvartsbergarter av
mulig metasedimentær opprinnelse. I den øvre enhet er det fortrinnsvis
gabbroide bergarter (basiske granulitter) og anorthosittiske bergarter med
endel ultramafitt. Det blir skissert enkelte faktorer som har betydning for
hvordan anorthosittene egner seg som aluminium-råstoff.
Forfattere
Bryhni, I.
Brastad, K.
Jacobsen, V. W.
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Tre anorthositt-forekomster på grensen mellom Nordfjord og Sunnmøre.

NGU-RAPPORT
1560/29
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Summary
De tre forekomstene er små, med lengde opptil 5 km og største bredde opptil 500 m. Gjennomsnittlig plagioklasinnhold er henholdsvis ca. 70%, ca. 85% og ca. 90%. Plagioklassammensetningen er vanligvis mellom An45 og An60, og høyest i ikke-rekrystallisert plagioklas som vanligvis har An55-60. Innholdet av Al2O3 i de mest plagioklasrike prøvene er ca. 29%. Anortho- sittene har nå en mineralsammensetning som tilsvarer medium grad metamor- fose, med plagioklas, epidot, hornblende, biotitt og muskovitt som de van- ligste mineraler.
Forfattere
Brastad, Kjartan
Kommune
STAD
VOLDA
Fylke
VESTLAND
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jotundekkets anorthositter: Geologi, mineralogi og geokjemi.

NGU-RAPPORT
1560/32
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Summary
Arbeidets formål har vært å kartlegge Jotundekkets anorthosittiske bergarter for påvisning av forekomster av anortositt som kan egne seg som råstoff for Al-produksjon. I rapporten er samlet resultater av undersøkelsene utført av NGU og andre siden 1975. Arbeidet har medført omfattende feltundersøkelser, XRF-analyser for hoved- og sporelementer, og mikrosondeanalyser. Undersøkelsene har medført en nytolkning av tektonostratigrafien i de kaledonske dekkeområdene mellom Hardanger og Sogn. Jotundekkets anorthosittiske bergarter er skilt i 8 typer som sannsynligvis representerer minst 4 generasjoner av intrusjoner, som har gjennomgått granulittfacies metamorfose i en eller to faser og omfattende deformasjon, sannsynligvis i Sveconorvegisk tid.
Kaledonsk deformasjon er mest framtredende nær dekkesålen. Av anorthosittene er det særlig de grovkornete granulære som har økonomisk interesse siden de domineres av den mest basiske plagioklas og har lite mørke mineraler. Interessante forekomster er påvist ved Kinsedal, Luster, Kolarbotn i Aurland, Grodgjuvet, Såtebu og Kaldafjell i Voss og Hylland ved Gudvangen.
Syreløselig Al2O3 utgjør mellom 22 og 27 vekt% i alle forekomstene, hvorav de to sistnevnte er de største, hver med reserver på minst 100 mill. tonn.
Forfattere
Qvale, Henning
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket