Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6244 resultater
... i Hordaland ble NGU bedt om å vurdere et kalksteinsfelt ute Storsøy i Stord kommune. Kalksteinsmassivet dekker ca. 70% av øyas totale areal som er ca. 210 mål. Kalksteinen er blågrå av farge, finkornet til tett og ...
... 0800-3416 2002.072 Norges geologiske undersøkelse har forespørsel fra Stjørdal kommune utført grunnvannsundersøkelser Høggåsmoen i Forradal for å vurdere ny vannkilde til Moen vannverk. ...
... med grunnvannsforsyning til industrifelt og boligområde Åkrestrømmen. Vannforsyning til industriområde Åkrestrømmen. ...
... for å øke grunnvannsforsyningen til Kårhamn Seiland. Grunnvannforsyning til Kårhamn Seiland. ...
... fra løs- avsetningene ved Snarumselva, til industrifelt Slettemoen. Undersøkelsene positive. Grunnvannsforsyning til industriområde Slettmoen. ...
... fra 8" rør- brønn, anlagt i løsavsetningene Grasmo 1981. Grunnvannsbrønn Grasmo, Eidskog kommune. ...
... Næringsetaten, utførte NGU i 1999 grunnvannsundersøkelser planlagt industriområde Kviamarka. Forundersøkelser gjennomført i mai indikerte positive forhold ...
... (SIV) ble utvidet til også å omhandle friksjon vegdekker. NGU har bistått med å analysere poleringsegenskapene til ... som er benyttet i 12 ulike asfaltresepter som er lagt 5 forskjellige forsøksstrekninger, henholdsvis langs E18 i Vestfold , ... grovruheten (makroteksturen) til vegdekket. Pendelmålinger veg viser god samvariasjon med poleringsverdien (mikroteksturen) av ...
... som ved Ingøy sentrum. Området er en holme med sjøvann alle sider slik at tilførselen av ferskvann er forholdsvis begrenset. Høyeste punkt holmen ligger ca m.o.h. grunn av faren for å få inn sjøvann bør det ...
... for Nordhordaland og Gulen, ble en hvit anortositt Holsenøy undersøkt og prøvetatt med tanke naturstein. Sage- og poleringstester ga et pent resultat, men kartlegging ...
... Det er tilgjengelig et program for produksjon av temakart grafisk skjerm. Programmet kan gi to produkter: 1. Symbol-kart ... Programmet er egnet til kontroll av data før plott taes ut en større plotter. Tema-kart grafisk skjerm ...
... boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av ... fra Grindals moen. Grunnvannsforekomsten Grindalsmoen, Elverum kommune. ...
... boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av ... fra Grindalsmoen. Grunnvannsforskomsten Grindalsmoen, Elverum kommune. ...
Bryn, K. Ø. O-74192 eiendommen er det en gravet / utsprengt brønn som påstås skadet i ... av mulig årsakssammenheng blir gitt. Påstått skade brønn, Alunsjøveien. ...
... fra fjell til sportssenter som er tenkt bygd Ringkollen. Forekomstens koordinater: 772709 769711 Vannforsyning til sportssenter Ringkollen ...
Bryn, K. Ø. HY-00248 En borebrønn eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble redusert, da ... En vurdering av ansvarsforholdet blir gitt. Skade Alfred Høgdes borebrønn. ...
... Bård Sandven ble en serpentinittforekomst i Mødalen Kvamskogen befart. I området er det flere forekomster, men kun den klart største ble nærmere undersøkt. Den har et dagareal omkring 500 x 300 m og består av en mørk grønn serpentinitt. Bergarten ...
... av samme bergart er knust ned med konstant utløpsåpning en laboratorieknuser med den hensikt å undersøke om prøvemengden innvirker knuseforløpet og fallprøveresultatet. Resultatet fra dette innledende ...
... Prøver av kleberstein fra Pillarguribruddet til A/S Granit Otta er undersøkt kjemisk og mineralogisk. Analyser av 11 hoved- og 31 ... hvithet. Det er utført mineralseparasjon med tunge vesker en prøve. Konklusjonen er at mineralinnholdet i de tilsendte prøver er: ...
... Chr. D. 0800-3416 1282 Uranets opptreden Kvaløy er enten knyttet til pegmatitter eller til smale soner i gneisene. ... og dioritt, og da i smale tektoniserte soner. Lengden sonene kan variere, men er som regel under et par meter. Ut fra det vi i ...
... vil trolig kunne skaffes ved boring i vulkanske bergarter stedet. Det er primært foreslått en skråboring mot en stor ... rett vest for Langebru. Vannforsyning til Langebru Krokskogen. ...
... undersøkelser i 1971, anbefales anlagt en prøvebrønn Joras delta mot Lågen. Ønaket kapasitet er 35 l/sek. Alternative ... brønn. Grunnvannsundersøkelser for vannforsyning Dombås ...
... Det ble i 1980 og -81 tatt i alt 814 tyngdeobservasjoner Hjerkinn og 104 observasjoner ved Sivilvangen. Undersøkelsen ble utført i ... ga mineralisert sone ingen tyngdeanomali. Tyngdemålinger Hjerkinn og Sivilvangen. ...
... forekommer og en av dem kan nås ved en dyp boring ute stupet mot øst. Dette anses for å være den beste muligheten i området. Vannforsyning til campingplass Trollhøgda. ...
... Resultatet viser at knuseprosedyren har stor innvirkning fallprøveresultatet. Gjeldende forskrift for knusing ved fallprøvetesting ... knuseprosedyre. Knuseprosedyrens innvirkning fallprøven. Delrapport 1 ...
... Bjørn 0800-3416 2002.054 Natursteinspotensialet Senja ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 2000 og 2001. ... av amfibolittene ved Baltsfjord, er det få forekomster Senja som peker seg ut som interessante natursteinsprosjekter. Dels er det ...
... ligger sentralt plassert i for- hold til Hegelstad, men grunn av kommunal søppelplass oppstrøms kilden kan grunnvannsuttak være ... for å oppnå en vannmengde tilsvarende det angitte behovet 2-3 l/sek. Grunnvannsundersøkelser Hegelstad, Bjerkreim kommune ...
... Harald 0800-3416 1729/18 Bessefjellgranitten ligger berggrunnskart Sauda 1:250 000. Det ble utført radiometriske fotmålinger ... del av granitten. Radiometriske undersøkelser Bessefjell, Telemark. ...
... av vannverk ble det i 1978 målt 3.5 km seis- misk profil Kilemoen. Flere sjiktgrenser i løsmassene ble funnet og dypet til fjell ... lag med finere masser og vanninnhold. Seismiske målinger Kilemoen, Ringerike ...
Gullgraver Marius Frang fant den rekordstore gullklumpen 34,9 gram i elva Gisna i Rennebu. Den har nå blitt undersøkt med ...  - Vi har funnet mikroskopiske algefossiler i avleiringene gullklumpen, som indikerer at den har ligget lenge i et surt vannmiljø ...
... Ho fortel at den nye satsinga inneber ei investering til saman 84, 6 millionar kroner over tre år, og at dette skal ... May Britt Myhr ved NGU, - arbeidet vil vere starten noko som kan bli eit komplett og solid kunnskapsgrunnlag for forvalting av ...
... Det ble utført kartlegging av de prekambriske bergarter en del av kbl. Raisjavrre. Ved kartleggingen ble det lagt vekt å finne soner av mulig økonomisk interesse. Hovedbergartene i ...
... morenen ligger et lag med hastighet 350 - 800 m/s. Tykkelsen dette sjikt, som trolig består av sand og grus, er i store deler av ... ble utført 14.-18. november 1977. Seismiske målinger Bjørgedalen grusforekomst ...
... detalj- undersøkelse av en sand- og grusforekomst Moslett. Hensikten med under- søkelsen var å vurdere om en begrenset del ... undersøkes nærmere. Sand og grusundersøkelser Moslett. ...
... fra hyttene i området. Dette gjelder også hyttebebyggelsen begge sider av elva oppstrøms brønnområdet. i tillegg må veien gjennom ... tid, samt modeller- ingsforsøk. Grunnvannsundersøkelser Mysuseter, Sel kommune ...
... over de rutiner anleggene har for å sikre kvaliteten utsalgsjorden. Resultatene viser: - nødvendigheten i å ta ... og sporbarhet ved salg av jord. Kjemisk kvalitet salgsproduktet jord ...
... for vannforsyning til bolig. Vannforsyning til bolig Holmenkollen. ...
... uten behandling). Vannforsyning til Andersplassen Salbu ...
Soldal, Oddmund 0800-3416 94.068 Prøvepumping Dalegården, Vaksdal kommune ...
... for vannforsyning til enebolig. Grunnvann til enebolig Hylkje. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.