Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6309 resultater
... områder utenfor Midt-Norge skal undersøkes av med tanke potensiell lagring av CO2 i berggrunnen under havbunnen. Dette gjelder: ... Trøndelagsplattformen som ligger lenger ute den midt-norske kontinentalsokkelen. EU-støttet prosjekt ...
... of Geoscientists & Engineers (EAGE) har satt fokus   geovitenskapen rolle i samfunnet   under årests konferanse. NGU er sterkt representert konferansen, og deltar med en større posterutstilling som har fått navnet ...
Her Gardermoen starter Alaska-reisen for de fire eventyrlystne studentene. ... Når de kommer frem til Fairbanks skal de bruke to dager å få tak i proviant og utstyr. De trenger for eksempel kanoer til de skal ... småfly. Du kan du følge guttenes fantastiske reise våre Facebook-sider . Her er studentenes reiserute: ...
... vårt år for år, og nå har vi nådd en milepæl nett, sier leder for kommunikasjonslaget ved NGU, Gudmund Løvø. Han ... og IKT (Difi) en vurdering av statlige nettsteder basert en lang rekke kriterier innen tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig ...
... gasslekkasjer og andre spennende strukturer. Salt og gass Tiddlybanken Salt og gass Tiddlybanken ...
... har siden 1996 vært involvert i grunnvannsundersøkelser Linesøya. Formålet med undersøkelsene har vært å finne en ny vannkilde basert grunnvann i fjell i Linesøya vassverk. Vannverket som har et vannbehov ...
... Peter 0800-3416 1895 Det skal foretas diamantboring kalkforekomst, og derfor ble det målt 4 profiler tilsammen 660 m for å finne mektigheten av løsmassene og even- tuelle ...
... undersøkelse undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak Randsverk. grunnlag av 4 undersøkelsesboringer anbefales etablering av vertikal ...
... Det ble totalt målt 6200 m 2D resistivitet fordelt 3 linjer, 1840 m refraksjonsseismikk fordelt 3 linjer og i alt 9947 m georadar fordelt 21 linjer. Refraksjonsseismisk tolkning øst Lista indikerer fjell ...
... 0800-3416 2005.072 Norges geologiske undersøkelse har oppdrag fra Friluftsetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord 27 lekeplasser i Oslo. Resultater: * Det er påvist blyforurensning ...
... mektigheten av løsmasser og eventuelle forvitringssoner Staveheia. Det ble målt 4 profiler tilsammen 850 m. Sannsynligvis fins det her forvitret fjell av opp til ca. ...
... i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger der sand- og grusforekomst Kilemoen i Hønefoss kommune. Georadarundersøkelser Kilemoen, ...
... i Hordaland ble NGU bedt om å vurdere et kalksteinsfelt ute Storsøy i Stord kommune. Kalksteinsmassivet dekker ca. 70% av øyas totale areal som er ca. 210 mål. Kalksteinen er blågrå av farge, finkornet til tett og ...
... 0800-3416 2002.072 Norges geologiske undersøkelse har forespørsel fra Stjørdal kommune utført grunnvannsundersøkelser Høggåsmoen i Forradal for å vurdere ny vannkilde til Moen vannverk. ...
... med grunnvannsforsyning til industrifelt og boligområde Åkrestrømmen. Vannforsyning til industriområde Åkrestrømmen. ...
... for å øke grunnvannsforsyningen til Kårhamn Seiland. Grunnvannforsyning til Kårhamn Seiland. ...
... fra løs- avsetningene ved Snarumselva, til industrifelt Slettemoen. Undersøkelsene positive. Grunnvannsforsyning til industriområde Slettmoen. ...
... fra 8" rør- brønn, anlagt i løsavsetningene Grasmo 1981. Grunnvannsbrønn Grasmo, Eidskog kommune. ...
... Næringsetaten, utførte NGU i 1999 grunnvannsundersøkelser planlagt industriområde Kviamarka. Forundersøkelser gjennomført i mai indikerte positive forhold ...
... (SIV) ble utvidet til også å omhandle friksjon vegdekker. NGU har bistått med å analysere poleringsegenskapene til ... som er benyttet i 12 ulike asfaltresepter som er lagt 5 forskjellige forsøksstrekninger, henholdsvis langs E18 i Vestfold , ... grovruheten (makroteksturen) til vegdekket. Pendelmålinger veg viser god samvariasjon med poleringsverdien (mikroteksturen) av ...
... som ved Ingøy sentrum. Området er en holme med sjøvann alle sider slik at tilførselen av ferskvann er forholdsvis begrenset. Høyeste punkt holmen ligger ca m.o.h. grunn av faren for å få inn sjøvann bør det ...
... for Nordhordaland og Gulen, ble en hvit anortositt Holsenøy undersøkt og prøvetatt med tanke naturstein. Sage- og poleringstester ga et pent resultat, men kartlegging ...
... Det er tilgjengelig et program for produksjon av temakart grafisk skjerm. Programmet kan gi to produkter: 1. Symbol-kart ... Programmet er egnet til kontroll av data før plott taes ut en større plotter. Tema-kart grafisk skjerm ...
... boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av ... fra Grindals moen. Grunnvannsforekomsten Grindalsmoen, Elverum kommune. ...
... boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av ... fra Grindalsmoen. Grunnvannsforskomsten Grindalsmoen, Elverum kommune. ...
Bryn, K. Ø. O-74192 eiendommen er det en gravet / utsprengt brønn som påstås skadet i ... av mulig årsakssammenheng blir gitt. Påstått skade brønn, Alunsjøveien. ...
... fra fjell til sportssenter som er tenkt bygd Ringkollen. Forekomstens koordinater: 772709 769711 Vannforsyning til sportssenter Ringkollen ...
Bryn, K. Ø. HY-00248 En borebrønn eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble redusert, da ... En vurdering av ansvarsforholdet blir gitt. Skade Alfred Høgdes borebrønn. ...
... Bård Sandven ble en serpentinittforekomst i Mødalen Kvamskogen befart. I området er det flere forekomster, men kun den klart største ble nærmere undersøkt. Den har et dagareal omkring 500 x 300 m og består av en mørk grønn serpentinitt. Bergarten ...
... av samme bergart er knust ned med konstant utløpsåpning en laboratorieknuser med den hensikt å undersøke om prøvemengden innvirker knuseforløpet og fallprøveresultatet. Resultatet fra dette innledende ...
... Prøver av kleberstein fra Pillarguribruddet til A/S Granit Otta er undersøkt kjemisk og mineralogisk. Analyser av 11 hoved- og 31 ... hvithet. Det er utført mineralseparasjon med tunge vesker en prøve. Konklusjonen er at mineralinnholdet i de tilsendte prøver er: ...
... Chr. D. 0800-3416 1282 Uranets opptreden Kvaløy er enten knyttet til pegmatitter eller til smale soner i gneisene. ... og dioritt, og da i smale tektoniserte soner. Lengden sonene kan variere, men er som regel under et par meter. Ut fra det vi i ...
... vil trolig kunne skaffes ved boring i vulkanske bergarter stedet. Det er primært foreslått en skråboring mot en stor ... rett vest for Langebru. Vannforsyning til Langebru Krokskogen. ...
... undersøkelser i 1971, anbefales anlagt en prøvebrønn Joras delta mot Lågen. Ønaket kapasitet er 35 l/sek. Alternative ... brønn. Grunnvannsundersøkelser for vannforsyning Dombås ...
... Det ble i 1980 og -81 tatt i alt 814 tyngdeobservasjoner Hjerkinn og 104 observasjoner ved Sivilvangen. Undersøkelsen ble utført i ... ga mineralisert sone ingen tyngdeanomali. Tyngdemålinger Hjerkinn og Sivilvangen. ...
... forekommer og en av dem kan nås ved en dyp boring ute stupet mot øst. Dette anses for å være den beste muligheten i området. Vannforsyning til campingplass Trollhøgda. ...
... Resultatet viser at knuseprosedyren har stor innvirkning fallprøveresultatet. Gjeldende forskrift for knusing ved fallprøvetesting ... knuseprosedyre. Knuseprosedyrens innvirkning fallprøven. Delrapport 1 ...
... Bjørn 0800-3416 2002.054 Natursteinspotensialet Senja ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 2000 og 2001. ... av amfibolittene ved Baltsfjord, er det få forekomster Senja som peker seg ut som interessante natursteinsprosjekter. Dels er det ...
... ligger sentralt plassert i for- hold til Hegelstad, men grunn av kommunal søppelplass oppstrøms kilden kan grunnvannsuttak være ... for å oppnå en vannmengde tilsvarende det angitte behovet 2-3 l/sek. Grunnvannsundersøkelser Hegelstad, Bjerkreim kommune ...
... Harald 0800-3416 1729/18 Bessefjellgranitten ligger berggrunnskart Sauda 1:250 000. Det ble utført radiometriske fotmålinger ... del av granitten. Radiometriske undersøkelser Bessefjell, Telemark. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.