TEKTONIKK

The architecture of SValbard's Devonian basins and the Svalbardian Orogenic Event

SPECIAL PUBLICATION
Publikasjonstype
docid
66846
Utgivelsesår
2020
ISBN
978-82-7385-204-5
ISSN
0801-5961
Automatisk opprettet
1
Summary
This is a review of the structural and tectonic evolution of the Old Red Sandstone (ORS) of Svalbard put into the context of current regional geological understanding. The Svalbardian Orogenic Event, starting in the late Famennian and culminating in the Tournaisian, is emphasized and discussed in the regional context of the Ellesmerian Orogeny.
Forfattere
Dallmann, W.K.
Piepjohn, K.
Fylke
SVALBARD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Neotectonic map of Norway and adjacent areas scale 1:3 000 000

Publikasjonstype
docid
66307
Utgivelsesår
2018
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Kart/Neotectonic_Map_NGU.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Neotektonikk er studiet av bevegelser og deformasjon av jordskorpen, som er nåværende eller nyere i geologisk tid. Kartet viser jordskjelv, fokalmekanismer, spenningsmålinger, postglasiale forkastninger, landhevning, submarine skred, vulkaner, oppløft/erosjon og sedimentavleiring i det norske område. (Neotectonics is the study of motion and deformation of Earth's crust that are current or recent in geological time. The map displays earthquakes, focal mechanisms, stress observations, postglacial faults, glacial isostatic adjustment, submarine slides, volcanoes, uplift/erosion and sediment deposition in Norway and adjacent areas.) Kartet også vedlagt i NGU-rapport 2018.010
Forfattere
Keiding, M.
Olesen, O.
Dehls, J.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologiske og ingeniørgeologiske undersøkelser i Vest - Jotunheimen.

NGU-RAPPORT
817 A-I
Publikasjonstype
docid
31252
Utgivelsesår
1969
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
- NGU skulle ta på seg en geologisk kartlegging med sikte på utarbeidelse av et generelt geologisk og tektonisk oversiktskart i målestokk 1:100 000. - Tidligere geologiske materiale ble innsamlet, og supplert med feltarbeid.
Forfattere
Barkey, Henri
Kommune
SKJÅK
STRYN
Fylke
VESTLAND
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologiske og ingeniørgeologiske undersøkelser langs jernbanetraseen Tromsdalen-Borgsåsen. Verdal-Levanger, Nord-Trøndelag.

NGU-RAPPORT
1171/3
Publikasjonstype
docid
34169
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Tunnelen vil over store strekninger gå langs med bergartenes strøkretning, (skifrighetsretning) og skifrigheten vil her ha et fall på 30-50 grader mot N.
Forfattere
Bakken, K. O.
Frimannslund, K.
Svinndal, Sverre.
Kommune
LEVANGER
VERDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Mineralundersøkelser i Staulan i Visten, Vevelstad kommune.

NGU-RAPPORT
1339/3
Publikasjonstype
docid
34174
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1970-1979/1339_3.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Staulans sinkforekomst er beliggende ca. 7 km. sydøst for ferjestedet Forvik i Vevelstad kommune. Forekomsten ligger 1 km. syd for den fraflyttede gården Langkilen ved enden av Ytre Kilen i Visten. Fra gården går det en gammel sti på østsiden av elven opp til forekomsten, som ligger ca. 145 m.o.h. Området er ikke dekket av flyfoto, det finnes heller ikke nyere kart. I bergarkivet finnes noen karter som ble laget i forbindelse med prøvedriften i 1930-årene. De er imidlertid svært dårlige. I tillegg til at området er sterkt bevokst bør dette tas med i betraktningen ved bruken av det geologiske kartet.
Forfattere
Cramer, Jan.
Vik, Eirik
Kommune
VEVELSTAD
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk kartlegging. Friarfjord, Lebesby kommune, Finnmark.

NGU-RAPPORT
1164/7A
Publikasjonstype
docid
34168
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Høsten 1973 ble det utført en geologisk kartlegging av et område vest og syd for Friarfjord, Lebesby kommune i Finnmark. Arbeidet ble utført i regi av Norges Geologiske Undersøkelses Nord-Norge prosjekt og formålet med kartleggingen var å få klarlagt mulighetene for drivverdig skifer i området. Det kartlagte området er på ca. 55 kv.km. og er både lett tilgjengelig og godt blottet. For kartleggingen ble det brukt flybilder med målestokk ca. 1: 20 000 (Widerøe serie 821), som også er grunnlaget for det geologiske kartet (fig. 2). Alle vinkler ble målt og angitt i 400 g systemet.
Forfattere
Cramer, Jan J.
Kommune
LEBESBY
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Mineralundersøkelser i Svenningdal, Grane kommune.

NGU-RAPPORT
1339/2
Publikasjonstype
docid
34173
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/1339_2.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Som en del av et større prosjekt som går ut på å undesøke bly sink forekomster i Nord-Norge ble det sommeren 1975 foretatt detaljkartlegging i målestokk 1: 5000 ved Svenningdal bly-sølv forekomst. Den følgende rapporten er presentasjon av denne kartleggingen og et referat av tidligere arbeider i feltet.
Forfattere
Cramer, Jan.
Vik, Eirik
Kommune
GRANE
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket