Neotectonic map of Norway and adjacent areas scale 1:3 000 000

Neotektonikk er studiet av bevegelser og deformasjon av jordskorpen, som er nåværende eller nyere i geologisk tid. Kartet viser jordskjelv, fokalmekanismer, spenningsmålinger, postglasiale forkastninger, landhevning, submarine skred, vulkaner, oppløft/erosjon og sedimentavleiring i det norske område. (Neotectonics is the study of motion and deformation of Earth's crust that are current or recent in geological time. The map displays earthquakes, focal mechanisms, stress observations, postglacial faults, glacial isostatic adjustment, submarine slides, volcanoes, uplift/erosion and sediment deposition in Norway and adjacent areas.) Kartet også vedlagt i NGU-rapport 2018.010

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Page number:
1 kart
Dokumenttype:
Kart